Resultaat 37–48 van de 59 resultaten wordt getoond

Macht en willekeur, of hoe het Europees Hof voor de Rechten van de Mens negen eisen voor kwalitatief goede wetgeving neerlegde

B. van der Sloot

Post thumbnail

Niet alleen het handelen van de uitvoerende macht en de consequenties daarvan voor de rechten van burgers, maar ook wetgeving als zodanig kan een schending van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens opleveren. Wetten moeten zo zijn opgesteld dat ze de kans op machtsmisbruik minimaliseren en burgers in staat stellen redelijkerwijs in te schatten hoe de uitvoerende macht zijn bevoegdheden wel of niet zal inzetten, dixit het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Verdieping | Verdiepend artikel
april 2021
AA20210337

Nawoord op bovenstaande reactie

J. Bokma

Nawoord bij een reactie over de aanvaardbaarheid en definitie van de novelle die in de Eerste Kamer wel wordt gebruikt om wetgeving aangepast te krijgen.

Opinie | Reactie/nawoord
maart 1991
AA19910230

Nieuwe ‘Orde in de regelgeving’

J.Th.J. van den Berg

Post thumbnail Tegenover een parlement dat gebrekkige aandacht toont voor de constitutionaliteit van de wetgeving, staat een rechterlijke macht die zich lang niet altijd meer door de wet alleen laat leiden. Vooral in de politiek is de irritatie over het handelen van de rechter toegenomen, waarop rechters opmerkelijk defensief reageren. Tijd om te waken voor overdrijving, maar ook voor nieuwe concentratie op waarde en inhoud van de wet.

Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2020
AA20200864

Novelle: een reactie

H. Bevers

Reactie op een in het katern van september 1990 verschenen stuk over de novelle. In deze reactie gaat de auteur in op de toelaatbaarheid van de novelle bij wetgeving en de definitie ervan.

Opinie | Reactie/nawoord
maart 1991
AA19910228

Opsporing geregeld

M. Scheffers, P. de Vries

In de betrekkelijke luwte na de storm van het onderzoek van de commissie Van Traa werkte het Ministerie van Justitie aan een wetsvoorstel Bijzondere Opsporingsmethoden, waarin de opsporing van strafbare feiten in Nederland geregeld wordt. Dit voorstel wordt hier besproken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
oktober 1997
AA19970719

Over de methodologie van juridisch onderzoek

Enige beschouwingen naar aanleiding van Asser/Vranken Algemeen Deel ****/2014

A.J. Verheij

Post thumbnail

In zijn derde Algemeen Deel neemt Jan Vranken een groot aantal standpunten in over de eisen waaraan juridisch (privaatrechtelijk) onderzoek dient te voldoen. In deze boekbespreking wordt een aantal daarvan tegen het licht gehouden. Ten slotte volgt een schets van mogelijk verder onderzoek.

Literatuur | Boekbespreking
mei 2015
AA20150413

Parlementair debat en wetshistorische interpretatie

B. Wolthuis

Post thumbnail De zaak Samir A. waarin deze wordt veroordeeld wegens voorbereiding van een bomaanslag wordt gestoeld op wetshistorische interpretatie bij de toepassing van art. 46 Sr. Deze zaak vormt de aanleiding voor dit artikel. In het artikel wordt onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van de wetshistorische interpretatie als interpretatiemethode bij de beantwoording van moeilijke rechtsvragen.

Verdieping | Studentartikel
september 2008
AA20080611

Parlementariër is een leuke hondebaan

Interview met dr. W.A.F.G. Vermeend

M.M. Dolman, E. Florijn

Dr. W.A.F.G. Vermeend was gedurende zijn leven docent belastingrecht, journalist, belastingadviseur van Curaçao en als vice-voor-zitter van de Belastingcommissie van de Nederlandse Antillen. In oktober 1981 werd Vermeend penningmeester van het landelijke dagelijks bestuur van de Partij van de Arbeid, voor welke partij hij in juni 1984 zitting nam in de Tweede Kamer, als opvolger van de heer Patijn. In dit interview komt allereerst zijn visie op de functie van het parlement als medewetgever en de invloed van het parlement op de kwaliteit van wetgeving en externe deskundigen in het parlement aan de orde. Daarna wordt de afwikkeling van enkele initiatiefwetsvoorstellen van zijn hand besproken. Vervolgens komt zijn proefschrift over fiscale investeringsfaciliteiten en vervroegde afschrijving van de investeringsaftrek aan bod. Tenslotte laat Vermeend zijn licht schijnen over de huidige stand van zaken in de fiscale wetgeving en het belastingstelsel.

Verdieping | Interview
juli 1989
AA19890653

Piet Hein Donner

D.J. Verhey, S.A.M. Vermeulen

Post thumbnail Voor de zomer sprak Ars Aequi met Piet Hein Donner in het mooie gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk. Donner was onder andere minister van Justitie, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Na deze indrukwekkende loopbaan, is hij sinds begin 2012 vice-president van de Raad van State. Donner vertelde ons over zijn studie en carrière, deelde een bijzondere juridische ervaring en gaf tips aan huidige studenten.

Blauwe pagina's | Bijzondere juridische ervaringen
oktober 2014
AA20140696

Recht: echt iets voor juristen

S. Steneker

Politici kunnen zich maar beter niet met individuele rechtszaken bemoeien. Waarom niet? Dat legt Sander Steneker uit in deze column.

Opinie | Column
oktober 2018
AA20180804

Rechtsvraag (214) bestuursprocesrecht

J.J. Wiarda

Rechtsvraag op het gebied van het nieuwe bestuursprocesrecht zoals dat met de invoering van de Awb geldt. Aan de orde komen welke rechtsmiddelen er openstaan, welke rechters bevoegd zijn en welke wetten er bij de casus betrokken dienen te worden.

Perspectief | Rechtsvraag
april 1992
AA19920224

Securitel-herstelwetgeving

T.C. Borman

In deze bijdrage wordt ingegaan op de totstandkoming van de Securitel-herstelwetgeving die na de Securitel-affaire nodig was.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
april 1998
AA19980287

Resultaat 37–48 van de 59 resultaten wordt getoond