Resultaat 1–12 van de 27 resultaten wordt getoond

Beantwoording rechtsvraag (236) Huwelijksvermogensrecht

M.J.A. van Mourik

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het huwelijksvermogensrecht waarbij aan de orde komen: aansprakelijkheid en draagplicht van de echtelieden, gemeenschapsschuld, verknochtheid en vennootschappelijke schulden.

Perspectief | Rechtsvraag
maart 1995
AA19950226

Dateleed en partnerbedrog. Een gebroken hart en een lege portemonnee in het recht

L.A.G.M. van der Geld

Het recht streeft ernaar mensen te beschermen die kwetsbaar zijn, maar moet die bescherming er ook zijn als het gaat om kwetsbaarheid in de liefde? Lucienne van der Geld gaat in op deze vraag in haar column ‘Dateleed en partnerbedrog. Een gebroken hart en een lege portemonnee in het recht’.

Opinie | Column
april 2024
AA20240301

De betekenis van religie in het familierecht. Is de gelijkstelling van een religieus huwelijk met het burgerlijke huwelijk opportuun?

Is de gelijkstelling van een religieus huwelijk, zoals een Christelijk of Islamitisch huwelijk, met het burgerlijk huwelijk opportuun?

D. Beke

De bijdrage onderzoekt de wenselijkheid om in België en Nederland religieuze huwelijken dezelfde officiële status te verlenen als het burgerlijke huwelijk. De vraagstelling wordt uitgewerkt aan de hand van het voorbeeld van het islamitische huwelijk.

Bijzonder nummer | Recht & Religie
juli 2003
AA20030573

De psycho-sociale striptease

J. Knap

Artikel behorende bij de rode draad `Op zoek naar gefeminiseerd recht´ waarbij ingegaan wordt op een eerder artikel behorende bij de rode draad over de civilisering van het recht ten aanzien van seksueel geweld. De auteur pleit voor een grotere betekenis van het civiele recht bij seksuele getinte zaken in de relationele sfeer. De auteur meent dat de gelijkheid van partijen en de mogelijkheid om zowel onderzoek naar de `verdacht´ en het slachtoffer, de eisende partij, te doen een mogelijkheid met zich meebrengt om een beter vonnis te bewerkstelligen waarbij schadevergoeding en genoegdoening het beste tot zijn recht komt.

Overig | Rode draad | Op zoek naar gefeminiseerd recht
juni 1992
AA19920332

Het EHRM slaat geen nieuwe piketpaaltjes in het relatierecht.

Geen schending artikel 8 EVRM door beperking van het verschoningsrecht tot formele relaties

W.M. Schrama

Post thumbnail Het Nederlandse strafprocesrecht kent in artikel 217 aanhef en onder 3 Sv alleen een verschoningsrecht toe aan bloed- of aanverwanten in de rechte lijn en in de zijlijn tot in de derde graad en aan de (voormalig) echtgenoot of (voormalig) geregistreerd partner, maar niet aan informele samenleefrelaties. Ongehuwd samenlevende partners moeten dus getuigen, ook als dat strafrechtelijk gezien in het nadeel van hun partner is. Een zaak waarin dit zich voordeed is voorgelegd aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, dat in april 2012 uitspraak heeft gedaan. Deze beslissing staat in dit artikel centraal.

Opinie | Opiniërend artikel
april 2013
AA20130281

UCERF 15 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Het gearrangeerde huwelijk in kaart gebracht

N.N. Tahir

Naema Tahir plaatst het gearrangeerde huwelijk in het licht van het in het westen geaccepteerde ‘autonome’ huwelijk. De bijdrage is gebaseerd op haar promotieonderzoek waarin de manier waarop we aankijken tegen deze ‘vreemde’ huwelijksvorm als problematisch wordt gezien. Volgens Tahir is deze kijk tamelijk negatief en gaat het uit van een te beperkt perspectief op […]

Huwelijk of geregistreerd partnerschap?

UCERF 1 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

K.R.S.D. Boele-Woelki

Zijn er verschillen tussen het huwelijk of het geregistreerd partnerschap? Waarom kiezen paren vooral voor het huwelijk en wanneer kiezen zij voor het geregistreerd partnerschap? Welke paren kiezen waarvoor? Doen zich problemen in het buitenland voor met betrekking tot het gelijkgeslachtelijke huwelijk en het geregistreerd partnerschap? Hoe is de positie van kinderen geregeld die uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap worden geboren? In deze bijdrage antwoorden uit het evaluatierapport betreffende de Wet opstelling huwelijk en de Wet geregistreerd partnerschap.

UCERF2007071 - 15-06-2007

Huwelijk, vermogen en gemeenschap van goederen

E.G.D. van Dongen, I. Visser

Post thumbnail

Emanuel van Dongen en Irene Visser bezien in deze bijdrage de geschiedenis van het huwelijksvermogensrechtelijke stelsel van de algehele gemeenschap van goederen.

Blauwe pagina's | Bijzondere bepalingen
mei 2016
AA20160324

Huwelijksvermogensrecht en derden

B.E. Reinhartz

In het gewone vermogensrecht, neergelegd in de Boeken 3, 5, 6 en 7 BW, geldt een aantal basisbeginselen waarop het huwelijksvermogensrecht ook tegenwoordig nog inbreuk maakt. Voor de wetswijziging in 1992 geschiedde dat in nog grotere mate. In deze bijdrage zal ik mij afvragen of het voor de derde in bepaalde situaties uitmaakt of zijn wederpartij al dan niet getrouwd is. Tot slot zal ik ook een korte beschouwing wijden aan de vraag of de tendensen in het huwelijksvermogensrecht stroken met individualiseringstendensen die wij in de samenleving waarnemen.

Bijzonder nummer | De derde in het recht
mei 1997
AA19970279

september 2008

Katern 108: Internationaal Privaatrecht

K.R.S.D. Boele-Woelki

december 1988

Katern 29: Internationaal privaatrecht

D. Kokkini-Iatridou

juni 1994

Katern 51: Internationaal privaatrecht

D. Kokkini-Iatridou

Resultaat 1–12 van de 27 resultaten wordt getoond