handhaving

Resultaat 13–24 van de 49 resultaten wordt getoond

De voorwaardelijke bouwvergunning en andere verhalen

F.C.M.A. Michiels

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 13 november 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AF0301, AB 2003, 187 m.nt. TN, Gemeentestem 7187, 43 m.nt. JT, BR 2003, p. 128 m.nt. J.W. Weerkamp In deze uitspraak en de daaraan gekoppelde noot wordt ingegaan op de verlening van een bouwvergunning waaraan voorwaarden zijn verbonden en in hoeverre dit rechtsgeldig is om aan de verlening van een bouwvergunning voorwaarden te verbinden.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2003
AA20030853

De WABM en de WVO: koudwatervrees voor verdere integratie

Q. de Gooijer

Vergunningen zijn een belangrijk instrument om het milieurecht te handhaven. De handhaving wordt echter bemoeilijkt doordat er vele verschillende milieuvergunningen naast elkaar bestaan. Het afgeven van die vergunningen geschiedt door verschillende overheden, waartussen de samenwerking niet altijd optimaal is. De handhaving zou verbeterd kunnen worden door al deze vergunningen in een vergunning samen te voegen en de uitvoering bij één uitvoeringsorgaan te leggen. Ook het aanvragen van zo een vergunning zou dan sneller en eenvoudiger kunnen. Het integreren van bestaande vergunningsstelsels blijkt echter een moeilijke operatie, in het bijzonder wanneer het vergunningen uit twee verschillende beleidsterreinen betreft. In dit artikel wordt ingegaan op de integratie van een watervergunning en een milieuvergunning.

Overig | Rode draad | Milieurecht
september 1990
AA19900511

De wet op de naburige rechten

J.M.H.D. Meijer-van der Aa

In dit artikel wordt de Wet op de naburige rechten besproken. Deze wet regelt een aantal rechten die samenhangen met het auteursrecht, zoals rechten van omroeporganisaties en uitvoerende kunstenaars. Moderne media zoals televisie en fonogrammen hebben deze bescherming nodig gemaakt.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
december 1993
AA19930865

Doorgiften van persoonsgegevens naar de VS post-Schrems: een empirisch onderzoek naar bedrijven die ook maar wat doen

E. de Graaff, G.J. Ritsema van Eck

Post thumbnail De Schrems-uitspraken van het Europese Hof hebben de trans-Atlantische overdracht van persoonsgegevens aanzienlijk lastiger gemaakt. Tenminste, dat is de theorie. Maar houden bedrijven zich ook in de praktijk aan het nieuwe en zeer strenge reguleringskader? In dit artikel presenteren we een verkennend empirisch onderzoek naar die vraag. Het voorlopige antwoord: de meeste bedrijven weten niet eens dat het reguleringskader bestaat.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2023
AA20230009

Downloaden, auteursrecht en het internet: status quo en perspectief

C.N.J. de Vey Mestdagh

Post thumbnail In dit artikel beschrijven de auteurs wat technisch kan ten aanzien van downloaden enwat juridisch mag in Nederland, hoe het zit met de beweerde schade en met het aanbieden van (verwijzingen naar) auteursrechtelijk beschermd materiaal, mede in het licht van recente uitspraken rond thePirate Bay en Mininova. Ten slotte beschrijven de auteurs welke rol de provider precies speelt, onderandere bij het verwijderen van verwijzingen en bij het doorbreken van de anonimiteit van de aanbieder. Hierbij besteden de auteurs vooral aandacht aan de civielrechtelijkekant van de zaak, omdat strafrechtelijke acties weinig voorkomen en deze vooral gericht zijn op grote, op geldelijk gewin gerichte inbreukmakers (‘piraten’)en niet op de doorsnee downloader, die voornamelijk voor eigen gebruik downloadt.

Verdieping | Studentartikel
november 2009
AA20090727

Gedogen: oplossing of bezweringsformule?

I. Giesen, P. Kreijger

Redactioneel artikel waarin in wordt gegaan op het Nederlandse gedoogbeleid ten aanzien van prostitutie en soft drugs gebruik.

Opinie | Redactioneel
juni 1995
AA19950451

Goede zaken? Rechtseconomische kanttekeningen bij een belangwekkend WRR-rapport

L.T. Visscher

Post thumbnail Het WRR-rapport Goede Zaken onderzoekt hoe de overheid bedrijven kan stimuleren een grotere rol te spelen bij het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. Verhoging van de maatschappelijke welvaart staat in de rechtseconomie centraal. Aan de orde komen onderwerpen zoals externe effecten, informatieasymmetrie en de invloed van belangengroepen. Deze bijdrage plaatst enkele kritische kanttekeningen vanuit rechtseconomisch perspectief bij dit belangwekkende rapport.

Verdieping | Verdiepend artikel
april 2024
AA20240303

Handhaving na vernietiging van het te handhaven besluit

F.C.M.A. Michiels

Hoge Raad 17 december 2004, nr. C03/232HR, ECLI:NL:HR:2004:AR2773, AB 2005, 82 m.nt. PvB, JB 2005, 33 m.nt. Tycho Lam In dit arrest en de daarbij behorende noot staat de terugwerkende kracht van de vernietiging van een besluit door de rechter centraal. De vraag of een handhavingssanctie de vernietiging van het besluit volgt, wordt door de Hoge Raad ontkennend beantwoord.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2005
AA20050478

Handhaving van de nieuwe Mededingingswet

De boeteprocedure in het licht van enige rechtsbeginselen

E. Aalst

De nieuwe Mededingingswet, welke op 1 januari 1998 van kracht zal worden, sluit aan bij het Europese kartelrecht, gebaseerd op artikel 85 en 86 EG-verdrag. Voor handhaving is daarom in het wetsontwerp een bestuurlijke boeteprocedure opgenomen. Hieronder zal ik deze keuze voor bestuurlijke handhaving behandelen en de waarborgen die de boeteprocedure, in het bijzonder in het licht van de mensenrechten, zal moeten bieden.

Verdieping | Studentartikel
september 1997
AA19970555

Het bewijs in het bestuursrecht en het strafrecht. Een korte interne rechtsvergelijking

A.R. Hartmann

De handhaving van het recht door middel van het bestuursrecht staat de laatste jaren sterk in de belangstelling. Door de verantwoordelijkheid van het bestuur terzake van de handhaving te benadrukken, neemt het bestuursrecht meer en meer de handhavende taak over van het strafrecht, waardoor het onderscheid tussen beide rechtsgebieden steeds diffuser wordt. In deze bijdrage wordt in het kader van de Rode draad 'Bewijs en Bewijsrecht'het bewijs in het bestuursrecht en het strafrecht op enkele onderdelen onderling vergeleken.

Rode draad | Bewijs en bewijsrecht | Verdieping | Verdiepend artikel
april 1999
AA19990217

Het Nederlandse strafrecht in de ban van het Unierecht

M.J.J.P. Luchtman, R.J.G.M. Widdershoven

Post thumbnail Het Nederlandse strafrecht europeaniseert in hoog tempo. De EU-invloed op de strafrechtspleging is al veel groter dan velen denken. Zo is de betekenis van het Handvest van de Grondrechten en de rechtspraak van het Hof van Justitie sterk toegenomen, terwijl de directe betekenis van het EVRM vermoedelijk zal gaan afnemen. Dit artikel brengt de belangrijkste ontwikkelingen ter zake in kaart.

Verdieping | Verdiepend artikel
november 2018
AA20180873

Hulp voor de hulpverlener? Meer differentiatie gewenst

L. Noyon, O. Oost

Korpschef Akerboom van de Nationale Politie wakkerde onlangs de discussie weer aan over geweld tegen hulpverleners. Moet dit zwaarder worden bestraft dan ander geweld? In die discussie is van belang dat het begrip hulpverlener niet inflatoir wordt gebruikt. En als wij vinden dat geweld tegen hulpverleners, waaronder agenten, extra zwaar gestraft moet worden, zijn er dan geen andere groepen die eenzelfde bescherming verdienen?

Opinie
oktober 2017
AA20170771

Resultaat 13–24 van de 49 resultaten wordt getoond