Wetgeving

Resultaat 1–12 van de 312 resultaten wordt getoond

‘Wie is het? Wat weten wij al van hem?’

W.L. Borst, C.C.M. van Deudekom

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
september 2010
AA20100628

Aanpak van problematische schulden: de Wet adviesrecht gemeenten bij beschermingsbewind

Aanpassing van de Boeken 1 en 2 BW aan het nieuwe vermogensrecht

B.C. de Die

In dit artikel wordt de aanpassing van de al eerder ingevoerde boeken 1 en 2 van het NBW besproken naar aanleiding van de invoering van de boeken 3, 5 en 6 (vermogensrecht). De boeken 1 en 2 van NBW waren al eerder gereed en ingevoerd en behoeven op de een aantal punten wijziging. Eerst wordt van boek 1 het huwelijksvermogensrecht besproken en vervolgens van boek 2 de algemene bepalingen rondom rechtspersonen. Daarbij worden vele artikelen apart besproken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
december 1990
AA19900956

Aanwijzingen voor de regelgeving

T.C. Borman

Artikel over de Aanwijzingen voor de regelgeving. Deze aanwijzingen zijn als het ware een soort leidraad voor de totstandkoming van kwalitatief goede wetten. In het artikel worden de doelstellingen van de aanwijzingen besproken alsmede de inhoud, ontstaansgeschiedenis, reikwijdte en rechtskarakter en redactionele opzet. Ook wordt naleving en de uitbreiding besproken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
maart 1993
AA19930183

Advies van de Commissie voor de Toetsing van Wetgevingsprojecten over wetsprocedure

A. van Veen

Sinds 1848 is de formele wetsprocedure globaal hetzelfde gebleven. Steeds luider klinkt de kritiek dat dit wetgevingsmechanisme van 'regering en Staten-Generaal gezamenlijk' traag en inefficiënt zou zijn. Eind 1992 bracht de Commissie-Kortmann een uitgebreid rapport uit over de formele wetsprocedure. In dit artikel volgt een bespreking van dit rapport.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
juli 1993
AA19930563

Algemene regeling van beslag op loon, sociale uitkeringen en andere periodieke betalingen

K. Iest

In dit artikel wordt de regeling van het loonbeslag besproken. Deze regeling is tot stand gekomen met de invoering van het nieuw Burgerlijk Wetboek. In dit artikel wordt de voorgeschiedenis van de regeling besproken, alsmede een schets van de hoofdlijnen van de regeling. Tenslotte wordt er kort aandacht besteed aan de effecten van de regeling.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
juli 1991
AA19910573

Beklag over niet vervolgen van strafbare feiten

P.J.J. van Buuren

Bij Wet van 8 november 198 4, Stb. 551 (in werking getreden op 1 januari 1985) is het nog uit 1926 stammende artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering (Sv) vervangen door een reeks nieuwe artikelen, de artikelen 12 tot en met 12p.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
mei 1985
AA19850263

Beroepsopleiding advocaten

A. Kors

Als gevolg van de wijziging van de Advocatenwet zijn pas beginnende advocaten sinds die datum verplicht een door de Nederlandse orde van advocaten verzorgde beroepsopleiding te volgen. Deze beroepsopleiding wordt afgesloten met een examen. Wie voor dat examen slaagt, mag advocaat blijven; wie het examen uiteindelijk niet haalt, mag niet langer het beroep van advocaat uitoefenen. Hieronder volgt een bespreking van de verschillende onderdelen van de nieuwe wet en van die onderwerpen die tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel dat leidde tot de onderhavige wet, de aandacht kregen.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
september 1989
AA19890772

Bestuurlijke maatregelen ter bestrijding van terrorisme

J.R. Groen, J.J. Tazelaar

In Nederland is in 2013 met het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme een veelheid aan maatregelen aangekondigd om jihadisme aan te pakken. Een aantal van deze maatregelen, de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding (hierna: Twbmt) en de wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid, zijn in februari en maart van dit jaar in werking getreden. In deze bijdrage geven de auteurs een beschrijving van de afzonderlijke maatregelen. Zij eindigen met een korte afsluiting.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
september 2017
AA20170736

Brogan-wetgeving: herziening van de regeling van de inverzekeringstelling in het Wetboek van Strafvordering

I.M. Abels

In dit artikel wordt ingegaan op de herziening van de regels rondom de strafvorderlijke inverzekeringsstelling om op die manier te voldoen aan de regels die voortvloeien uit het Brogan-arrest van het EHRM.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
januari 1995
AA19950037

Burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen

J. van Rijn van Alkemade

In dit artikel wordt ingegaan op een tweetal verdragen uit 1980, geldend in Nederland vanaf 1990, die ingaan op de burgerrechtelijke aspecten van ontvoeringen van kinderen. In dit artikel komt naast de totstandkoming van de verdragen ook de werking van de verdragen en de uitvoering ervan in Nederland door middel van Nederlandse wetten aan de orde.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
september 1990
AA19900544

Contourennota modernisering Wetboek van Strafvordering

M. Kessler

Eind september 2015 heeft de minister van Veiligheid en Justitie een brief aan de Tweede Kamer gezonden waarin de hoofdlijnen van zijn plannen voor een nieuw, gemoderniseerd Wetboek van Strafvordering worden geschetst. In deze bijdrage wordt de inhoud van de plannen op hoofdlijnen beschreven.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
februari 2016
AA20160126

Resultaat 1–12 van de 312 resultaten wordt getoond