Toont alle 6 resultaten

‘You’re first a criminal, and then a Brit!’ Enkele rechtsvergelijkende opmerkingen over ‘ne bis in idem’ in het straf(proces)recht van het Verenigd Koninkrijk

J.F. Nijboer bewerkt door P.A.M. Mevis

De Britse Law Commission heeft recentelijk een rapport uitgebracht over double jeopardy and prosecution appeals, dat is overgenomen door de Lord High Chancellor en door hem aangeboden aan het Parlement van het Verenigd Koninkrijk. Wat het meest in het oog springt, is dat de Law Commission het voorstel doet om onder omstandigheden een strafzaak te heropenen na een vrijspraak (acquittal). Omdat wijd verspreid in de westelijke wereld een vrijspraak ‘gevoeld ’of ‘ervaren ’wordt als een verkregen recht, mede in relatie tot het veelal als beginsel aangeduide ne bis in idem oogt het voorstel opmerkelijk — ook in het Verenigd Koninkrijk zelf. In dit artikel worden enige relativerende rechtsvergelijkende opmerkingen gemaakt.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2001
AA20010428

De werking van het nemo tenetur-beginsel in het Nederlandse strafrecht

A. Meijer

Het nemo tenetur-beginsel is een van de rechtsbeginselen waarvan onzeker is welke reikwijdte het heeft. Het beginsel houdt in dat niemand gedwongen mag worden aan zijn eigen veroordeling mee te werken. In dit artikel wordt de positivering van dit beginsel afgezet tegen enkele (bestaande en dreigende) inbreuken. De tot nu toe gangbare definiëring/omlijning van het beginsel kan volgens de schrijfster geen stand houden.

Bijzonder nummer | Rechtsbeginselen
oktober 1991
AA19910890

Derde gestraft? De niet-veroordeelde eigenaar van een verbeurdverklaard goed in het strafrecht

J.P. den Ouden

`De derde in het strafproces verdient een proefschrift´ schreef Buruma in 1997 in een bijzonder nummer van dit tijdschrift. Eén zo´n derde - door hem overigens niet genoemd - betreft de eigenaar van een voorwerp welke verbeurdverklaar wordt op grond van artikel 33a lid 2 of 3 Sr. Ondanks dat die bepaling in het strafrecht slechts een bescheiden plaats inneemt, bevat ook zij aspecten die mijns inziens een nader onderzoek rechtvaardigen. Het tweede en derde lid van artikel 33a Sr maken het namelijk mogelijk dat iemand de eigendom van een hem toebehorend goed kwijtraakt door verbeurdverklaring daarvan bij de veroordeling van een ander. Het onderwerp van dit artikel betreft de materieelrechtelijke vraag: wordt de derde-eigenaar gestraft?

Verdieping | Studentartikel
december 2001
AA20010962

Met alle geweld sex?

M.A. Leijten, M. Thöenes

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op een rechtszaak in Engeland waarin vrijwillige deelnemers aan sado masochisme veroordeeld werden voor mishandeling. De zaak is aangebracht bij het EHRM wegens schending van art. 8 EVRM. De redacteuren wijzen er op dat bovengenoemde praktijken niet zo snel zullen voorkomen door een uitspraak van de minister van justitie.

Opinie | Redactioneel
april 1994
AA19940198

Rechtsvraag (213) strafprocesrecht

J.C.M. Leijten

Rechtsvraag op het gebied van het strafprocesrecht waarbij dwangmiddelen, anoniem getuigenbewijs en de mogelijkheid tot herziening aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
maart 1992
AA19920182

Verboden verstrekking?

Beantwoording rechtsvraag (303) straf(proces)recht

E. Gritter

In dit artikel wordt een antwoord gegeven op Rechtsvraag 303 inzake een strafrechtelijke onderwerp.

Perspectief | Rechtsvraag
januari 2003
AA20030075

Toont alle 6 resultaten