Showing 1–12 of 75 results

Aansprakelijkheid van financiële toezichthouders

D. Busch

In hoeverre moet bij de invulling van vereisten voor aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad rekening worden gehouden met het eigen karakter van financieel toezicht?

9789069166858 - 31-3-2010

Accountability of the European Central Bank

R. Smits

How accountability of its independent central bank has been organised in the European Union is the focus of this contribution. The European Central Bank’s accountability mechanisms (political, administrative and judicial review, auditing, and other means) are explained. They serve to make the central bank responsive to citizens and their representatives for its two main tasks: maintaining price stability (low inflation) and providing financial stability (soundness of the banks in the Euro Area).

Verdieping | Verdiepend artikel
Januari 2019
AA20190027

Bancaire zorgplicht en dwaling bij het aangaan van renteswaps

Annotatie bij HR 4 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1499

D. Busch

Hoge Raad 4 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1499, 18/00875 (ABN AMRO Bank N.V./X c.s.)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Januari 2020
AA20200070

Betaling in bitcoins: geld of ruilmiddel, betaling of inbetalinggeving?

W.A.K. Rank

In deze verdiepende bijdrage staat centraal de vraag of bitcoins kwalificeren als geld. Aan de hand van de uitspraak van de rechtbank Overijssel van 14 mei 2014 worden de voorwaarden voor een kwalificatie als geld besproken. Voorts wordt ingegaan op de plaats van de bitcoin in het huidige BW. Tot slot komen enkele toezichtrechtelijke aspecten aan de orde.

Verdieping | Verdiepend artikel
Maart 2015
AA20150177

Corporate governance en wat het recht niet vermag

J.W. Winter

De afgelopen jaren lijkt de ene crisis de andere te volgen. Eerst waren er allerlei schandalen rond beursgenoteerde bedrijven, daarna bleken financiële instellingen enorme risico’s te hebben genomen, met desastreuze gevolgen. Overheden reageerden met nieuwe wetten en richtlijnen om nieuwe problemen te voorkomen. Maar is meer regelgeving in dit geval wel een goede oplossing?

Opinie | Amuse | Opiniërend artikel
Juni 2012
AA20120416

De bancaire strijd

F.M.A. ´t Hart

Van banken wordt verlangd dat zij vergaande maatregelen treffen om witwassen te voorkomen. De wetgeving wordt steeds strenger en het toezicht steeds intensiever. Verschillende Nederlandse banken zijn geconfronteerd met enorme boetes van toezichthouders en zelfs strafvervolging dreigt. Maar is het terecht dat banken deze maatregelen moeten treffen om witwassen door hun cliënten te voorkomen? Is dat niet het uitbesteden van een overheidstaak die niet behoort tot het bancaire bedrijf?

Opinie | Opiniërend artikel
Juni 2020
AA20200539

De bijzondere zorgplicht van de bank als beleggingsadviseur

D. Busch

Hoge Raad 3 februari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU4914, LJN: BU4914 (Coöperatieve Rabobank Vaart en Vecht UA/X)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Oktober 2012
AA20120752

De civielrechtelijke zorgplicht van de beleggingsdienstverlener bij niet-particuliere beleggers. Het publiekrecht bepaalt!

I.P.M.J. Janssen

De civielrechtelijke zorgplicht van financiële ondernemingen is al jarenlang een hot topic. Zij doet zich in veel gedaanten voor. Denk bijvoorbeeld aan een civielrechtelijke zorgplicht bij het opstellen van prospectussen, het verstrekken van kredieten maar ook bij het verlenen van beleggingsdiensten. Vooralsnog genoot in ieder geval een particulier de bescherming van de civielrechtelijke zorgplicht. In het specifieke geval van beleggingsdienstverlening kwam enige tijd geleden de vraag op of de beleggingsdienstverlener deze verplichting ook bij niet-particuliere beleggers moet naleven. Deze bijdrage gaat in op de civielrechtelijke zorgplicht van de beleggingsdienstverlener bij niet-particuliere beleggers.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
December 2017
AA20171033

De mythe van de rationele belegger

Van eigen verantwoordelijkheid naar productinterventie

J.W.H. Lemmen, J.T. Tegelaar

De mens als rationeel handelende homo economicus is een mythe. Het beleggersbeschermingsregime is echter in belangrijke mate op deze mythe gebaseerd, waarbij de autonomie en eigen verantwoordelijkheid van de belegger het uitgangspunt zijn. Met de introductie van de bevoegdheid de verkoop van bepaalde financiële instrumenten te beperken of zelfs te verbieden lijkt een meer paternalistische richting te zijn ingeslagen. Is die stap wenselijk?

Opinie | Redactioneel
September 2018
AA20180675

De ratio van de lemming

M. Haentjens

Heeft u zich wel eens afgevraagd hoe u uw positieve saldo juridisch moet duiden? Die vraag blijkt gemakkelijker gesteld dan beantwoord. Matthias Haentjens helpt de lezer deze vraag te beantwoorden.

Opinie | Amuse
Mei 2017
AA20170362

De Wet giraal effectenverkeer: ‘if it ain’t broke, why fix it?’

V.P.G. de Serière

In deze bijdrage wordt besproken in hoeverre de Wet giraal effectenverkeer (Wge), in 1977 ingevoerd en nadien enkele malen gewijzigd, nog voldoet aan de daaraan te stellen eisen. De volgende aspecten worden kritisch tegen het licht gehouden: de beheerregeling van de Wge, de regeling inzake opname van effecten in het girale systeem, de reikwijdte van de bescherming tegen het insolventierisico van intermediairs, en tenslotte de vraag of een structurele wijziging van de Wge, waarbij een meer rechtstreekse juridische band tussen beleggers en uitgevende instellingen in het leven wordt geroepen, nadere overweging verdient.

Bijzonder nummer | De eigendom voorbij
Juli 2018
AA20180620

Een grensgeval in het financieel toezichtrecht

D. Busch

Hoge Raad 8 april 2011, LJN: BP4023, ECLI:NL:HR:2011:BP4023, (Vereniging Belangenbehartiging Commandieten ‘Befra’ c.s./Coöperatieve Rabobank Kromme Rijn UA e.a.)
Kan een beherend vennoot van een commanditaire vennootschap die uitsluitend belegt met het door de enige stille vennoot ingebrachte vermogen, worden aangemerkt als individueel vermogensbeheerder dan wel als effectenbemiddelaar in de zin van de financiële toezichtregelgeving? En als de beherend vennoot moet worden aangemerkt als individueel vermogensbeheerder of effectenbemiddelaar in de zin van de toezichtregelgeving, kunnen de AFM en de banken die bij de beleggingsconstructie betrokken waren dan met succes worden aangesproken door een stille vennoot die schade heeft geleden doordat de beherend vennoot de alsdan toepasselijke toezichtregels niet heeft nageleefd?

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Maart 2012
AA20120212

Showing 1–12 of 75 results