gelijkheid

Resultaat 1–12 van de 30 resultaten wordt getoond

Constitutionele bronnen (Digitaal boek)

C. de Boer, J.W. Sap

Post thumbnail Bevat nagenoeg alle fundamentele teksten die van belang zijn voor de constitutionele geschiedenis van Nederland, waaronder een aantal die voor het eerst in hedendaags Nederlands hertaald zijn.

9789069165189 - 27-02-2007

De betekenis van gelijkheid en rechtvaardigheid in de gezondheidszorg: de Zorgverzekeringswet rechtsfilosofisch bezien

M.A.J.M. Buijsen

In dit artikel wordt op rechtsfilosofische wijze gekeken naar de nieuwe Zorgverzekeringswet (Zvw) waarbij ingegaan wordt op solidariteit, gelijkheid & rechtvaardigheid, toegankelijkheid van gezondheidszorg en het (grond)recht op zorg.

Verdieping | Verdiepend artikel
september 2006
AA20060609

De heteroseksuele exclusiviteit van het huwelijk na Hoge Raad 19 oktober 1990

C. Waaldijk

In dit artikel dat valt onder de rubriek mensenrechten wordt ingegaan op een viertal rechterlijke uitspraken uit de periode 1988-1990 over het toestaan van een huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht. In het artikel volgt de auteur de rechterlijke wetsinterpretatie en toetsing en gaat in op de rechtsvormende taak ten aanzien van het 'homohuwelijk'.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 1991
AA19910047

De overtreffende trap van ‘gelijkheid’

M.M. Dolman

Het gelijkheidsbeginsel is niet meer wat het geweest is. Ooit was het een klassiek grondrecht als alle andere; alle burgers werden geacht gelijk te zijn voor de wet, die hen moest vrijwaren van willekeur van overheidswege. Gelijkheid was formeel; zij was een attribuut van de vrije burger. Welk gebruik hij ervan maakte en maken kon deed niet terzake. Die tijd komt nooit meer terug, en gelukkig maar. Men kan gelijkheid niet proclameren en dan menen dat zij verwezenlijkt is. Mensen zijn niet gelijk, ook niet voor het recht. Integendeel, het recht onderscheidt, dus behandelt mensen per definitie als ongelijken. Dat doet het ook waar het maatschappelijke ongelijkheden beoogt op te heffen. Immers, niet langer wordt genoegen genomen met fraaie spreuken: gelijkheid is een maatschappelijk doel, dat actief verwezenlijkt dient te worden. Welke middelen heiligt dit doel?

Bijzonder nummer | Rechtsbeginselen
oktober 1991
AA19910897

Deelnameplicht in het hoger onderwijs (deel 2)

M.A. Collet, N.H.M. Roos

Is het de lege lata et ferenda aanvaardbaar studenten in het hoger onderwijs te verplichten deel te nemen aan het onderwijs? Aanwezigheids- en deelnameplicht zijn in het niet-universitaire hoger onderwijs een al sinds jaar en dag bekend verschijnsel. Aan universiteiten waren dergelijke plichten echter ongebruikelijk en beperkt tot bepaalde practica. Door het toenemende financiële belang van de studierendementen voor de universiteiten, is de weerstand tegen deze vorm van verschoolsing echter aan het afnemen.In het oktobernummer van Ars Aequi zijn de formele bezwaren tegen de deelnameplicht in het hoger onderwijs behandeld. In onderstaande bijdrage zullen de overige bezwaren tegen deze plicht aan bod komen. In dit artikel volgt het tweede en tevens laatste deel over 'Deelnameplicht in het hoger onderwijs'.

Perspectief | Perspectiefartikel
november 1993
AA19930840

Een on(t)roerende zaak

I. Meijer, J. Postma

Redactioneel artikel over de horizontale werking van grondrechten, i.c. discriminatieverbod, bij de verkoop van een huis. De redacteuren spreken de hoop uit dat hier meer duidelijkheid over ontstaat.

Opinie | Redactioneel
oktober 1993
AA19930713

Gelijke behandeling is een rechtsplicht in SGP-casus

Een reactie op Kortmann

R. Kooijman

Reactie op een noot van Kortmann over gelijke behandeling van vrouwen bij de SGP. Kortmann geeft zelf nog een kort nawoord.

Opinie | Reactie/nawoord
september 2008
AA20080626

Gelijkheid en recht op zorg (Digitaal boek)

A.P. den Exter

Post thumbnail Gelijkheid in de toegang tot gezondheidszorgvoorzieningen is een belangrijk uitgangspunt van het sociale gezondheidszorgstelsel. Het aan de Zvw ten grondslag liggende idee van eigen verantwoordelijkheid, ingevoerd met behulp van marktprikkels, lijkt te getuigen van een ‘nieuw’ gelijkheidsdenken in de gezondheidszorg. Wat betekent dit?

9789069165899 - 25-01-2007

Het Gemeenschapsrecht staat niet eraan in de weg dat de dienstplicht alleen voor mannen geldt

K.J.M. Mortelmans

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 11 maart 2003, zaak C-186/01, ECLI:EU:C:2003:146 (Alexander Dory/Bondsrepubliek Duitsland) In de noot bij dit arrest is aan de orde in hoeverre een dienstplicht die alleen voor heren geldt in strijd is met het gemeenschapsrecht van gelijke behandeling.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2003
AA20030685

Het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van Discriminatie van Vrouwen (IVDV)

J.H.J. de Wildt

Bijdrage bij de rode draad `Op zoek naar gefeminiseerd recht´ waarbij het in 1991 in werking getreden `Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van Discriminatie van Vrouwen´ (IVDV) besproken. Aan de orde komen de voorgeschiedenis en totstandkoming van het Verdrag, de hoofdzaken van de verdragsinhoud, de goedkeuring van het Verdrag voor het Koninkrijk en de toezicht op de naleving van het Verdrag.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving | Overig | Rode draad | Op zoek naar gefeminiseerd recht
mei 1992
AA19920259

Homoseksualiteit en mensenrechten

A. Mattijssen, E. van der Veen

Hoe is het in Europa gesteld met de rechten van de mens met een homoseksuele oriëntatie? Kunnen homoseksuele en lesbische paren een beroep doen op het internationale mensenrecht om een gezin te stichten? Is het verbieden van de 'promotie' van homoseksualiteit in strijd met het recht vrijheid van expressie? In dit artikel beschrijven de auteurs de beginnende erkenning van het bestaan van discriminatie wegens homoseksualiteit door Europese instanties. De schrijvers geven aan welke verdragsbepalingen van toepassing zijn bij discriminatie wegens homoseksualiteit en beschrijven de ontwikkelingen bij de Europese Commissie, het Europese Hof en het VN Comité voor de Rechten van de Mens, in de Europese politiek en bij de VN. De auteurs vangen aan met een inleiding over discriminatie wegens homoseksualiteit en de relatie tussen mensenrechten en homoseksualiteit.

Verdieping | Verdiepend artikel
september 1990
AA19900535

Internationaal huwelijksvermogensrecht: het allerlaatste stukje van de puzzel?

Th.M. de Boer

Hoge Raad 6 december 1991, nr. 14582, ECLI:NL:HR:1991:ZC0440, RvdW 1992, nr. 4 (Sinterklaas) In deze uitspraak van de Hoge Raad is de vraag of het huwelijk dat in 1968 is gesloten door een Nederlandse vrouw, die als gevolg van het huwelijk de Spaanse nationaliteit verkrijgt, met een Spaanse man, onder het Nederlandse of Spaanse huwelijksvermogensrecht valt; meer in het bijzonder: welk stelsel van gemeenschap van goederen van toepassing is. De Hoge Raad komt tot de conclusie dat aangeknoopt moet worden bij de gezamenlijke, Spaanse, nationaliteit van de gewezen echtelieden. In de noot wordt hier dieper op ingegaan net als op eerdere rechtspraak die (mede) tot deze uitspraak heeft geleid.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 1992
AA19920170

Resultaat 1–12 van de 30 resultaten wordt getoond