Resultaat 1–12 van de 27 resultaten wordt getoond

‘Leef als vrije mensen, en verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen’

E.G.D. van Dongen

Post thumbnail Neminem laedit qui suo iure utitur. Over burenruzies, loze schoorstenen en evident ongegronde vorderingen. Deze amuse illustreert de waarde van de bestudering van de rechtsgeschiedenis aan de hand van het leerstuk misbruik van bevoegdheid.

Opinie | Amuse
april 2020
AA20200318

De bocht van de Herengracht

Rechtsvraag (338) internationaal privaatrecht/goederenrecht

S. van Dongen, H.L.E. Verhagen

Rechtsvraag op het gebied van het internationaal privaatrecht en het goederenrecht waarbij een realistische casus wordt behandeld. Aan de orde komen de totstandkoming van het zekerheidsrecht en het toepasselijk recht daarop en de verplaatsing van zaken voor het toepasselijke recht op zekerheidsrechten.

Perspectief | Rechtsvraag
oktober 2009
AA20090691

De eigendom van kerktorens: een probleem inzake de horizontale splitsing van onroerende zaken

D. Prinsen

Het recht is constant in beweging. Soms treden er kleine wetswijzigingen op, soms wordt een hele wet afgeschaft en vervangen door een nieuwe. De aardschokjes en aardverschuivingen die zich tegenwoordig op wetgevend gebied voordoen hebben zich in het verleden ook gemanifesteerd. De consequenties daarvan zijn soms nog merkbaar. De juridische gevolgen van de scheiding van Kerk en Staat ten tijde van de Bataafse Republiek laten zich recent weer voelen. De gemeentes die als gevolg van de scheiding eigenaar waren geworden van bepaalde kerktorens, worden tegenwoordig vaak aangesproken voor de hoge onderhoudskosten van die torens. Reden waarom de eigendomskwestie omtrent de kerktorens sinds een tijdje weer in de belangstelling staat. Momenteel loopt er bijvoorbeeld een proefproces tussen vijf Friese kerken en drie gemeentes met de onderhoudskosten als inzet. In dit artikel stel ik mijzelf ten doel te onderzoeken of en in hoeverre de toreneigendom in bet huidige recht valt in te passen.

Verdieping | Studentartikel
juli 1994
AA19940486

Een Romeins juweel. Rechtsvraag (328) Romeins recht

J.H.A. Lokin

Rechtsvraag over de vraag wie naar diefstal en omsmelting van een zaak de eigenaar van deze zaak is.

Perspectief | Rechtsvraag
september 2006
AA20060680

Een sociologische visie op het recht

E.H. Hondius

In deze column van Hondius gaat Hondius in op de sociologische omschrijving van PC Hooft-prijs-winnaar Bram de Swaan en schetst daarbij een typische wijze van De Swaan waarop deze het probleem van de fietsendiefstal in Amsterdam omschreef.

Opinie | Column
februari 2009
AA20090099

Eigendomsrechten vanuit rechtseconomsch perspectief

B. Bouckaert

In dit artikel wordt op rechtseconomische wijze het eigendomsrecht geanalyseerd. Daarbij komen begrippen aan de orde wat eigendom in economische zin is, wat dit te maken heeft met het schaarstebegrip, het verschil tussen individuele en groepseigendom, eigendom en markt(werking). Daarna worden de beperkingen van het eigendomsrecht beschreven. Als laatste wordt er een casus geschetst waarbij er wordt ingegaan op het eigendomsrecht bij aandelen en een ruimtelijk ordeningscasus waarbij nabuurschap centraal staat.

Bijzonder nummer | Rechtseconomie
oktober 1990
AA19900777

Europees privaatrecht: over de bevoegdheidsverdeling tussen Unie en Lid-Staat met betrekking tot het eigendomsrecht

S.E. Bartels

De afgelopen jaren is de aandacht voor Europees privaatrecht enorm toegenomen. Deze trend richt zich ook op het goederenrecht. Zwalve merkte onlangs bijvoorbeeld op dat harmonisatie van het zakenrecht hem een goed idee lijkt. In de literatuur wordt echter nogal eens betoogd dat de EG geen competentie heeft op dit rechtsgebied, omdat artikel 222 EG-Verdrag bepaalt dat het Verdrag het eigendomsrecht van de Lid-Staten onverlet Iaat. In dit opstel worden de gevolgen van artikel 222 voor het Europees privaatrecht besproken.

Verdieping | Studentartikel
april 1995
AA19950244

Het drakenzwaard of: virtuele goederen als vorderingsrecht uit online-contracten

E.D.C. Neppelenbroek

Door het grote succes van zogenaamde 'Massive multiplayer online roleplay games' kon het ook niet uitblijven dat het recht hiermee te maken kreeg. In China is iemand vermoord omdat hij een "drakenzwaard" dat hij virtueel geleend had, doorverkocht had. Deze virtuele artikelen blijken veel geld waard te kunnen zijn, maar hoe zit het nu met de eigendomsrechten op dit soort ontastbare goederen?

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2006
AA20060024

Het recht op de fles

J.A. van de Hel

In dit artikel wordt de vraag aan de orde gesteld in hoeverre bij de verkoop van een fles (met statiegeld) deze fles eigendom blijft van de fabrikant. Betoogt wordt dat de consument er te goeder trouw van uit mag gaan dat deze naast de inhoud van de fles ook eigenaar wordt van de fles zelf. Vegl: Gerechtshof 's Gravenhage, NJ 1988, 247.

Opinie | Redactioneel
maart 2006
AA20060157

december 2006

Katern 101: Rechtsgeschiedenis

C.J.H. Jansen

maart 1988

Katern 26: Economisch recht en intellectuele eigendom

E.J. Arkenbout, M.Ph. van Sint Truiden

maart 1990

Katern 34: Mensenrechten

Vakgroep staatsrechtelijke vakken RUL

Resultaat 1–12 van de 27 resultaten wordt getoond