seksuele intimidatie

Toont alle 10 resultaten

De Wet seksuele misdrijven

N.K. Fortuin, A. Postma

Per 1 juli 2024 treedt de Wet seksuele misdrijven in werking. De wet vervangt de huidige Titel XIV Misdrijven tegen de zeden van het Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht door de nieuwe Titel XIV Seksuele misdrijven. De wet betreft een fundamentele herziening van de strafwetgeving met betrekking tot seksueel grensoverschrijdend gedrag. In deze bijdrage wordt ingegaan op de opbouw van de nieuwe titel waarin de seksuele misdrijven zijn opgenomen en enkele wijzigingen die daarin zijn aangebracht om de bepalingen in die titel te moderniseren en worden de nieuwe strafbaarstellingen beschreven.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
juni 2024
AA20240560

september 1992

Katern 44: Rechtssociologie

B.P. Sloot

maart 1995

Katern 54: Sociaal recht

G.J.J. Heerma van Voss

december 1999

Katern 73: Sociaal recht

G.J.J. Heerma van Voss, J. Heinsius

Seksuele intimidatie

Disciplinaire maatregelen tegen schuldige, desnoods op last van de rechter

A.Th. Bramer

In dit artikel wordt uitgegaan van de situatie dat een mannelijke werknemer zich ten opzichte van een vrouwelijke collega heeft schuldig gemaakt aan seksuele intimidatie. Bekeken wordt in hoeverre de werkgever op grond van de arbeidsovereenkomst gerechtigd is disciplinaire maatregelen als met name schorsing, overplaatsing en ontslag op staande voet tegen hem te nemen. Vervolgens wordt nagegaan of en zo ja met welke argumenten de lastig gevallen vrouw deze sancties voor de rechter kan afdwingen. Tenslotte wordt ingegaan op de bewijsproblematiek.

Verdieping | Studentartikel
november 1991
AA19910983

Seksuele intimidatie – De Juridische Gids

H.M.T. Holtmaat

Post thumbnail In dit handboek wordt seksuele intimidatie op systematische wijze beschreven, waarbij de juridische vraagpunten worden verduidelijkt met talloze voorbeelden uit de jurisprudentie.

9789069169927 - 16-12-2009

Seksuele intimidatie – De Juridische Gids (Digitaal boek)

H.M.T. Holtmaat

Post thumbnail In dit handboek wordt seksuele intimidatie op systematische wijze beschreven, waarbij de juridische vraagpunten worden verduidelijkt met talloze voorbeelden uit de jurisprudentie.

9789069169927 - 16-12-2009

Seksuele intimidatie als zwaarwegende factor

I.M. van Erkel, M.M. Govaert

Post thumbnail De weging van het ontslag op staande voet in #metoo-zaken is onderwerp van debat. De vraag is hoe ongewenst gedrag moet worden gekwalificeerd en hoe dit vervolgens moet worden meegewogen in een ontslag op staande voet.

Opinie | Opiniërend artikel
maart 2019
AA20190186

Seksuele intimidatie en de bescherming van leerlingen en leraren

A.F.M. Brenninkmeijer, S.M. Kelterman

Vroeger was er bij seksuele intimidatie vooral aandacht voor het vermeende slachtoffer, maar tegenwoordig komt er ook aandacht voor de vermeende dader, doordat het steeds vaker voorkomt dat blijkt dat deze onschuldig beschuldigd zijn. Dit artikel gaat over de klachtenregeling, die voor dit soort gevallen van toepassing is.

Verdieping | Verdiepend artikel
september 2005
AA20050715

Seksuele intimidatie op de werkplek (Digitaal boek)

H.M.T. Holtmaat

Post thumbnail Deze juridische gids bevat een overzicht van van de bestaande regelgeving en jurisprudentie op dit terrein, gecombineerd met een praktische handleiding voor het opstellen van beleid en het instellen van een klachtenregeling.

9789069163543

Toont alle 10 resultaten