De Wet open overheid, een nieuw tijdperk?


Met de plaatsing in het Staatsblad op 25 oktober 2021 van de Wet open overheid (Woo) en de Wijzigingswet Woo is een einde gekomen aan een langdurig wetgevingstraject dat als doel had de openbaarheid van overheidsinformatie te vergroten en de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) te vervangen door een nieuwe wet. In dit artikel gaat Marte van der Loop uitgebreid in op de lange totstandkomingsgeschiedenis van de Woo, de hoofdpunten uit die wet en de verschillen tussen de Woo en de Wob.