Showing 1–12 of 22 results

‘Van oude dingen…’

Ars Aequi Libri

In dit artikel behorende bij de lustrum rode draad 'Van oude dingen...' wordt ingegaan op de manier waarop in Duitsland ten tijde van de bedreiging door de RAF door de Duitse justitie werd omgegaan met deze gevangenen en bijvoorbeeld hongerstakingen. Dit artikel is al eerder in augustus 1977 in Ars Aequi verschenen.

Overig | Rode draad | Lustrum Rode draad: 'Van oude dingen...'
September 1991
AA19910607

De drugvrije behandelgevangenis. Een redelijke aanvulling op de maatregelen van Werkzame Detentie

H. van der Veer-Van der Weijden

Een drugvrije behandelgevangenis waar drugverslaafde gedetineerden het restant van hun straf uitzitten en kunnen werken aan een drugvrij bestaan verdient een kans. Het is een redelijke oplossing voor de problemen die mede door de uitvoering van de beleidsnota Werkzame Detentie dreigen te ontstaan. Arbeid en een sterke versobering van het gevangenisbestaan vormen de kern van deze nota. Slechts een klein aantal van de verslaafde gedetineerden komt in aanmerking voor bijzondere bejegening. Minister Sorgdrager heeft het plan voor de drugvrije behandelgevangenis voorlopig in de ijskast gelegd omdat ze eerst de effectiviteit van het huidige beleid wil afwachten voordat verdere stappen worden genomen. Hierdoor worden de gerechtvaardigde belangen van een grote groep zorgbehoevende verslaafde gedetineerden geschaad. Zozeer geschaad, dat de vraag zich aandient of de overheid wel voldoet aan haar zorgplicht.

Verdieping | Studentartikel
December 1995
AA19950924

De zwakheden van het detentierecht

C. Kelk

De in de wet neergelegde detentiebeginselen en de traditionele uitgangspunten voor de situatie van de gedetineerden komen steeds meer onder druk te staan van de capaciteitstekorten en de voortschrijdende bezuinigingen. Ook het primaat van de veiligheid en de vergeldingsgedachte zijn merkbaar geworden in de detentiesituatie. Intussen hebben zich in de vorm van sterk versoberde regimes voor bijvoorbeeld de bolletjesslikkers bepaald misstanden voorgedaan. Voorts mogen nu twee gedetineerden in één cel worden opgesloten. Het nieuwe concept van een sterk op elektronische begeleiding gebaseerde, personeelsarme inrichting verkeert in de experimentele fase. Ons gevangeniswezen behoorde vroeger tot de meest geavanceerde detentiesystemen, maar die tijd lijkt enigszins voorbij. Het is zelfs de vraag of door ons nog wel steeds in voldoende mate wordt voldaan aan de terzake geldende internationale normen. Voorts kan men zich afvragen of de rechter bij de straftoemeting met deze situatie niet enige rekening zou moeten houden.

Bijzonder nummer | Krom~recht, over misstanden in het recht
Juli 2005
AA20050588

Detentie met een menselijk gezicht

O. van der Linden, T.B. Trotman

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de rond 1990 levende problemen met de detentie van gevangenen. Zo wordt het cellentekort besproken, maar ook de differentiatie in verschillende gevangenissen en huizen van bewaring. De auteurs pleiten voor meer differentiatie en gaan daarbij in op het feit dat huizen van bewaring niet voor langdurige opsluiting bedoeld zijn.

Opinie | Redactioneel
September 1990
AA19900494

Detentie zonder grenzen

Israël en de bezette gebieden

Amnesty International

Na de vredesonderhandelingen tussen Israël en de PLO in 1993 en 1994 werden veel administratief ge¬detineerden vrijgelaten. Het betrof voornamelijk Palestijnen die tijdens de intifada door de militaire autoriteiten waren opgepakt. Van de indertijd meer dan 5000 administratief gedetineerden bleven nog ongeveer 225 personen in gevangenschap. Dit aantal is inmiddels alweer opgelopen tot tenminste 270.

Verdieping | Verdiepend artikel
September 1997
AA19970588

Maart 1988

Katern 26: Strafrecht

P.J. Baauw

September 1989

Katern 32: Strafrecht

P.J. Baauw

September 1992

Katern 44: Mensenrechten

J. van der Velde

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2003 nr. 66

Shamsa: grensdetentie

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 10

traumatabeleid, substantiële detentie

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 71

grensdetentie en gesloten OC-procedure

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 18

Nolan: ouder van kind in een lidstaat

Showing 1–12 of 22 results