Resultaat 1–12 van de 14 resultaten wordt getoond

De 403-verklaring: hoofdelijkheid of borgtocht?

S.M. Bartman

Hoge Raad 3 april 2015, nr. 14/00568, ECLI:NL:HR:2015:837 (mr. Eikendal q.q. voor Bia Beheer/Lentink)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2015
AA20150806

De publieke waakhond

J.M.M. van de Hel, D. Kaandorp

In dit redactioneel bespreken de auteurs de botsing van twee fundamentele belangen, namelijk het recht op vrije nieuwsgaring en het opsporingsbelang. Auteurs zetten uiteen wat zij van doorslaggevend belang achten.

Opinie | Redactioneel
april 1999
AA19990208

Een beklemmende zaak

Th.A. de Roos

Hoge Raad 8 april 2008, nr. 00839/07, ECLI:NL:HR:2008:BC4459, LJN: BC4459 (Ballenknijper) In dit arrest en de daarbij behorende noot komen de eisen van noodweerexces aan de orde waarbij er in casu volgens de Hoge Raad niet voldaan is aan deze vereisten en verdachte dus strafbaar. De annotator gaat in op de wijze waarop Hof en Hoge Raad ingaan op het verweer van verdachte.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2008
AA20080448

Fataal politiegeweld en het recht van nabestaanden

Y. Buruma

Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM/ECHR) 4 mei 2001, Application no. 24746/94, ECLI:CE:ECHR:2001:0504JUD002474694 (Hugh Jordan v. The United Kingdom). In de noot van prof. Y. Buruma bij dit arrest wordt ingegaan op art. 2 EVRM waarbij het recht op leven centraal staat. In het arrest en de noot wordt besproken in hoeverre de staat een onderzoeksplicht heeft bij een fataal slachtoffer veroorzaakt door geweld van staatswege.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2001
AA20010665

Gegevensbescherming in gezondheidscrises in de EU: apps in de strijd tegen COVID-19

H.B. van Kolfschooten

Post thumbnail In crisissituaties – waaronder de coronacrisis – wordt steeds meer gebruik gemaakt van mobiele technologie. Apps verwerken grote hoeveelheden persoonsgegevens van individuen, met gevolgen voor het grondrecht op gegevensbescherming. Deze bijdrage gaat in op de rol van gegevensbescherming in crisisbeheersing en -bestrijding in de EU en bespreekt in hoeverre het recht op gegevensbescherming kan worden ingeperkt in het kader van een gezondheidscrisis.

Bijzonder nummer | Crisis!
juli 2021
AA20210766

Het Gemeenschapsrecht staat niet eraan in de weg dat de dienstplicht alleen voor mannen geldt

K.J.M. Mortelmans

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 11 maart 2003, zaak C-186/01, ECLI:EU:C:2003:146 (Alexander Dory/Bondsrepubliek Duitsland) In de noot bij dit arrest is aan de orde in hoeverre een dienstplicht die alleen voor heren geldt in strijd is met het gemeenschapsrecht van gelijke behandeling.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2003
AA20030685

Het voorrecht van uitwinning: de ‘longue durée’ van een historische vergissing

E. Koops

Egbert Koops promoveerde op 15 april 2010 aan de Universiteit Leiden op het proefschrift Vormen van subsidiariteit. Promotor was prof. mr. W.J. Zwalve. In deze bijdrage zet hij zijn bevindingen uiteen.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
september 2011
AA20110669

Initiatief voor nog meer noodweer

A.J. Machielse

Post thumbnail Opiniërend artikel over een wetsvoorstel waarbij het wettelijk vermoeden wordt voorgesteld dat indien er sprake is van huisvredebreuk de belaagde persoon wordt vermoed uit noodweer te hebben gehandeld indien hij zich verdedigt tegen de aanrander.

Opinie | Opiniërend artikel
februari 2008
AA20080118

december 2006

Katern 101: Internationaal privaatrecht

K.R.S.D. Boele-Woelki

juni 1993

Katern 47: Consumentenrecht

E.H. Hondius

juni 2004

Katern 91: Straf(proces)recht

C.M. Pelser

Politieel vuurwapengeweld in rechte beoordeeld

J.M. ten Voorde

Post thumbnail Politieambtenaren mogen in de uitoefening van hun taak geweld aanwenden, onder omstandigheden ook vuurwapens. In deze bijdrage worden nationale en internationale regelgeving met betrekking tot politieel vuurwapengebruik geanalyseerd en enkele actuele vraagpunten besproken.

Verdieping | Verdiepend artikel
mei 2014
AA20140346

Resultaat 1–12 van de 14 resultaten wordt getoond