Toont alle 7 resultaten

Bestuurlijk gedogen

Aanvaardbaarheid en gevolgen van bestuurlijk gedogen in het milieurecht en het ruimtelijk recht

G.T.J.M. Jurgens

Bespreking van een proefschrift over bestuurlijk gedogen op het gebied van het milieurecht en ruimtelijk recht. Twee vragen komen daarbij aan de orde: 1. In hoeverre en onder welke omstandigheden is gedogen juridisch aanvaardbaar? 2. Wat zijn de juridische consequenties van het bestuursrecht, privaatrecht en strafrecht.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
februari 1997
AA19970115

De paradox en het dilemma

Effecten van politie-optreden op de Zeedijk

M. Grapendaal

In dit artikel wordt de politie als afgeleide van het recht opgevoerd in een tamelijk vastomlijnd domein, namelijk de omgeving van de Zeedijk te Amsterdam. Het gebied rond de Zeedijk wordt over het alge¬meen gezien als het meest criminele stukje Ne¬derland. Niet alleen worden daar talrijke (klei¬ne) illegale drugstransacties afgesloten, maar ook behoort de gedachte dat beroving, geweld en diefstal aan de orde van de dag zijn, tot het collectieve bewustzijn. Hoe dit ook zij, warm Amsterdam lijkt bij uitstek een plek waar werk aan de winkel is voor de wetshandhavers. Met het oog op het onderwerp van deze Ars Aequi special zal in dit artikel onder andere aan de orde komen op welke manier de politie de drugsmarkt controleert, maar vooral of en in hoeverre zij erin slaagt de drugsgerelateerde vermogenscriminaliteit te beperken.

Bijzonder nummer | Rechtseconomie
oktober 1990
AA19900714

juni 1995

Katern 55: Criminologie

M.A. Zwanenburg

december 1996

Katern 61: Milieurecht en recht van de ruimtelijke ordening

R.A.J. van Gestel

Over dejuridisering van gedogen en de permanente bewoning van zomerhuisjes

F.C.M.A. Michiels

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 14 januari 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AO1644, JB 2004, nr. 200303297/1, 101 m.nt. C.L.G.F.H. Albers In onderstaand arrest kwam aan de orde of bestuurlijk gedogen nog wel als iets juridisch kan worden gezien, want wanneer dit niet het geval is staat tegen een besluit om wel of niet te gedogen geen beroep open bij de bestuursrechter.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2004
AA20040438

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2000 nr. 93

Vuilstortplaats Weperpolder

P.J.J. van Buuren

Afdeling geschillen van bestuur van de Raad van State (AGRvS) 24 oktober 1991, ECLI:NL:RVS:1991:AN2466, nr. B 05.91.0970 In deze uitspraak van de Voorzitter Afdeling geschillen van bestuur Raad van State komt aan de orde in hoeverre het aanvaardbaar is dat in een milieurechtelijke casus de storting van nieuw afval gedoogd wordt. De Voorzitter oordeelt dat er onder bepaalde voorwaarden gedoogd kan worden waarbij met name van belang is dat er bijna met zekerheid een vergunning verleend zal worden. Nu de nieuwe regeling waar de vergunning op gebaseerd dient te worden nog niet tot stand is gekomen en rondom de totstandkoming nog grote onzekerheid bestaat, is het volgens de Voorzitter niet mogelijk om een gedoogbeschikking af te geven. In de noot wordt dieper in gegaan op de problematiek rondom gedogen en handhaven in het milieurecht.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 1992
AA19920206

Toont alle 7 resultaten