schorsing

Toont alle 6 resultaten

Bekendmaking van berispingen en boetes in het BIG-register beschouwd

J.R. Duin, S.N.P. Wiznitzer

Sinds 2012 worden in het BIG-register boetes en berispingen openbaar gemaakt. Op deze beslissing is kritiek geleverd, maar er zijn ook voorstanders te vinden. Een belangrijk punt in het debat lijkt te worden vergeten. Draagt de openbaarmaking van boetes en berispingen namelijk wel bij aan de doelen van het tuchtrecht?

Opinie | Redactioneel
januari 2018
AA20180003

Katholiek tuchtrecht

A.P.H. Meijers

Post thumbnail Het pastoraat is het werkveld van de kerk. Daarin worden fouten gemaakt. Van kerkgemeenschappen wordt verwacht daartegen tuchtrechtelijk op te treden. Deze vraag was en is dringend wanneer in het pastoraat seksueel misbruik wordt gepleegd. In deze bijdrage wordt een overzicht van de recente ontwikkeling van het tuchtrecht binnen de katholieke kerk gegeven met bijzondere aandacht voor de problematiek van seksueel misbruik.

Bijzonder nummer | Tuchtrecht
juli 2016
AA20160554

Minister van Justitie Donner rechter in eigen zaak?

L.J.A. Damen

Rechtbank 's-Gravenhage 23 december 2005, nr. KG 05/1570, ECLI:NL:RBSGR:2005:AU8652, LJN AU8652 (mr. Paris) Hier staat de vraag centraal of de centrale overheid bevoegd is om een schorsingsbesluit uit te vaardigen met als doel een rechtsgang bij de bestuursrechter te voorkomen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2006
AA20060300

Rechtsvraag (214) bestuursprocesrecht

J.J. Wiarda

Rechtsvraag op het gebied van het nieuwe bestuursprocesrecht zoals dat met de invoering van de Awb geldt. Aan de orde komen welke rechtsmiddelen er openstaan, welke rechters bevoegd zijn en welke wetten er bij de casus betrokken dienen te worden.

Perspectief | Rechtsvraag
april 1992
AA19920224

Rechtsvraag (279) Militair recht

G.L. Coolen

Aan de hand van een miltair rechtelijke casus worden enkele vragen gesteld, waarna de lezers van Ars Aequi wordt opgeroepen de goede antwoorden in te sturen.

Perspectief | Rechtsvraag
juni 1999
AA19990493

Seksuele intimidatie

Disciplinaire maatregelen tegen schuldige, desnoods op last van de rechter

A.Th. Bramer

In dit artikel wordt uitgegaan van de situatie dat een mannelijke werknemer zich ten opzichte van een vrouwelijke collega heeft schuldig gemaakt aan seksuele intimidatie. Bekeken wordt in hoeverre de werkgever op grond van de arbeidsovereenkomst gerechtigd is disciplinaire maatregelen als met name schorsing, overplaatsing en ontslag op staande voet tegen hem te nemen. Vervolgens wordt nagegaan of en zo ja met welke argumenten de lastig gevallen vrouw deze sancties voor de rechter kan afdwingen. Tenslotte wordt ingegaan op de bewijsproblematiek.

Verdieping | Studentartikel
november 1991
AA19910983

Toont alle 6 resultaten