Seksuele intimidatie

Disciplinaire maatregelen tegen schuldige, desnoods op last van de rechter


In dit artikel wordt uitgegaan van de situatie dat een mannelijke werknemer zich ten opzichte van een vrouwelijke collega heeft schuldig gemaakt aan seksuele intimidatie. Bekeken wordt in hoeverre de werkgever op grond van de arbeidsovereenkomst gerechtigd is disciplinaire maatregelen als met name schorsing, overplaatsing en ontslag op staande voet tegen hem te nemen. Vervolgens wordt nagegaan of en zo ja met welke argumenten de lastig gevallen vrouw deze sancties voor de rechter kan afdwingen. Tenslotte wordt ingegaan op de bewijsproblematiek.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.Th. Bramer

Verschijning: november 1991

Archiefcode: AA19910983

disciplinaire maatregel ontslag overplaatsing schorsing seksuele intimidatie werkgever

Sociaal-economisch recht Arbeidsrecht

Verdieping Studentartikel