Toont alle 7 resultaten

‘Zorgen voor vandaag’

J.M. Gerretsen, J. Melis

Redactioneel artikel waarin wordt ingegaan op het Nederlandse streven om iets te doen tegen de milieuvervuiling en de (mogelijke) grenzen die daaraan worden gesteld door de Europese Unie op grond van de vrij verkeerbepalingen

Opinie | Redactioneel
april 1989
AA19890236

De bestuurlijke boete van in het milieurecht

I.Y. de Raat

Er gaan stemmen op om de bestuurlijke boete in het milieurecht in te voeren. Deze punitieve sanctie zal, onder invloed van de verschillende mensenrechtenverdragen, aan andere eisen moeten voldoen dan de reeds bestaande bestuurlijke sancties in het milieurecht. In dit artikel wordt op deze eisen ingegaan. Vervolgens wordt geschetst hoe deze nieuwe sanctie er zou kunnen uitzien.

Verdieping | Studentartikel
juni 1993
AA19930443

De rechter: onafhankelijk en autonoom?

Beantwoording rechtsvraag (334) rechtsfilosofie

C.E. Smith

Rechtsfilosofische rechtsvraag waarbij gekeken wordt naar de verjaringstermijn en de onafhankelijke rechter in een bepaalde zaak.

Perspectief | Rechtsvraag
mei 2008
AA20080386

Franse Kalimijnen (MDPA-BIER c.s.)

S.C.J.J. Kortmann

Hoge Raad 23 september 1988, nr. 13303, ECLI:NL:HR:1988:AD5713 (MDPA-BIER c.s.). Ook bekend als Franse Kalimijnen. Arrest en bij behorende zaak in het bekende Kalimijnen-zaak. De vraag was in hoeverre Franse kalimijnhouders onrechtmatig handelen jegens stroomafwaarts werkende personen door in het water van de Rijn schadelijke stoffen te lozen welke stoffen schadelijk inwerken op de goederen van de stroomafwaarts werkende agrariërs. De Hoge Raad oordeelt dat er in strijd wordt gehandeld met datgene wat volgens het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betamelijk is. In de noot wordt op vele aspecten van de zaak in gegaan zoals de bevoegde rechter en het toepasselijke recht volgens Nederlands IPR. Verder wordt er nog in gegaan op de aansprakelijkheidskwestie.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 1989
AA19890874

Hulpverlening in het zeerecht

R. Cleton

Hulpverlening aan schepen is een van de typisch traditionele instituten van het zeerecht en als zodanig aan te merken als een particularisme van het zeerecht. Dit instituut is sinds 1910 geregeld in het Brusselse Verdrag inzake hulp en berging. In deze bijdrage worden het juridische karakter van hulpverlening en de voorwaarden waaronder hulploon kan worden toegekend, nader geanalyseerd. Daarbij wordt met name aandacht besteed aan het zogenaamde 'no cure, no pay'-beginsel. Tevens wordt het nieuwe Hulpverleningsverdrag besproken, waarin de mogelijkheid is opgenomen om aan de hulpverlener in de vorm van een bijzondere vergoeding een beloning toe te kennen voor de door hem verrichte inspanningen om schade aan het milieu te voorkomen of te verminderen.

Bijzonder nummer | Vervoersrecht
mei 1993
AA19930414

Publiek- en privaatrechtelijke aansprakelijkheid in de gewijzigde Wet bodembescherming

E. Bauw

Bespreking van de Wet Bodembescherming (WBB) die de Interimwet Bodemsanering vervangt. In de WBB is meer ruimte voor bodemsanering door de vervuilende burger, merendeels ondernemingen. De wet geeft instrumenten om onwillige burgers die verontreinigingen hebben veroorzaakt te dwingen om de bodem te saneren. In dit artikel worden deze en andere bevoegdheden van de overheid besproken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
december 1994
AA19940810

Staat-Shell (c.a.)

J. Hijma

Hoge Raad 30 september 1994, nr. 15308, ECLI:NL:HR:1994:ZC1460, RvdW 1994 (Staat/Shell) In deze zaak is aan de orde in hoeverre Shell onrechtmatig heeft gehandeld en in die zin aansprakelijk is om de kosten voor de sanering van een stuk vervuilde grond te dragen. Het gaat hierbij om bodemvervuiling die al lang geleden, in de jaren '50, is veroorzaakt en het onduidelijk is of de betreffende wet (art. 21 Interimwet bodemsanering) van toepassing is en of er in die überhaupt een zorgvuldigheidsnorm ten aanzien van het lozen van afval bestond.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 1995
AA19950273

Toont alle 7 resultaten