verzoekschrift

Toont alle 8 resultaten

‘Een stroom van schade-acties’, een reactie

M.B.M. Loos

Reactie op een eerder redactioneel artikel waarbij er werd ingegaan op de collectieve actie om voorwaarden uit algemene voorwaarden onredelijk bezwarend te laten verklaren.

Opinie | Reactie/nawoord
december 1996
AA19960755

Het Civiele Procesdossier

P.S.T. Awater, P.M. Vos

Post thumbnail Het Civiele Procesdossier biedt studenten en praktijkjuristen aan de hand van een echt procesdossier praktisch inzicht in het Nederlandse burgerlijk procesrecht.

9789493333055 - 06-12-2023

maart 1989

Katern 30: Burgerlijk procesrecht

R.J.C. Flach, J.W. Rutgers

december 1992

Katern 45: Burgerlijk procesrecht

R.J.C. Flach, G.R. Rutgers

Problemen rond het verstek in strafzaken

J. de Hullu

Hoge Raad 3 januari 1995, nr. 98133, ECLI:NL:HR:1995:ZD1102 In deze zaak die is uitgekomen bij de Hoge Raad staat het volgende centraal: Indien de verdachte niet, maar zijn raadsman wel ter zitting verschijnt, dan moet aan de raadsman optreden ter verdediging worden toegestaan. Wanneer deze rechtsregel in eerste aanleg niet is nageleefd, dan biedt de mogelijkheid van hoger beroep voldoende mogelijkheden voor herstel, zodat terugwijzing door de appelrechter naar de rechter in eerste aanleg niet dient plaats te vinden. Afdoening bij verstek is niet toegestaan indien de verdachte in redelijkheid verhinderd is ter zitting te verschijnen en om aanhouding verzoekt.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juli 1995
AA19950615

Rabo-Sporting Connection; Barcum-Sporting Connection

R.D. Vriesendorp

Hoge Raad 17 juni 1994, nrs. 8424 en 8425, ECLI:NL:HR:1994:ZC1401, RvdW 1994, 135 (Rabo/Sporting Connection; Barcum/Sporting Connection) In dit artikel is aan de orde in hoeverre er bij de onderhandse executoriale verkoop bij een pandrecht bij de verzoekschriftprocedure die daarbij van toepassing is rechtsmiddelen open staan en hoe dit zich verhoudt tot het eigendomsrecht en het pandrecht.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 1995
AA19950283

S BV

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 9 juli 1990, nr. 26, ECLI:NL:HR:1990:AC0960, RvdW 1990, 147 (S/S BV) In deze uitspraak van de Hoge Raad is het de vraag of het indienen van een verweerschrift gezien kan worden als vertegenwoordiging van de rechtspersoon en of deze op rechtsgeldige wijze is gedaan. De Hoge Raad beantwoordt deze vraag bevestigend. Verder is aan de orde in hoeverre het niet aanpassen van de statuten waardoor er jaren achter elkaar een groot gedeelte van de jaarwinst op grond van een statutaire reserve wordt gereserveerd, in plaats van deze uit te keren als dividend, wat geen enkele functie meer voor de vennootschap heeft, een reden is om een enquêteverzoek in te dienen welk verzoek aangemerkt kan worden als 'gegronde redenen om aan juist beleid te twijfelen'. De Hoge Raad beantwoordt deze vraag eveneens bevestigend. In de noot wordt dieper ingegaan op de vertegenwoordigingsbevoegdheid en de mogelijkheden tot het indien van een enquêteverzoek.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 1991
AA19910083

Voorlopig getuigenverhoor: stelplicht en een zwakke rechtspositie

H.B. Krans

Hoge Raad 6 juni 2008, nr. R07/117HR, ECLI:NL:HR:2008:BC3354, LJN: BC3354, nr. R07/117HR, RvdW 2008, 595 (R/Staat der Nederlanden) In dit arrest is aan de orde welke feiten de verzoeker van een voorlopig getuigenverhoor ten aanzien van de schadevergoedingsvordering aan de dag moet leggen in het verzoekschrift ter verkrijging van verlof tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor. De Hoge Raad oordeelt dat bij het verzoek tot verlof voor een voorlopig getuigenverhoor het aan de rechter niet vrijstaat om bij de beoordeling daarvan in te gaan op de toewijsbaarheid van de aan het verlof ten grondslag liggende vordering tot schadevergoeding. In de noot wordt hier dieper op ingegaan en wordt er eerdere jurisprudentie op hetzelfde onderwerp besproken.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2008
AA20080902

Toont alle 8 resultaten