misbruik

Toont alle 12 resultaten

Gaswacht-arresten

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 19 september 1997, nr. 16303, ECLI:NL:HR:1997:ZC2432, NJ 1998, 255 en 256, m.nt. Maeijer; TVVS 1997, p. 315 (EGD Energiewacht BV e.a./BV Gaswacht Assen) en (Gaswacht AGOG/BV Gaswacht Assen). Ook bekend als Gaswacht-arresten. In het arrest en de noot komende volgende vragen aan de orde: Verbod handelsnaam ook werkzaam tegen zuster? BV aan wie onderneming met verboden handelsnaam werd overgedragen? Rechtsgrondslag voor doorwerking van dat verbod? Vereenzelviging rechtsdrager en/of van de onderneming?

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 1998
AA19980830

Google

P.J. Slot

Gerecht van de Europese Unie 10 november 2021, T-612/17, ECLI:EU:T:2021:763 (Google)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2022
AA20220490

Instructiebevoegdheid in concernverhoudingen

H.J.C. van Geel

Een van de centrale thema's binnen het concernrecht vormt de instructiebevoegdheid van de moedervennootschap ten opzichte van de dochtervennootschap. Is zo'n instructie geoorloofd en zo ja, wat zijn de voorwaarden en waar liggen de grenzen? In dit artikel wordt geprobeerd een antwoord op deze vragen te geven. Vervolgens wordt ingegaan op een tweetal terreinen waarop de instructiebevoegdheid een rol speelt, te weten de concernfinanciering en de misbruikwetgeving. Aansluitend wordt de behoefte aan een wettelijk vastgelegd instructierecht besproken.

Verdieping | Studentartikel
mei 1990
AA19900267

Magill-arrest

H. Cohen Jehoram

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 6 april 1995, gevoegde zaken C-241/91 P en C-242/91 P, ECLI:EU:C:1995:98 (Radio Telefis Eireann (RTE) en Independent Television Publications Ltd (ITP) tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen). Ook bekend als Magill. In dit arrest van het HvJ EG staat onder meer de hogere voorziening dat na een uitspraak van het GEA kan worden gedaan centraal. Verder wordt er ingegaan op het auteursrecht in die zin dat er wordt nagegaan in welke gevallen het mogelijk is om misbruik te maken van het auteursrecht.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 1995
AA19950811

Misbruik van rechtspersonen

R. Harmsen

Misbruik van rechtspersonen heeft in de laatste jaren een ware stofwolk van verbazing en verontwaardiging doen opwaaien. Vooral sommige koppelbazen, die met hun malafide praktijken met BV's de overheid voor miljoenen hebben opgelicht, zorgden ervoor dat velen vraagtekens gingen plaatsen bij het functioneren van rechtspersonen. De belangen van derden worden soms opzettelijk geschonden door op bepaalde wijze gebruik te maken van rechtspersonen. De vraag hoe degene, die misbruik maakt van een rechtspersoon, aansprakelijk gesteld kan worden voor de schade, die derden daarvan ondervinden, levert verschillende antwoorden op. Hieronder zullen enkele grondslagen voor aansprakelijkheid wegen misbruik van rechtspersonen aan de orde komen.

Verdieping | Studentartikel
oktober 1984
AA19840532

Over rode draken en rode lantaarns

S.M. Bartman

Hoge Raad 24 maart 2023, ECLI:NL:HR:2023:445 (Red Dragon)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2023
AA20230881

Pluraliteit van schuldeisers als voorwaarde voor de faillietverklaring

H.J. de Kloe

Post thumbnail

Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad is een voorwaarde voor de faillietverklaring dat sprake is van pluraliteit van schuldeisers. In maart 2017 heeft de Hoge Raad het pluraliteitsvereiste opnieuw bevestigd. In deze bijdrage wordt een overzicht van het pluraliteitsvereiste gegeven en wordt de vraag beantwoord of het pluraliteitsvereiste afgeschaft of genuanceerd moet worden.

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 2018
AA20180204

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 35

McCarthy: inreisrecht derdelander familielid van EU-burger - lidstaat nationaliteit van EU-burger - vrijstelling visumplicht

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 36

derdelander familielid EU-burger - visum kort verblijf - ten onrechte geweigerd

Toetsingskader #MeToo: brengt het #JusticeForAll?

J. Dierx, R. van Eijbergen

Post thumbnail In dit artikel wordt vanuit een sociaalwetenschappelijk perspectief naar grensoverschrijdend gedrag gekeken en wordt het strafrechtelijke en arbeidsrechtelijke toetsingskader bij grensoverschrijdend (seksueel) gedrag uiteengezet. Tot slot wordt antwoord gegeven op de vraag: maakt dit toetsingskader de belofte van erkenning en genoegdoening waar?

Opinie | Opiniërend artikel
mei 2023
AA20230346

Voor het levenstestament geldt: vertrouwen is goed, controle maakt het nog beter

L.A.G.M. van der Geld

Levenstestamenten zijn in trek, maar zoals blijkt uit de ervaringen van Rachel Hazes, gaat er wel eens iets mis. In deze column geeft Lucienne van der Geld daarom wijze raad voor het opstellen van een levenstestament.

Opinie | Column
november 2022
AA20220863

Zedelijkheidswetgeving

W.G. Schimmel-Bonder

In dit artikel wordt de wijziging van de zedelijkheidswetgeving in het strafrecht besproken. De zedelijkheidswetgeving werd aangepast met als voornaamste reden om op die manier het seksueel geweld terug te dringen. De bescherming geldt voor zowel mannen als vrouwwen. In het artikel komen de voorgeschiedenis, het wetsvoorstel en de parlementaire behandeling daarvan aan de orde.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
maart 1992
AA19920156

Toont alle 12 resultaten