Schurende machten


Hoge Raad 12 mei 1999, nr. 33320, ECLI:NL:HR:1999:AA2756 (Arbeidskostenforfait)

De verhoging van het arbeidskostenforfait is voor belastingplichtigen die van dat forfait geen gebruik maken, in strijd met het door artikel 26 IVBPR gegarandeerde discriminatieverbod. Hiervoor bestaat geen objectieve en redelijke rechtvaardiging. De Hoge Raad gaat ervan uit dat de wetgever met de nodige spoed een wetsontwerp dat aan deze discriminatie een einde maakt.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.W. Zwemmer

Verschijning: september 1999

Archiefcode: AA19990668

Hoge Raad 12-05-1999 (ECLI:NL:HR:1999:AA2756) zaaknummer: 33320

arbeidskostenforfait discriminatie gelijkheidsbeginsel

Belastingrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie