Resultaat 1–12 van de 20 resultaten wordt getoond

360 gradenfeedback voor de rechtspraak

M.D. Reijneveld, J.T. Tegelaar

De Rechtspraak heeft kwaliteitsrechtspraak hoog op de agenda staan. Voor kwaliteitsborging is 360 gradenfeedback door zowel de rechtspraak zelf als media en wetenschap noodzakelijk. De wetenschap loopt echter tegen grenzen aan doordat uitspraken niet altijd beschikbaar en controleerbaar zijn. In deze amuse pleiten de auteurs daarom voor een open accescultuur in de rechtspraak.

Opinie | Redactioneel
juni 2019
AA20190427

Beoordeling van politiegeweld: tuchtrecht eerst

M. van der Steeg, J.S. Timmer

Een rechtsstaat moet voorzien in een onafhankelijke toetsing van politiegeweld. Momenteel vindt die vooral via het strafrecht plaats, dat niet primair is bedoeld om professionele handelingen van welke professie ook te beoordelen, ook niet het ambtshalve handelen van agenten met een wettelijke bevoegdheid tot geweldgebruik. De politie zou een eigen tuchtrechtelijk systeem moeten krijgen voor het trekken van lering, het corrigeren van ongewenste situaties en handelingen, genoegdoening voor het slachtoffer en voor de doorontwikkeling van het vakmanschap. Het vermogen van de politie tot kritische zelfreflectie is daarvoor een voorwaarde.

Opinie | Opiniërend artikel
maart 2016
AA20160171

Camera Obscura

J.H. van Breda, C. Zijderveld

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op het toelaten van camera's in de rechtszaal in geval van behandeling van strafzaken. De redacteuren pleiten voor toelating omdat de televisie inmiddels een volwassen medium is en het de openbaarheid van de rechtspraak vergroot.

Opinie | Redactioneel
juli 1997
AA19970489

Corona en de civiele rechtspraak: elk nadeel heeft een voordeel?

K.G.F. van der Kraats

Post thumbnail In deze bijdrage wordt uiteengezet welke maatregelen in verband met COVID-19 zijn getroffen in civiele zaken. Vervolgens wordt nagegaan welk effect deze maatregelen hebben gehad op de kwaliteit van het civiele proces. Conclusie is dat de eerste maatregelen op sommige kwalitatieve aspecten een nadelige invloed hebben gehad, doch dat de maatregelen nu en in het post-coronatijdperk juist ook een positieve bijdrage aan de kwaliteit van het civiele proces kunnen leveren.

Perspectief | Perspectiefartikel
maart 2021
AA20210301

De schrijvende prins

C.A.J.M. Kortmann

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS), 25 november 1999, ECLI:NL:RVS:1999:AA4098, nr. H01.99.0494, AB 2000, 393, m. nt. SZ Noot bij de een uitspraak waarbij de volgende vragen aan bod komen: Wat betekent het begrip Kroon? Wat betekent de eenheid van de Kroon? Wat betekent de ministeriële verantwoordelijkheid? Ten aanzien van wie of wat geldt de ministeriële verantwoordelijkheid?

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2001
AA20010031

De Wet open overheid, een nieuw tijdperk?

Marte van der Loop

Met de plaatsing in het Staatsblad op 25 oktober 2021 van de Wet open overheid (Woo) en de Wijzigingswet Woo is een einde gekomen aan een langdurig wetgevingstraject dat als doel had de openbaarheid van overheidsinformatie te vergroten en de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) te vervangen door een nieuwe wet. In dit artikel gaat Marte van der Loop uitgebreid in op de lange totstandkomingsgeschiedenis van de Woo, de hoofdpunten uit die wet en de verschillen tussen de Woo en de Wob.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
mei 2022
AA20220400

Driemaal Openbaarheid

Th.G. Drupsteen

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 7 juli 1995, nr. R01.93.0067 (mrs. Cleton, Lauwaars en Hoekstra), Bijlage NJB 1995 Raad van State nr. 34 (Metten/Minister van Financiën); idem 23 augustus 1995, nr. RO 1.92.0036 (mrs. Van der Does, Hammerstein-Schoonderwoerd en Van der Burg), idem nr. 39 (Oltmans/Minister van Binnenlandse Zaken) en idem 28 augustus 1995, nr. HOI.95.0036 (mrs. Boukema, Ligtelijn-van Bilderbeek en Loeb), idem nr. 36, Giebbels in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Breda in het geschil tussen appellant en de Staatssecretaris van OCW. Binnen een korte tijd heeft de Afdeling bestuursrechtspraak drie uitspraken gedaan over de toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) die allen de landelijke pers hebben gehaald en allen principiële aspecten vertonen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 1996
AA19960041

Follow the money Een verkennende analyse van het wetsvoorstel financiering politieke partijen

Een verkennende analyse van het wetsvoorstel financiering politieke partijen

R. Nehmelman

Post thumbnail Binnenkort zal ook in Nederland een wettelijke regeling gelden die landelijke politieke partijen verplicht inzage te geven in hun financiën. De kiezer kan dan onder andere zien wie substantiële bedragen doneert aan Nederlandse politieke partijen. De nieuwe wettelijke regeling heeft een lange voorgeschiedenis en is onder druk van de Raad van Europa uiteindelijk tot stand gekomen. Hoewel de regeling grotendeels valt toe te juichen, is een aantal essentiële kanttekeningen te plaatsen dat de achilleshiel kan betekenen na de inwerkingtreding van de nieuwe Wet financiering politieke partijen.

Opinie | Opiniërend artikel
oktober 2012
AA20120703

Het recht op afschrift rechterlijke uitspraak

G.R. Rutgers

Hoge Raad 29 juni 2001, nr. C99/257HR, ECLI:NL:HR:2001:AB2371, RvdW 2001, 124 (De Staat der Nederlanden (Hof van Discipline Nederlandse Orde van Advocaten)/Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Rechterlijke Macht (WORM)). In de noot bij dit arrest wordt ingegaan op het verstrekken van uitspraken door griffiers en het recht daarop.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2001
AA20010990

september 1992

Katern 44: Strafrecht

C.H. Brants

maart 2000

Katern 74: Straf(proces)recht

C.M. Pelser

juni 2001

Katern 79: Straf(proces)recht

C.M. Pelser

Resultaat 1–12 van de 20 resultaten wordt getoond