Resultaat 37–48 van de 61 resultaten wordt getoond

Meer is beter?

R. de Bock

Is de rechterlijke oordeelsvorming in een meervoudige kamer echt beter dan een enkelvoudig gewezen beslissing? Ruth de Bock vraagt het zich af in deze column.

Opinie | Column
november 2020
AA20201047

Naschrift bij voorgaande reactie

A.C. van Schaick

In het septembernummer 2021 van Ars Aequi verscheen de opinie ‘De omvang van een memorie’ van hoogleraar, cassatieadvocaat en rechter Bert van Schaick. Hoogleraar en advocaat Bas van Zelst heeft gereageerd op die opinie. Dit is het naschrift van Van Schaick.

Opinie | Reactie/nawoord
februari 2022
AA20220108

Nawoord bij voorgaande reactie

E.A. Messer

In het meinummer van Ars Aequi pleitte Ward Messer ervoor ook in complexe civiele zaken een mondeling eindvonnis te geven. Margreet Ahsmann en Hans Hofhuis zijn het niet met hem eens en legden in een reactie uit waarom dat zo is. Dit is het nawoord van Messer bij die reactie.

Opinie | Reactie/nawoord
juni 2022
AA20220487

Noten spiegelen

F.B. Bakels

Post thumbnail

In deze bijdrage wordt eerst ingegaan op het belang van annotaties in het algemeen, en meer in het bijzonder voor de rechtspraak. Ten onrechte wordt daaraan tegenwoordig door de wetenschap, onder invloed van de bètafaculteiten, een tweederangs status toegekend. De rechtspraktijk claimt immers het recht op voorlichting en kritiek van niveau. En ook de wetenschap is gediend met hoogwaardige annotaties omdat de rechtspraak vaak voorop loopt met de vernieuwing van het recht. Daarna wordt het betoog toegespitst op de noten van jubilaris Henk Snijders.

Perspectief | Reeks ´De waarde van de annotatie´
december 2016
AA20160984

Open wetgeving, open normen

Een normtheorie om normen naar hun inhoud te onderscheiden en te definiëren

P. Rustenburg

Pieter Rustenburg promoveerde op 14 mei 2020 aan de Universiteit Leiden op het proefschrift ‘Een algemene normtheorie toegepast op open normen in het belastingrecht’. In dit artikel vertelt hij over zijn onderzoek.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
december 2020
AA20201202

UCERF 16 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Over de menselijke maat, ook in het familierecht

W.M. Schrama

Zaken uit het familierechtelijke verleden waar de overheid of overheidsinstanties een rol in gespeeld hebben, duiken steeds vaker op en roepen de vraag op wat de overheid nu moet doen voor handelen van toen. Dat zijn, gezien de langdurende trajecten voor de overheid, lastige vragen. Om erkenning, excuses en genoegdoening van het leed te krijgen […]

Pleural plaques: Lords kennen geen vergoeding van angstgevoelens toe

Procola-arrest

P.J. Boon, C.B.M. van Haaren-Dresens

Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM/ECHR) 28 september 1995, ECLI:NL:XX:1995:AG0214, nr. 48/1993, 17/1994/474/ 555; Series A, 326. Ook bekend als Procola-arrest. Het enkele feit dat vier leden van de Raad van State van het Groothertogdom Luxemburg zowel adviserende als rechtsprekende bevoegdheden uitoefenden ten aanzien van dezelfde beslissingen, deed bij klager terecht twijfel ontstaan aan de onpartijdigheid van (het Comité du Contentieux van) de Raad van State als rechter. Strijd met artikel 6 EVRM wanneer advisering en rechtspraak met betrekking tot dezelfde regelgeving cumuleren.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 1996
AA19960120

Reactie – Verbazing en verbazing over verbazing

en nawoord: Moet de burger over de straf beslissen?

J.T. Degenkamp, Th.A. de Roos

Prof. Degenkamp reageert op het Bijzonder nummer 2014 Privatisering van het strafrecht in het algemeen en de bijdrage van prof. De Roos over lekenrechtspraak in dat nummer in het bijzonder.  Met nawoord van prof. De Roos.

Opinie | Reactie/nawoord
maart 2014
AA20140194

Reactie op: ‘Rapport Integriteit Rechterlijke Macht (IRM-rapport)’

J.T.M. Nijenhof, W.H.J. Stemker Köster

Het artikel van Burhoven Jaspers inzake het rapport-I(ntegriteit) R(echterlijke) M(acht) in een eerdere editie van Ars Aequi vraagt om een weerwoord van de zijde van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, de belangenvereniging van de leden van de rechterlijke macht. Immers, in het IRM-rapport tonen Burhoven Jaspers c.s. met een groot aantal 'feiten' aan dat het met de Nederlandse rechtspraak droevig gesteld zou zijn.

Opinie | Reactie/nawoord
juni 1997
AA19970417

Recht: echt iets voor juristen

S. Steneker

Politici kunnen zich maar beter niet met individuele rechtszaken bemoeien. Waarom niet? Dat legt Sander Steneker uit in deze column.

Opinie | Column
oktober 2018
AA20180804

Rechtspraak bij de tijd? Of de rechter verloren?

Over de hiërarchisering van de rechtsprekende macht

M.A. Loth

In dit artikel wordt ingegaan op de hiërarchische wijzigingen die de rechterlijke macht volgens een voorgesteld plan dient te ondergaan. De wijzigingen hebben invloed op de trias politica, checks & balances, efficiëntie, werkhouding en de verschillende vormen van rechtspleging.

Verdieping | Verdiepend artikel
september 1998
AA19980757

Resultaat 37–48 van de 61 resultaten wordt getoond