uitkering

Resultaat 1–12 van de 16 resultaten wordt getoond

Arbeidsongeschiktheid of reïntegratie: samenhang of loskoppeling?

J. Riphagen

Centrale Raad van Beroep (CRvB) 6 december 1990, ECLI:NL:CRVB:1990:ZB1532, RSV 1991/91, nr. AAW/WAO1989/793 Uitspraak van de Centrale Raad van Beroep die als kapstok dient voor de daarbij behorende noot over arbeidsongeschiktheid en de wetswijzigingen die daarover destijds in aantocht waren.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 1991
AA19911019

Autonomie in het socialezekerheidsrecht

F.J.L. Pennings

Post thumbnail

Autonomie in het socialezekerheidsrecht is beperkt, aangezien aan alle uitkeringsregelingen voorwaarden zijn verbonden. De voorwaarden verschillen aanzienlijk van karakter: waar ze in de volksverzekeringen vooral gevolgen verbinden aan samenleven met anderen, zijn ze in de werknemersverzekeringen sterk gericht op terugkeer naar betaalde arbeid. Bij de uitvoeringsorganen zien we dat er een ontwikkeling is van een hoge mate van zelfbestuur naar gebondenheid aan een strikt kader.

Bijzonder nummer | Autonomie
juli 2017
AA20170618

Beantwoording rechtsvraag (191) sociale zekerheid

J. Riphagen

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het sociaal zekerheidsrecht waarbij de destijds vernieuwde Werkloosheidswet (WW) aan de orde komt. Er wordt daarbij ingegaan op de consequenties van een ontslag op staande voet in een ontslag op latere termijn voor wat betreft een WW-uitkering.

Perspectief | Rechtsvraag
februari 1990
AA19900113

De kapitaalverzekering in de Brede Herwaardering

J. Melis

De Brede Herwaardering heeft voorlopig zijn beslag gekregen in twee wetsontwerpen. Het eerste is een ontwerp van de 'Wet op de vermogensoverschotten van pensioenfondsen'(nr. 21197). Het tweede wetsontwerp heeft als titel meegekregen 'wijziging van het fiscale regime voor onderhoudsvoorzieningen alsmede van het fiscale regime van verzekeraars en directiepensioenlichamen' (nr. 21198). Een derde ontwerp betreffende de wijziging van de loonbelasting, vermogensbelasting en in de successiewet was aangekondigd voor het voorjaar van 1989 maar laat - mede vanwege de val van het kabinet Lubbers II - nog steeds op zich wachten. In dit artikel wordt ingegaan op het tweede ontwerp en wel op de voorgestelde regeling van de kapitaalverzekering.

Verdieping | Studentartikel
september 1990
AA19900503

De Koppelingswet

M.E. Portegies-Damave

In dit artikel wordt beschreven wat de wet ingevoerd onder de naam 'koppelingswet' doet. Deze wet beoogt een koppeling te maken tussen voorzieningen van sociale zekerheid en het al dan niet rechtmatig verblijven in Nederland. De voorgeschiedenis, systematiek en enkele belangrijke begrippen komen aan de orde.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
september 1998
AA19980768

Dhr. T.Z.-Sociale Verzekeringsbank

maart 1996

Katern 58: Vrouw en recht

H. Verrijn Stuart

Nooit meer slapen in de Nachtwakerstaat

L. Kaemingk, M.J. Kroeze

Redactioneel artikel waarin wordt ingegaan op de steeds grotere controle van burgers en de inperking van grondrechten en privacy die daarmee gepaard gaan.

Opinie | Redactioneel
maart 1993
AA19930156

Noot bij De Koppelingswet

P.E. Minderhoud

P.E. Minderhoud geeft vanuit rechtssociologische hoek zijn visie op de koppelingswet.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
september 1998
AA19980775

Ontbinding, opzegtermijn en WW-uitkering; de kantonrechter als uitkeringsinstantie?

J. Riphagen

Centrale Raad van Beroep (CRvB) 9 april 1991, ECLI:NL:CRVB:1991:ZB2042, nr. WW1988/412, W 1989/312 In deze uitspraak van de CRvB werd ingegaan op het destijds nieuwe WW-recht. De CRvB oordeelt dat een werknemer die krachtens art. 1639w BW (oud) een vergoeding krijgt toegewezen bij de bepaling van de WW-uitkering de voornoemde vergoeding buiten beschouwing moet blijven. In de noot wordt dieper op deze uitspraak ingegaan en bekeken hoe deze uitspraak invloed kan hebben op het ontslagrecht.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 1992
AA19920212

Passende arbeid als recht van de mens

Recht op arbeid en op werkloosheidsuitkering in internationaal en Nederlands recht

F.J.H.C. Smit

Hebben de economische, sociale en culturele rechten in het algemeen en het recht op arbeid in het bijzonder rechtskracht en zijn zij afdwingbaar? Voldoet reeds alle arbeid daartoe waar de werknemer in staat is als voorwerp van het recht op arbeid of moet dit recht worden uitlegd en toegepast als recht op passende arbeid? Kan de werkloze werknemer volgens internationaal en Nederlands recht worden verplicht tot het verrichten van elke arbeid waartoe hij of zij in staat is, danwel tot het verrichten van passende arbeid alleen? Wat is de minimumgrens van deze verplichting die een uitkering in geval van werkloosheid met zich meebrengt?

Literatuur | Proefschriftbijdrage
juni 1994
AA19940463

Problemen rond het ontslag op staande voete: de dringendheid, de gemaakte afspraken en de niet genoemde reden

J. Riphagen

Hoge Raad 24 februari 1995, nr. 15603, ECLI:NL:HR:1995:ZC1644, JAR 1995/67 In deze uitspraak van de Hoge Raad komt de problematiek rondom ontslag op staande voet aan de orde en dan met name het vereiste van een 'dringende reden'. In de noot bij de uitspraak wordt nog eens dieper ingegaan op het probleem rondom de dringende reden.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 1995
AA19950888

Resultaat 1–12 van de 16 resultaten wordt getoond