Van Brussel II bis naar Brussel II ter: What’s new? Beschrijving van de herziene verordening en enkele aandachtspunten

UCERF 16 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht


Lisette Frohn gaat in op de herziene ipr-verordening Brussel IIter. Daarin veranderen een aantal zaken vergeleken met de geldende Brussel IIbis verordening. Voor de praktijk is dat van belang, nu aan menige echtscheiding of zaak over ouderlijk gezag een grensoverschrijdend element zit. Helaas is in de nieuwe verordening nog steeds geen definitie opgenomen van het begrip huwelijk, zodat opnieuw onduidelijk is of huwelijken tussen paren van gelijk geslacht eronder vallen. Verschillen binnen Europa zijn de afgelopen jaren op dit punt eerder verscherpt dan verkleind.