ontwikkeling

Resultaat 1–12 van de 13 resultaten wordt getoond

Al te veel mensenrechten verduisteren de straten

Sobere kanttekeningen bij zestig jaar UVRM

W.J. Veraart

Post thumbnail In dit artikel wordt de erosie bij mensenrechten door het vele gebruik ervan op drie niveaus beschreven. Er wordt ingegaan op mensenrechten in politiek taalgebruik, oorlogssituaties en als middel om sociale ongelijkheid aan te pakken. In dit artikel wordt daarbij ook ingegaan op de oorspronkelijke betekenis van het UVRM.

Verdieping | Studentartikel
december 2008
AA20080878

Amuse

J.H.A. Lokin

Post thumbnail In deze amuse van Lokin wordt ingegaan op het het werk waar vroeger de rechtenstudie mee aan werd gevangen, de romeinsrechtelijke 'Instituten' van Gaius. In de amuse wordt de totstandkoming en de ontwikkeling beschreven die ten grondslag ligt aan de hedendaagse indeling van het privaatrecht en onderscheid tussen publiek- en privaatrecht.

Opinie | Amuse
december 2008
AA20080858

De consument als zwakke partij

J.G.J. Rinkes

In dit artikel wordt aandacht besteed aan het consumentenrecht waarbij met name ingegaan wordt op de consument als zwakkere partij en diens positie. De opkomst van het consumentenrecht wordt besproken en de belangrijke rol van de Europese Unie met name door harmonisatie. Verder wordt er ingegaan op de handhaving van consumentenbelangen en nieuwe regels van consumentenrecht.

Verdieping | Studentartikel
juni 2009
AA20090380

De praktijkjurist op een kruispunt van wegen

A.L. Mohr

In dit artikel spreekt de auteur over veranderingen en ontwikkelingen in de juridische praktijk. Zo schetst de auteur de veranderingen in de maatschappij die leiden tot specialisatie, het samengaan van advocaten, notarissen en fiscalisten en de mogelijke integratie met accountants. Ook gaat de auteur in op de wisselwerking tussen praktijk en wetenschap waar deze vroeger nog strikt gescheiden was. Ook gaat de auteur in op de internationale invloeden op het Nederlands recht en het vakjargon. De auteur constateert dat vooral het Angelsaksische recht veel invloed heeft, in het bijzonder bij het ondernemingsrecht. Daarnaast betrekt de auteur in zijn beschouwing de invloed van het Europese recht, met name EG-recht, op de Nederlandse juridische en wetenschappelijke praktijk. De auteur gaat daarbij tenslotte in op de gevolgen van al deze ontwikkelingen voor de net afgestudeerde jurist waarvoor de mogelijke keuzes legio zijn in vergelijking met het verleden.

Opinie | Column
maart 1990
AA19900155

Gewaande rechten

Boekbespreking van 'Gewaande rechten. Het denken over vrouwen en gelijkheid van Thomas van Aquino tot de Bataafsche constitutie' van M.J. Gunning

P. van der Grinten, K. Vos

In dit artikel, behorend bij de rode draad `Op zoek naar gefeminiseerd recht´ wordt een proefschrift besproken met als titel `Gewaande rechten´ waarin het denken over vrouwenrechten en de positie van vrouwen door grote denkers, zoals Thomas van Aquino, Locke, Rousseau en Kant aan de orde komt.

Literatuur | Boekbespreking | Overig | Rode draad | Op zoek naar gefeminiseerd recht
mei 1992
AA19920299

september 1995

Katern 56: Volkenrecht

I.F. Dekker, N.J. Schrijver

Nieuw Vermogensrecht en rechtsvergelijking – reconstructie van een wetgevingsproces

V.J.A. Sütõ

Een uiteenzetting van het ontstaan van het nieuwe vermogensrecht.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
februari 2005
AA20050101

Our Common Future; het rapport van de World Commission on Environment and Development

E. Florijn

In het rapport van de Commissie Brundtland, 'Our Common Future', wordt gezocht naar de oorzaken van en de oplossing voor de huidige milieucrisis. In het rapport wordt een relatie gelegd tussen milieu en economische problemen. In dit 'Witte Stuk' wordt een indruk gegeven van de werkwijze en de resultaten van de Commissie Brundtland. Vervolgens wordt bekeken in hoeverre de aanbevelingen die in 'Our Common Futere' zijn neergelegd, door de Nederlandse regering onderschreven worden en/ of een rol spelen.

Overig | Rode draad | Milieurecht
februari 1990
AA19900086

Rechtsvergelijking in het bestuursrecht

E.M.H. Hirsch Ballin, N. Verheij

De bestuursrechtelijke rechtsvergelijking is, in vergelijking met de privaatrechtelijke rechtsvergelijking, nog nauwelijks geïnstitutionaliseerd. Niettemin speelt rechtsvergelijking in het Nederlandse bestuursrecht van oudsher een belangrijke rol. Juist ook op fundamentele punten is veel ontleend aan vooral het Franse en Duitse bestuursrecht. Dat houdt verband met de gebrekkige ontwikkeling van het Nederlandse bestuursrecht tot aan de Tweede Wereldoorlog. Inmiddels is die achterstand op onze buurlanden goeddeels ingelopen. De hernieuwde belangstelling voor rechtsvergelijking in het bestuursrecht sedert ongeveer vijftien jaar richt zich dan ook meer op verfijningen dan op fundamenten. Te verwachten is dat onder invloed van de toenemende Europese samenwerking en integratie rechtsvergelijking steeds belangrijker zal worden. Nederland, dat nu beschikt over een moderne codificatie, zal daarbij niet langer alleen als importeur, maar ook als exporteur van bestuursrecht kunnen optreden.

Bijzonder nummer | Rechtsvergelijking
mei 1994
AA19940371

Van bestuursrecht naar besturend recht?

I.C. van der Vlies, W. Witteveen

Auteurs doen een voorspelling op welke wijze het bestuursrecht zich in het nieuwe millennium zal ontwikkelen. De nadruk in de nieuwe verhoudingen komt minder te liggen op het bestuur als een afgebakend geheel met vaste taken, rechten, plichten, bevoegdheden. Het idee van discretionaire bevoegdheden dat zo bepalend is geweest voor het bestuursrecht past niet goed bij de nieuwe verhoudingen. Er moet voortdurend gecommuniceerd en onderhandeld worden met anderen in plaats van over vrije ruimtes te beschikken waarin een bestuur oordeelt en beslist. Communicatie is het nieuwe toverwoord, aldus de auteurs.

Rode draad | Milleniumrubriek
februari 1999
AA19990078

Vrijheid en vogels op het internet

M. van der Linden

In dit artikel wordt ingegaan op de invloed van het internet op het recht en vice versa. Aan de orde komen: consumentenbescherming, vrijheid van meningsuiting, auteursrecht bescherming en privacy.

Opinie | Amuse
februari 2008
AA20080096

Wat is er mis met seks?

Inclusief inleiding

P. van der Grinten, A. Snijder-Lobik

In dit artikel wordt een poging gedaan om aan te tonen hoe seksualiteit van invloed is op de ondergeschikte positie van vrouwen in het recht en plaatsen dit in het kader van feministische rechtstheorieën. Tevens vormt dit artikel de inleiding van de Rode Draad 1992.

Overig | Rode draad | Op zoek naar gefeminiseerd recht
januari 1992
AA19920026

Resultaat 1–12 van de 13 resultaten wordt getoond