Resultaat 13–24 van de 97 resultaten wordt getoond

De mythe van de rationele belegger

Van eigen verantwoordelijkheid naar productinterventie

J.W.H. Lemmen, J.T. Tegelaar

De mens als rationeel handelende homo economicus is een mythe. Het beleggersbeschermingsregime is echter in belangrijke mate op deze mythe gebaseerd, waarbij de autonomie en eigen verantwoordelijkheid van de belegger het uitgangspunt zijn. Met de introductie van de bevoegdheid de verkoop van bepaalde financiële instrumenten te beperken of zelfs te verbieden lijkt een meer paternalistische richting te zijn ingeslagen. Is die stap wenselijk?

Opinie | Redactioneel
September 2018
AA20180675

De ratio van de lemming

M. Haentjens

Post thumbnail

Heeft u zich wel eens afgevraagd hoe u uw positieve saldo juridisch moet duiden? Die vraag blijkt gemakkelijker gesteld dan beantwoord. Matthias Haentjens helpt de lezer deze vraag te beantwoorden.

Opinie | Amuse
Mei 2017
AA20170362

De rol van banken in de transitie naar een duurzame economie. & een ode aan de fantasten en de dromers

K.C.I. Pijl

Post thumbnail

Nederlandse banken hebben een wereldwijde impact op mens en milieu door de ondernemingen en projecten die ze financieren. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat bankfinanciering bijdraagt aan een sociaal en ecologisch duurzame economie? Ik betoog dat de sleutel ligt in een herinterpretatie van de rol van banken in onze maatschappij.

Opinie | Amuse
September 2021
AA20210790

De Wet giraal effectenverkeer: ‘if it ain’t broke, why fix it?’

V.P.G. de Serière

Post thumbnail

In deze bijdrage wordt besproken in hoeverre de Wet giraal effectenverkeer (Wge), in 1977 ingevoerd en nadien enkele malen gewijzigd, nog voldoet aan de daaraan te stellen eisen. De volgende aspecten worden kritisch tegen het licht gehouden: de beheerregeling van de Wge, de regeling inzake opname van effecten in het girale systeem, de reikwijdte van de bescherming tegen het insolventierisico van intermediairs, en tenslotte de vraag of een structurele wijziging van de Wge, waarbij een meer rechtstreekse juridische band tussen beleggers en uitgevende instellingen in het leven wordt geroepen, nadere overweging verdient.

Bijzonder nummer | De eigendom voorbij
Juli 2018
AA20180620

Een grensgeval in het financieel toezichtrecht

D. Busch

Hoge Raad 8 april 2011, nr. 09/01318, ECLI:NL:HR:2011:BP4023, LJN: BP4023 (Vereniging Belangenbehartiging Commandieten ‘Befra’ c.s./Coöperatieve Rabobank Kromme Rijn UA e.a.)
Kan een beherend vennoot van een commanditaire vennootschap die uitsluitend belegt met het door de enige stille vennoot ingebrachte vermogen, worden aangemerkt als individueel vermogensbeheerder dan wel als effectenbemiddelaar in de zin van de financiële toezichtregelgeving? En als de beherend vennoot moet worden aangemerkt als individueel vermogensbeheerder of effectenbemiddelaar in de zin van de toezichtregelgeving, kunnen de AFM en de banken die bij de beleggingsconstructie betrokken waren dan met succes worden aangesproken door een stille vennoot die schade heeft geleden doordat de beherend vennoot de alsdan toepasselijke toezichtregels niet heeft nageleefd?

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Maart 2012
AA20120212

Een ruime uitleg van een beperkte aansprakelijkheid voor financiële toezichthouders

D. Busch, S.A.M. Keunen

Hoge Raad 9 maart 2018, nr. 16/05318, ECLI:NL:HR:2018:309 (De Stichting GSFS Pension Fund e.a./De Nederlandsche Bank N.V.)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Juni 2018
AA20180513

Fusies en overnames in Nederland

S.B. Garcia Nelen, T.M. Stevens

Post thumbnail

Fusies en overnames in Nederland biedt een actueel overzicht van juridisch relevante aspecten van de Nederlandse fusie- en overnamepraktijk. Ook niet-juridische onderwerpen komen aan bod, voorzover dat bijdraagt aan een beter begrip van de verschillende soorten transacties. Het boek is bedoeld voor gevorderde (rechten)studenten en voor hen die in de praktijk te maken krijgen met fusies en overnames.

9789492766045 - 5-11-2017

GameStop en particuliere beleggers

Eerlijk meegespeeld of marktmanipulatie?

N.A. Campuzano

Post thumbnail

Na jarenlang aan de zijlijn te hebben gestaan lijken particuliere beleggers nu écht mee te spelen op de beurs. Door de overheidsmaatregelen als reactie op de wereldwijde pandemie is het aantal particuliere beleggers flink toegenomen en hebben deze beleggers elkaar gevonden op internetfora. In het begin van dit jaar maakte de GameStop-saga duidelijk hoe invloedrijk particuliere beleggers zijn geworden, toen een groep de strijd aanging met financiële instellingen en deze flinke schade wist toe te brengen. Hebben de particuliere beleggers eerlijk meegespeeld of was hier sprake van marktmanipulatie?

Opinie | Opiniërend artikel
Oktober 2021
AA20210900

Handelen voor eigen rekening en beleggingsdienstverlening volgens MiFID I & II

D. Busch

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 22 maart 2018, zaak nr. C-688/15 en C-109/16, ECLI:EU:C:2018:209 (Agnieška Anisimovienė e.a./bankas ‘Snoras’ AB, in liquidation e.a.)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Mei 2018
AA20180386

Handhaving van privaatrecht door toezichthouders

C.A. Hage

In toenemende mate worden publiekrechtelijke toezichthouders belast met het toezicht op belangrijke onderdelen van het burgerlijk recht. Privaatrecht en publiekrecht kennen echter verschillende doelstellingen en verschillende handhavingsmiddelen. In mijn proefschrift staan met name de volgende vragen centraal: welke regels van privaatrechtelijke aard worden publiekrechtelijk gehandhaafd? En in hoeverre leent het privaatrecht zich voor handhaving met bestuursrechtelijke middelen? In deze bijdrage enkele resultaten.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
September 2018
AA20180756

Het eerste arrest over steunverlening aan de banken gedurende de financiële crisis

P.J. Slot

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 2 maart 2012, gevoegde zaken T-29/10 en T-33/10, ECLI:EU:T:2012:98 (Koninkrijk der Nederlanden (T-29/10) en ING Groep NV (T-33/10) t. Europese Commissie)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Juni 2012
AA20120465

Het Europees effectiviteitsbeginsel effectief omzeild?

D. Busch

Hoge Raad 30 september 2016, nr. 14/05660, ECLI:NL:HR:2016:2213 (FortisEffect e.a./Staat der Nederlanden)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
November 2016
AA20160867

Resultaat 13–24 van de 97 resultaten wordt getoond