Hulpverlening in het zeerecht


Hulpverlening aan schepen is een van de typisch traditionele instituten van het zeerecht en als zodanig aan te merken als een particularisme van het zeerecht. Dit instituut is sinds 1910 geregeld in het Brusselse Verdrag inzake hulp en berging. In deze bijdrage worden het juridische karakter van hulpverlening en de voorwaarden waaronder hulploon kan worden toegekend, nader geanalyseerd. Daarbij wordt met name aandacht besteed aan het zogenaamde 'no cure, no pay'-beginsel. Tevens wordt het nieuwe Hulpverleningsverdrag besproken, waarin de mogelijkheid is opgenomen om aan de hulpverlener in de vorm van een bijzondere vergoeding een beloning toe te kennen voor de door hem verrichte inspanningen om schade aan het milieu te voorkomen of te verminderen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R. Cleton

Verschijning: mei 1993

Archiefcode: AA19930414

berging gevaar hulpverlening milieuvervuiling schade vervoersrecht zeerecht

Sociaal-economisch recht Vervoerrecht, luchtrecht, zeerecht

Bijzonder nummer Vervoersrecht