Eigendomsrechten vanuit rechtseconomsch perspectief


In dit artikel wordt op rechtseconomische wijze het eigendomsrecht geanalyseerd. Daarbij komen begrippen aan de orde wat eigendom in economische zin is, wat dit te maken heeft met het schaarstebegrip, het verschil tussen individuele en groepseigendom, eigendom en markt(werking). Daarna worden de beperkingen van het eigendomsrecht beschreven. Als laatste wordt er een casus geschetst waarbij er wordt ingegaan op het eigendomsrecht bij aandelen en een ruimtelijk ordeningscasus waarbij nabuurschap centraal staat.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): B. Bouckaert

Verschijning: oktober 1990

Archiefcode: AA19900777

absoluut recht allocatie autonomie bescherming eigendomsrecht kosten marktwerking rechtseconomie winst

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Bijzonder nummer Rechtseconomie