Showing 1–12 of 23 results

Beeldvorming en beeldenstorm

R.A. Lawson

Er waart een spook door Europa. Het bestaat al lang, we hebben het destijds zelf verwekt – maar het is een eigen leven gaan leiden en nu heeft het zich tegen ons gekeerd. Er valt niet aan dit spook te ontkomen, zo groot is de macht die het zich heeft toegeëigend. Het strekt z’n tentakels uit naar alles wat ons lief is. Er waart een spook door Europa; het spook is Europa. Het is het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Opinie | Amuse
Mei 2011
AA20110336

Begrensde mensenrechten?

Rechtsvraag (309) Internationaal recht

M.T. Kamminga

In dit artikel wordt een rechtsvraag gesteld over de werking van mensenrechten na een oorlog in in hoeverre deze mensenrechten begrensd kunnen zijn.

Perspectief | Rechtsvraag
Juni 2003
AA20030497

De evolutie van mensenrechten en haar wisselwerking met de trias

A.E.M. Leijten

Mensenrechten zijn overal. Dit leidt soms tot ongemak over de rol van de rechter in combinatie met de centrale plaats van het EVRM. Deze bijdrage zorgt voor een beter begrip van de ontwikkeling van mensenrechten in het licht van de veranderde taakopvatting van de overheid. Voor een groter aandeel in deze ontwikkeling zijn zowel de Nederlandse rechter als de wetgever en het bestuur aan zet.

Verdieping | Verdiepend artikel
Oktober 2020
AA20200901

De verhouding tussen het EHRM en het HvJ EU na toetreding van de EU tot het EVRM. Hiërarchie in een gelaagd systeem, of complementariteit in een pluralistische rechtsorde?

Hiërarchie in een gelaagd systeem, of complementariteit in een pluralistische rechtsorde?

J.H. Gerards, L.R. Glas

Janneke Gerards en Lize Glas stellen in dit artikel voor het Bijzonder Nummer ‘Zoeken naar hiërarchie’ de verhouding tussen het EHRM en het Hof van Justitie van de EU aan de orde. Hoewel de Raad van Europa en de EU afzonderlijk van elkaar functioneren, zijn de rechtsstelsels van beide organen nauw met elkaar verweven. Die verwevenheid zal nog sterker worden als de EU tot de Raad van Europa toetreedt, zoals met het Verdrag van Lissabon wordt beoogd. Het EHRM zou dan hiërarchisch boven het Hof van Justitie komen te staan. Gerards en Glas betogen echter dat de relatie tussen beide hoogste rechters beter als complementair in plaats van als hiërarchisch kan worden gekenschetst. Een dergelijke benadering doet recht aan de specifieke taken en bevoegdheden van beide organen.

Bijzonder nummer | Zoeken naar hiërarchie | Overig
Juli 2012
AA20120520

De volgende 50 jaar voor het EVRM

M. Kuijer

Het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM) heeft afgelopen 4 november 2000 zijn vijftigste verjaardag gevierd. In die 50 jaar is het EVRM uitgegroeid tot een van de meest belangrijke internationale documenten van de Nederlandse rechtsorde. In het eerste deel van dit artikel wordt stilgestaan bij het succes van de afgelopen 50 jaar en een aantal van de mogelijke uitdagingen voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in de komen 50 jaar. Want de 'burden of succes' weegt zwaar op de Straatsburgse schouders. Het tweede deel van dit artikel is verschenen in Ars Aequi november 2001.

Verdieping | Verdiepend artikel
September 2001
AA20010650

ECHR case files

The case files of the lawyer and of the intervener before the European Court of Human Rights

L.R. Glas

This Ars Aequi Procesdossier (Case Files) describes the application and intervention procedure before the European Court of Human Rights. Relying on real case files, it is explained step by step how an actual procedure develops.

9789492766007 - 15-8-2017

Effective and sufficient

B.I. Bethlehem, H. Nieuwstadt

Ondanks dat de nationale rechtsmiddelen nog niet uitgeput zijn, wordt een vreemdeling bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens toch ontvankelijk verklaard. Het gaat er bij nationale rechtsmiddelen om of deze effective en sufficient zijn.

Opinie | Redactioneel
April 2007
AA20070287

Hervorming van het Straatburgse toezichtmechanisme

Protocol nr. 11 bij het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens

C.N.J. de Vey Mestdagh

In dit artikel wordt naar aanleiding van de overspoeling van de organen die zich bezighouden met toezicht op het EVRM de wijziging van deze organen besproken. Er zal één orgaan komen, het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. In het artikel wordt de samenstelling, één rechter per lidstaat, alsook de procedure voor dit nieuwe hof besproken worden.

Verdieping | Verdiepend artikel
Juni 1994
AA19940440

Het Benthem-arrest (1985)

A.J. Bok

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
Mei 2010
AA20100354

Het Nederlandse strafrecht in de ban van het Unierecht

M.J.J.P. Luchtman, R.J.G.M. Widdershoven

Het Nederlandse strafrecht europeaniseert in hoog tempo. De EU-invloed op de strafrechtspleging is al veel groter dan velen denken. Zo is de betekenis van het Handvest van de Grondrechten en de rechtspraak van het Hof van Justitie sterk toegenomen, terwijl de directe betekenis van het EVRM vermoedelijk zal gaan afnemen. Dit artikel brengt de belangrijkste ontwikkelingen ter zake in kaart.

Verdieping | Verdiepend artikel
November 2018
AA20180873

Het proces Öcalan

T. Prakken

In de rubriek Mensenrechten deze keer geen doorwrochten juridische beschouwingen maar een verslag van een betrokkene bij een zaak.

Verdieping | Verdiepend artikel
September 1999
AA19990642

Is de nationale rechter verplicht een rechtsregel die het EHRM formuleert toe te passen? Beantwoording rechtsvraag (313) Staatsrecht

Beantwoording rechtsvraag (313) Staatsrecht

F.M.C. Vlemminx

Naar aanleiding van een Europees rechtelijke casus worden enkele vragen gesteld, welke daarna worden opgelost.

Perspectief | Rechtsvraag
September 2004
AA20040682

Showing 1–12 of 23 results