wetgeving

Resultaat 1–12 van de 61 resultaten wordt getoond

(Pre-)insolventierecht in Engeland en Frankrijk

T.J. Dorhout Mees

Vorige maand is in Ars Aequi een schets van de ontwikkelingen op het gebied van de surséance van betaling gegeven. In deze bijdrage wordt de ontwikkeling van het pre-insolventierecht in Engeland en Frankrijk geschetst. Daarbij zal summier worden ingegaan op de oude situatie, terwijl uitgebreider wordt stilgestaan bij de evaluatie en de meest recente wetgeving. In de vergelijking op een aantal hoofdpunten zal het Nederlandse recht worden betrokken. Daarbij zal het accent liggen op de voorstellen van de commissie insolventierecht van de vereniging 'Handelsrecht'.

Verdieping | Studentartikel
april 1988
AA19880226

Aanwijzingen voor de regelgeving

T.C. Borman

Artikel over de Aanwijzingen voor de regelgeving. Deze aanwijzingen zijn als het ware een soort leidraad voor de totstandkoming van kwalitatief goede wetten. In het artikel worden de doelstellingen van de aanwijzingen besproken alsmede de inhoud, ontstaansgeschiedenis, reikwijdte en rechtskarakter en redactionele opzet. Ook wordt naleving en de uitbreiding besproken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
maart 1993
AA19930183

Ars Longa Vita Brevis Prof.dr. Willem Witteveen

Een idealist met hart voor menselijkheid, rechtvaardigheid en schoonheid: Prof.dr. Willem Witteveen (Rotterdam 5 mei 1952 - Oekraïne 17 juli 2014)

M.G. IJzermans, J. Monster

Post thumbnail

Willem Witteveen overleed op 17 juli 2014 op 62-jarige leeftijd. Hij was hoogleraar Rechtstheorie en retorica aan de Tilburg University en senator namens de Partij van de Arbeid. Van 26 maart 1991 tot en met 15 juli 2009 was hij contacthoogleraar voor Ars Aequi aan de Tilburg University. In deze bijdrage herdenken zijn promovendi Maria Yzermans en Jobien Monster hun leermeester en zijn werk.

Perspectief | Ars Longa Vita Brevis
september 2014
AA20140664

Bestuur en burgerlijke rechter I

E.M.H. Hirsch Ballin

Hoge Raad 16 mei 1986, nr.12818, (mrs. Ras, Snijders, Martens, De Groot, Bloembergen, a-g Mok), AB 1986, 574, ECLI:NL:HR:1986:AC9354, m.nt. P.J.J. van Buuren, NJ 1987, 251, m.nt. M. Scheltema. Ook wel bekend als landbouwvliegersarrest. In 1986 en 1987 heeft de Hoge Raad een reeks arresten gewezen die nieuw licht werpen op de toetsing van bestuurshandelingen door de burgerlijke rechter. In deze noot en in de twee volgende afleveringen van deze jurisprudentie rubriek zullen wij trachten deze ontwikkeling in kaart te brengen en de samenhang tussen de diverse arresten aan het licht te brengen. Allereerst gaan wij in op een terrein waarvan tot voor kort werd aangenomen dat een met administratieve rechtspraak vergelijkbare mogelijkheid, tussenkomst van de rechter in te roepen, ontbrak, namelijk het wetgevend handelen van bestuursorganen (wetgeving in materiële zin die niet afkomstig is van de formele wetgever).

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 1988
AA19880044

Boek 8 en het internationaal privaatrecht

J.C. Schultsz

In dit artikel wordt een nieuwe wet inzake het internationaal privaatrecht besproken, te weten 'Enige bepalingen van internationaal privaatrecht met betrekking tot het zeerecht en het binnenvaartrecht'. In deze wet komen moderne verwijzingsregels voor die niet alleen bepalen wanneer de Nederlandse wet op een bepaalde vervoersovereenkomst van toepassing is.

Bijzonder nummer | Vervoersrecht
mei 1993
AA19930351

De Academie voor Wetgeving: een postdoctorale opleiding voor wetgevingsjuristen

D.J. Hesemans

In dit artikel wordt ingegaan op de opleiding tot wetgevingsjurist aan de Academie voor wetgeving en daaruit voortvloeiende werkzaamheden.

Perspectief | Perspectiefartikel
december 2001
AA20010976

De bekendmakingswet

P.J. van der Flier

In dit artikel wordt de Bekendmakingswet besproken. Deze wet regelt de wijze waarop wetten, algemene maatregelen van bestuur en, eenvoudig gezegd, ministeriële regelingen moeten worden bekendgemaakt en op welk moment zij in werking treden. In dit artikel komt de voorgeschiedenis van de wet, de inhoud, het begrip algemeen verbindend voorschrift, de verhouding met de Wet openbaarheid van bestuur en het afkondigingsformulier aan bod.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
mei 1988
AA19880324

De herziening van het adviesstelsel en de nieuwe wetgeving inzake adviescolleges van het rijk

M.N. Prinsen

In dit artikel wordt besproken hoe door middel van nieuwe wetgeving bestaande adviescolleges worden afgeschaft en samengevoegd en hoe nieuwe adviescolleges worden opgericht.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
januari 1997
AA19970035

De invoering van het nieuwe BW – een overzicht

M. Reinsma

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de invoering van het NBW. Daarbij wordt naast de invoering van het vermogensrecht ook aandacht besteed aan de boeken 1, 2 en 8 NBW die al eerder in werking traden dan 1992. De rest van het artikel wordt besteed aan aanverwante regelingen van het NBW en toekomstige wetgeving.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
december 1991
AA19911118

De IPR-schets, een overzicht zonder inzicht

H.J. van Kooten, M.J. Kroeze

Redactioneel artikel waarin een overzicht wordt gegeven over de pogingen tot codificatie van het Nederlandse internationaal privaatrecht.

Opinie | Redactioneel
november 1993
AA19930762

De januskop van de Raad van State

Enige bespiegelingen over de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de Raad van State naar aanleiding van wetsvoorstel 30585

V.V.R. van Bogaert

Post thumbnail In dit artikel wordt een wetsvoorstel van de regering besproken waarmee de regering beoogd om een sterkere scheiding aan te brengen tussen de twee hoofdtaken van de Raad van State, te weten bestuursrechtspraak en advisering bij wetgeving. Ondanks de wijzigingen is een gehele scheiding van de rechtspraak en de wetgevingsadvisering bij de Raad van State uitgesloten; dubbele benoemingen van staatsraden blijven mogelijk. In dit artikel wordt ingegaan op de problematiek rondom de dubbele benoemingen en het wetsvoorstel.

Verdieping | Studentartikel
april 2009
AA20090234

De machtigingswet: crisismanagement in de rechtsstaat

J.F.L. Roording

Meer dan incidenteel heeft de staatsrechtelijke literatuur zich met het fenomeen machtigingswetgeving niet beziggehouden. Toch is daar alle aanleiding toe, omdat het riekt naar een anti-democratische, autoritaire regeerstijl. Aan de hand van een bespreking van drie als zodanig bekend staande machtigingswetten wordt getracht enige duidelijkheid te scheppen over de aard van dit type wetgeving. Tot slot worden kort enige voorwaarden geschetst waaronder, naar mijn mening, machtigingswetgeving uit rechtsstatelijk oogpunt verantwoord, of zelfs aangewezen is.

Verdieping | Studentartikel
januari 1990
AA19900003

Resultaat 1–12 van de 61 resultaten wordt getoond