Resultaat 25–30 van de 30 resultaten wordt getoond

VALS

A. Verbeke

Volgens columnist zijn mannen en vrouwen niet gelijk aan elkaar, maar ook niet gelijkwaardig.

Opinie | Column
maart 2003
AA20030143

Van den Berge-Verenigde Bootlieden BV

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 31 december 1993, nr. 15181, ECLI:NL:HR:1993:ZC1212, RvdW 1994, 22; NJ 1994, 436 m.nt. Maeijer (Van den Berge/Verenigde Bootlieden BV) Arrest van de Hoge Raad en de daarbij behorende noot waarin de gelijkheid van aandeelhouders centraal staat. Het betreft een bijzondere bv waarbij de werknemers tevens de aandeelhouders zijn. De Hoge Raad oordeelt dat er in casu geen sprake is van een schending van het gelijkheidsbeginsel indien daar een redelijke en objectieve reden voor kan worden aangewezen. In de noot wordt op deze problematiek rondom de gelijkheid van aandeelhouders verder in gegaan. Ook komt de blokkeringsregeling aan de orde.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 1994
AA19940663

Van Munster: een opmerkelijke uitspraak van het EG-hof inzake het vrij verkeer van werknemers met potentieel verstrekkende implicaties

T. Heukels

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 5 oktober 1994, zaak C-165/91, ECLI:EU:C:1994:359 (Simon J. M. van Munster/Rijksdienst voor Pensioenen) In dit arrest van het HvJ EG komt de Europese dimensie rondom de gelijkberechtiging van mannen en vrouwen bij het toekennen van sociale zekerheidsrechten in de verschillende Lid-staten aan de orde.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 1995
AA19950296

Vrij verkeer van gigolo’s

A. Looijestijn-Clearie

In deze beantwoording van een rechtsvraag wordt aan de hand van een vrij humoristische casus ingegaan op het vrij verkeer van personen waarbij onder andere het verblijfsrecht wordt behandeld. Ook komt het toekennen van rechten aan bod.

Perspectief | Rechtsvraag
september 2009
AA20090601

Vrouwen, vrijheid en gelijkheid: de rechtsfilosofische ontdekking van de privésfeer

M.J. Gunning

Rechtsfilosofische bijdrage bij de rode draad 'Op zoek naar gefeminiseerd recht' waarbij de auteur beschrijft hoe bestaande rechtsbeginselen en -principes een bijdrage kunnen leveren aan de kritiek op het huidige recht en kunnen zorgen voor meer gelijkheid en vrijheid voor de vrouw in de samenleving.

Overig | Rode draad | Op zoek naar gefeminiseerd recht
september 1992
AA19920455

Zo zijn we niet getrouwd

De openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht

S.F.M. Wortmann

In de loop van dit jaar (waarschijnlijk vanaf 1 april a.s.) zullen homo ’s met elkaar kunnen trouwen. Is dat nu nodig, vragen sommigen. Verkrachting van het huwelijk, beweren anderen. Onbestaanbaar, zegt een derde. Ultieme gelijkberechtiging, antwoordt een vierde. Ze konden toch al trouwen, vraagt weer een ander. Velen laat het onverschillig. Op 20 december 2000 heeft de Eerste Kamer der Staten-Generaal het wetsvoorstel tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht aanvaard. Tegen het wetsvoorstel hebben gestemd het CDA en klein rechts. In de Tweede Kamer lag het niet anders. In het kielzog van deze wetgeving is ook wetgeving tot stand gekomen die adoptie voor personen van hetzelfde geslacht mogelijk maakt. Hoogstwaarschijnlijk treden beide wetten op 1 april 2001 in werking. Dat hangt af van de aanvaarding door de Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal van de bij deze wetgeving behorende aanpassingswetgeving.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2001
AA20010082

Resultaat 25–30 van de 30 resultaten wordt getoond