Showing all 8 results

‘Met begrip en inzicht’

Over de bejegening van slachtoffers van sexueel misbruik

K. Bangma

Kees Bangma pleit in deze bijdrage voor een zorgvuldige wijze van omgaan met slachtoffers van sexueel misbruik meer moet inhouden dan een benadering gebaseerd op wetshandhaving alleen. Daarbij staan rol en optreden van de politie centraal. Onder meer de ministeriële circulaires over dit onderwerp, de bijzondere positie van het slachtoffer van sexueel misbruik en het gewenste uitgangspunt voor strafrechtstoepassing in deze zaken komen aan de orde. Ook wordt er aandacht besteed aan problemen tijdens het politieoptreden of zedenonderzoeken. Bangma sluit zijn artikel af met het uitspreken van zijn hoop op bejegening van slachtoffers die wordt gekenmerkt door begrip voor hun gevoelens en emoties en inzicht in de complexe situatie.

Overig | Rode draad | Slachtoffers van delicten
Juli 1989
AA19890644

Bekentenis van een rechter: een reaktie

P.L. Bal

Een reactie van Dr. P.L. Bal op de discussie tussen de vicepresident van de arrondissementsrechtbank te 's- Hertogenbosch en professor Crombag, waarbij onder meer zijn onderzoek naar (dwang)communicatie in de rechtszaal in het geding was. Dwangcommunicatie is een kenmerkende eigenschap van de forensische gesprekssituatie. Maar, een krachtige (dwangcommunicatieve) verhoortechniek maakt men openlijk inbreuk op de in ons strafprocesrecht verankerde beginselen van een 'fair trial'. De rechterlijke uitspraak dat een krachtige vorm van dwangcommunicatie nodig is, omdat 'zonder die dwang de meeste verdachten helemaal niet aan communicatie zouden meewerken', is in flagrante strijd te zijn met beginselen van een goede procesvoering, meent P.L. Bal. Volgens hem is rechtspleging geen zuiver juridische aangelegenheid is. Hierbij spelen sociale en psychische faktoren een belangrijke rol. Dhr. Bal wil graag de noodzaak van nader sociaalwetenschappelijk onderzoek naar de Strafrechtspleging onderstrepen.

Opinie | Opiniërend artikel
November 1989
AA19890921

De veiligheid van strafrechtadvocaten

A.A. Franken

Op 18 september 2019 werd strafrechtadvocaat Derk Wiersum vermoord. Stijn Franken schrijft over de – niet altijd even genuanceerde – reacties op deze vreselijke gebeurtenis en de impact ervan op de (straf)rechtspleging.

Perspectief | Perspectiefartikel
April 2020
AA20200420

September 1990

Katern 36: Criminologie

M.A. Zwanenburg

Pardon, is dat zo?

Vier visies op de strafrechtspleging ter ere van Rijnhard Haentjens

D.J.C. Aben, J.M.J. Chorus, M. van der Horst, C. Kelk

Rijk geschakeerde verzameling opstellen over fundamentele strafrechtelijke kwesties die tot nadenken aanzetten.

9789069166100 - 24-4-2014

Rechtsvergelijkende beschouwingen over de waarborging van een goede strafrechtspleging

M. Lochs

Om een goede strafrechtspleging te kunnen waarborgen heeft de strafrechter allerlei instrumenten tot zijn beschikking. Tussen common-lawen civil-law-rechtsstelsels bestaan hierin echter grote verschillen. In dit artikel wordt een vergelijking gemaakt tussen de Angelsaksische instrumenten van contempt of court en abuse of process en de in het Nederlandse rechtsstelsel voorhanden middelen. Ook wordt aandacht besteed aan de wijze waarop deze instrumenten in de tribunalenrechtspraak vorm hebben gekregen.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Juni 2020
AA20200636

Strafrecht als ultimum remedium Levend leidmotief of archaïsch desideratum?

Levend leidmotief of archaïsch desideratum?

J.H. Crijns

Elke rechtenstudent wordt tijdens zijn studie geconfronteerd met de gedachte dat het strafrecht moet worden beschouwd als ultimum remedium; alleen als (is gebleken dat) geen enkel ander middel geschikt is, dient te worden gekozen voor de inzet van het strafrecht. De in de toepassing van het strafrecht besloten liggende gedachte van subsidiariteit gaat in die zin reeds aan het gehele strafrecht vooraf. Het is echter geen geheim dat de ultimum remedium-gedachte het de laatste jaren moeilijk heeft.

Verdieping
Januari 2012
AA20120011

Strafrecht en ethiek: pleonasme en niet voorwerp van post-modern debat over twee zelfstandige grootheden

P.A.M. Mevis

Auteur vraagt zich af waarom er thans zo expliciet aandacht aan ‘ethiek’ wordt besteed. Niet valt uit te sluiten dat daarmee wordt beoogd de inhoud van de strafrechtelijke ethiek een nieuwe, beleidsmatige inhoud te geven. Een aantal ontwikkelingen past in zo een tendens. Daarmee wordt echter de inherente doelgerichtheid van het strafrecht ten onrechte losgelaten.

Overig | Rode draad | Recht en ethiek | Verdieping | Verdiepend artikel
November 1998
AA19980870

Showing all 8 results