Toont alle 8 resultaten

De Wet open overheid, een nieuw tijdperk?

Marte van der Loop

Met de plaatsing in het Staatsblad op 25 oktober 2021 van de Wet open overheid (Woo) en de Wijzigingswet Woo is een einde gekomen aan een langdurig wetgevingstraject dat als doel had de openbaarheid van overheidsinformatie te vergroten en de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) te vervangen door een nieuwe wet. In dit artikel gaat Marte van der Loop uitgebreid in op de lange totstandkomingsgeschiedenis van de Woo, de hoofdpunten uit die wet en de verschillen tussen de Woo en de Wob.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
mei 2022
AA20220400

Een persoonlijk recht op informatie in de Wob?

W. Konijnenbelt

Post thumbnail

De Wob geeft geen mogelijkheid tot het verstrekken van informatie alleen aan de verzoeker, vanwege diens persoonlijke belang daarbij. Sterker: er is geen algemene wettelijke regeling die daarin voorziet. Er zijn wel enkele bijzondere wetten, die een beperkt recht op toegang tot sommige soorten overheidsinformatie geven aan belanghebbenden. Voorgesteld is om na artikel 11 een bepaling in te voegen die het mogelijk maakt om informatie die niet openbaar kan worden gemaakt onder de bestaande bepalingen, wel te verstrekken ‘aan degene die kan aantonen bij verstrekking een zwaarwegend belang te hebben’; voor de betrokkene zou dan wel een geheimhoudingsplicht gelden. De wetgever heeft tot op heden echter geen sjoege gegeven. Een dat betekent dat verzoekers die dringend belang hebben bij bepaalde informatie en aan wie die informatie eigenlijk ook best zou kunnen worden verschaft gezien de belangen in kwestie, veelal in de kou blijven staan. Dat dit spoedig moge veranderen!

Blauwe pagina's | Herschrijf het recht
november 2010
AA20100766

september 1988

Katern 28: Economisch recht en intellectuele eigendom

M.Ph. van Sint Truiden, D.W.F. Verkade

Openbaarheid van bestuur is weer echte openbaarheid

L.J.A. Damen

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 25 april 2000, ECLI:NL:RVS:2000:AA5845, nr. 199900528/1, JB 2000, 142, NJB 2000, p. 1072, Mediaforum 2000, p. 213, m.nt. Wouter Hins Voetbalvandalen: Afdeling zet streep door oneigenlijk gebruik van de Wet openbaarheid van bestuur voor ‘selectieve openbaarmaking’ aan bepaalde verzoekers. Artikel 10, tweede lid, (e) en (g) Wob; artikel 8 EVRM; artikel 11, eerste lid, Wpr.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2000
AA20000663

Over appels en peren

F.S. Bakker, M. Neekilappillai

Het is wenselijk dat (semi-)publieke instellingen als scholen en ziekenhuizen verplicht kunnen worden tot het publiceren van prestatie-indicatoren. Deze prestatie-indicatoren moeten onderling vergelijkbaar zijn. Daarom moet ofwel de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) in zoverre aangepast worden dat het opvragen van gecorrigeerde cijfers mogelijk is, ofwel moet op andere wijze een plicht ingevoerd worden voor deze instellingen tot publicatie van onderling vergelijkbare prestatie-indicatoren.

Opinie | Redactioneel
februari 2014
AA20140087

Tijd voor verandering: leidt de Wet open overheid tot meer openheid?

A.M. Klingenberg

Post thumbnail

De Wet open overheid, aangenomen door de Tweede Kamer, is nu in behandeling bij de Eerste Kamer. Daar wordt nu gewacht op een impactanalyse, waarbij een inschatting van de kosten en de uitvoeringslasten van dit wetsvoorstel gemaakt wordt. De vraag is echter of deze wet, los van een kostenanalyse, niet gewoon moet worden aangenomen om tot een moderner openbaarheidsregime te komen.

Opinie | Opiniërend artikel
januari 2017
AA20170020

Toegang tot overheidsinformatie in beweging

E.J. Daalder

Transparantie en openheid zijn voor het goed functioneren van de overheid onontbeerlijk. De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) speelt hierin een belangrijke rol. Er is echter wel het een en ander op te merken aan de huidige wet. In deze bijdrage bespreekt Eric Daalder de initiatieven en discussiepunten om tot een verbetering van de Wob te komen.

Opinie | Opiniërend artikel
september 2013
AA20130658

Uitwisselen van processtukken in het bestuursproces. Van geheimhouding en dreigende openbaarheid

C.N. van der Sluis

Post thumbnail Deze bijdrage bespreekt het thema interne openbaarheid van het bestuursproces, in het bijzonder de werking van artikel 8:29 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit artikel gaat dus over partijtoegang tot informatie in een gerechtelijke procedure.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2021
AA20210153

Toont alle 8 resultaten