sociale zekerheid

Resultaat 1–12 van de 32 resultaten wordt getoond

Autonomie in het socialezekerheidsrecht

F.J.L. Pennings

Post thumbnail

Autonomie in het socialezekerheidsrecht is beperkt, aangezien aan alle uitkeringsregelingen voorwaarden zijn verbonden. De voorwaarden verschillen aanzienlijk van karakter: waar ze in de volksverzekeringen vooral gevolgen verbinden aan samenleven met anderen, zijn ze in de werknemersverzekeringen sterk gericht op terugkeer naar betaalde arbeid. Bij de uitvoeringsorganen zien we dat er een ontwikkeling is van een hoge mate van zelfbestuur naar gebondenheid aan een strikt kader.

Bijzonder nummer | Autonomie
juli 2017
AA20170618

Bewijsrecht en sociale zekerheid

I.P. Asscher-Vonk

De vraag die auteur in onderstaand artikel heeft proberen te beantwoorden is: "Op welke wijze moeten de feiten waarop een claim met betrekking tot sociale zekerheid steunt, worden bewezen?"

Rode draad | Bewijs en bewijsrecht | Verdieping | Verdiepend artikel
juni 1999
AA19990448

De malus in de eindfase?-de CRvB over de WAO-boetes

J. Riphagen

Centrale Raad van Beroep (CRvB) 15 februari 1995, ECLI:NL:CRVB:1995:ZB1348, nr. 1994/2TAV-AAW In deze uitspraak en de daarbij behorende noot wordt de malus-regeling besproken die is ingevoerd bij de WAO. De noot biedt uitgebreide informatie over de regeling.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 1995
AA19950497

De Ongevallenwet

R.J.S. Schwitters

In 1901 werd na veel tumult de Ongevallenwet aangenomen. Met deze wet verzekerde de staat een uitkering aan in een groot aantal bedrijfstakkenwerkzame werknemers die op hun werk door een ongeval getroffen waren. In deze bijdrage bij de 'Canon van het recht' worden de achtergronden bij deze wet besproken.

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
oktober 2009
AA20090683

De P van IPR: het begrip ‘burgerlijke en handelszaken’ in het EEX

J.E.M. Polak

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 14 november 2002, ECLI:EU:C:2002:656, zaak C-271/00, Jur. 2002, p. I-10527, NIPR 2003, 37 (Gemeente Steenbergen/Baten) Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 15 mei 2003, ECLI:EU:C:2003:282, zaak C-266/01, Jur. 2003 (PFA/Staat) In de noot bij dit arrest wordt ingegaan op de toepasselijkheid van het EEX-verdrag bij vorderingen ingesteld door de overheid in geval van terugvordering van wat betaald is uit hoofde van de sociale zekerheid indien de wijze van instellen van de vordering beheerst wordt door het gewone privaatrecht.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2003
AA20030676

De toepassing van de Werkloosheidswet bij afroepkontrakten

E. Bauw, N. Frenk

Eén van de opvallende verschijnselen waarmee de rechtspraktijk de laatste jaren (1988) wordt geconfronteerd, is het toenemende gebruik van op- of afroepcontracten. In de detailhandel, de horeca, de gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening is het werken op afroep sterk in populariteit toegenomen, althans aan de kant van de werkgever. Uit een recent onderzoek is namelijk gebleken dat er aan de kant van de afroepkracht bij de acceptatie van deze flexibele baan veelal sprake is van een negatieve keuze. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek waren er in 1986 ongeveer 126.000 mensen als afroepkracht werkzaam, hetgeen neerkomt op drie procent van de werkende bevolking. Voorts is gebleken dat maar liefst 70% van de afroep krachten uit gehuwde vrouwen bestaat.

Verdieping | Studentartikel
juli 1988
AA19880427

Donkere wolken boven het recht

T. Hartlief

Post thumbnail In deze amuse betoogt Ton Hartlief dat het recht in de huidige crisistijd weer terug naar de kern moet; weg met de luxe en franje, en terug naar bijvoorbeeld bescherming tegen een almachtige overheid, bescherming van de zwakkere partij en het rechttrekken van ongelijke verhoudingen.

Opinie | Amuse
mei 2013
AA20130352

Europese wanklanken in de Nederlandse sociale symfonie?

A.T.J.M. Jacobs

Het nationale sociale recht is een bonte mengeling van normen, vervat in de wet, lagere wetgeving, beleidsregels, cao's, reglementen, etcetera. Kan in dat veelkleurige patroon de Europese wetgeving moeiteloos geïntegreerd worden of levert dat problemen op?

Bijzonder nummer | Rechtsharmonie - Wetsharmonie
mei 1996
AA19960355

december 1990

Katern 37: Europees recht

- UL Europa Instituut

december 2003

Katern 89: Gezondheidsrecht

G.A. van Eikema Hommes

Naar een geïntegreerd sanctierecht

J.F.L. Roording

Strafrecht en administratief recht werden tot voor kort gezien als twee 'gescheiden werelden'. In zijn proefschrift 'Sanctierecht in de belastingen en de sociale zekerheid' (Ars Aequi Libri, Nijmegen) concludeert Jaap Roording dat er sprake is van een integratie van het administratieve en het strafrechtelijke sanctiestelsel in één (bestuurlijk) sanctierecht.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
januari 1995
AA19950082

Procederen over uitkeringen

Het litigation-probleem in de Workers' Compensation

B. Barentsen

Alle Amerikaanse staaten kennen een eigen verzekering voor beroepsgebonden arbeidsongeschiktheid, de Workers' Compensation. De Workers' Compensation wordt voor een belangrijk deel privaat uitgevoerd. In een groot aantal staten wordt buitensporig veel geprocedeerd over Workers' Compensation-uitkeringen. Met behulp van preventief overheidstoezicht en onpartijdige keuringsartsen weten enkele staten de litigation in de hand te houden. Nu de Nederlandse sociale zekerheid geprivatiseerd wordt, zullen goed publiek toezicht en onpartijdige keuringen ook belangrijker worden voor het Nederlandse systeem.

Bijzonder nummer | Anglo-Amerikaans recht
mei 1998
AA19980481

Resultaat 1–12 van de 32 resultaten wordt getoond