Toont alle 9 resultaten

Daddy always knows best?!

Over potentieel botsende belangen tussen ouder en kind

L.A.G.M. van der Geld

Sharenting, het delen van foto’s van kinderen door hun ouders op social media, kan zorgen voor een botsing tussen de belangen van ouders en kind. Lucienne van der Geld  vraagt zich in deze column af hoe we zulke problemen juridisch kunnen oplossen.

Opinie | Column
September 2021
AA20210821

Godsdienstvrijheid van kinderen

S. Meuwese

Een hoofddoekje in de klas,is dat wel toegestaan? Willem-Alexander hervormd en Máxima katholiek:in welke kerk wordt hun kind gedoopt? Meisjesbesnijdenis een religieus voorschrift? Een joods kind naar een protestants internaat?Een meisje ‘dat nergens aan doet’ naar de katholieke school, omdat haarvriendinnetjes uit de straat daar ook naar toe gaan? Een christelijk jongetje uit Pakistan ter dood ver-oordeeld omdat een uiting van het ene geloof godlasterend is voor het andere geloof? Dienstweigeringvoor kindsoldaten? Inenten tegen polio ondanks religieuze bezwaren van de ouders? Wat betekent vrij-heid van godsdienst en levensovertuiging eigenlijk voor kinderen?

Verdieping | Verdiepend artikel
Juli 2001
AA20010552

Het recht van grootouders op omgang met hun kleinkinderen

I. Goei

Anders dan vaak wordt gedacht zijn het niet alleen ouders, die recht op omgang met hun kinderen hebben. Onder bepaalde omstandigheden kunnen ook anderen een omgangsregeling met het kind krijgen. In dit artikel wordt ingegaan op de vraag, welke mogelijkheden voor grootouders openstaan, als zij een omgangsregeling met hun kleinkind(eren) willen. Hierbij worden de huidige (1988) wetgeving en jurisprudentie besproken en zal een voorstel tot een nieuwe wettelijke regeling met betrekking tot deze kwestie aan de orde komen. Tevens wordt een blik over de grenzen geworpen om te zien, hoe men dit probleem in het buitenland heeft aangepakt.

Bijzonder nummer | Ouderenrecht
Oktober 1988
AA19880678

Maart 1992

Katern 42: Jeugdrecht

J.H. de Graaf

Juni 1993

Katern 47: Jeugdrecht

J.H. de Graaf

September 1994

Katern 52: Jeugdrecht

J.H. de Graaf

Medevoogdij en Gezamenlijke voogdij

I. Giesen, A.J. Verheij

In dit artikel wordt het medio 1994 ingediende wetsvoorstel dat medevoogdij en gezamenlijke voogdij regelt besproken. Aan de orde komen de achtergronden en worden de beide vormen van voogdij uitvoerig besproken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Februari 1995
AA19950113

Verlaging van de leeftijd waarop volgens het Burgerlijk Wetboek de meederjarigheid wordt bereikt tot achttien jaren

I. Jansen

In dit artikel wordt ingegaan op een verandering van het Burgerlijk Wetboek per 1 januari 1988 waarbij de regeling omtrent meerderjarigheid verlaagd wordt van 21 jaar naar 18 jaar. In het artikel wordt de totstandkoming van de wetswijziging besproken waarbij de parlementaire geschiedenis aan de orde komt. Vervolgens wordt er ingegaan op de voortgezette onderhoudsplicht van ouders voor hun kinderen ook na het bereiken van de 18 jarige leeftijd voorduurt ondanks dat het kind dan al meerderjarig is.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Maart 1988
AA19880170

Zijn alle gezinnen gelijk?

Een nadere analyse van de voorstellen van de Staatscommissie Herijking Ouderschap over de juridische verankering van het meerouderschap

M.J. Vonk

Post thumbnail

De Staatscommissie Herijking Ouderschap heeft eind 2016 in haar rapport Kind en ouders in de 21ste eeuw voorgesteld om het maximum aantal juridische ouders met ouderlijk gezag te verhogen van twee naar vier voor kinderen die in een zogeheten ‘intentioneel meeroudergezin’ worden geboren. Dit artikel kijkt kritisch naar dit voorstel en de hierover ontstane discussie: is het invoeren van meerouderschap een goed idee?

Opinie | Opiniërend artikel
Oktober 2017
AA20170790

Toont alle 9 resultaten