Resultaat 1–12 van de 18 resultaten wordt getoond

Betekening exploot aan briefadres

A.W. Jongbloed

Hoge Raad 28 juni 2019, nr. 18/05097, ECLI:NL:HR:2019:1052 (DSW/X)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2019
AA20190786

Derden in het burgerlijk procesrecht

M.K. Grande-van den Berge, M. Ynzonides

Het thema 'de derde in het recht' doet de vraag rijzen of ook in het burgerlijk procesrecht voorzieningen zijn getroffen met het oog op de mogelijke betrokkenheid van derden bij allerlei rechtsbetrekkingen. In onderstaande bijdrage wordt duidelijk gemaakt dat deze vraag zonder meer bevestigend kan worden beantwoord.

Bijzonder nummer | De derde in het recht
mei 1997
AA19970323

Enkele wijzigingen van het Wetboek van Strafvordering (voorlopige hechtenis en bepalingen houdende termijnen)

F.D. van Asbeck

In dit artikel worden de wijzigingen in het Wetboek van Strafvordering beschreven. Het gaat daarbij om bepalingen die zien op de voorlopige hechtenis. De wijzigingen ten aanzien van de termijnen voor bewaring, rechterlijke bevoegdheden en andere processuele bevoegdheden. De tweede wet die besproken wordt, is de Termijnenwet. Deze wet regelt met name een verruiming van de termijnen in het vooronderzoek om te voorkomen dat overschrijding daarvan leiden tot nietigheden en vormverzuimen.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
december 1992
AA19920784

Gerechtsdeurwaarder: een juridisch vak met praktische kanten

J.M. Wisseborn

Post thumbnail ‘Na mijn afstuderen in 1989 aan de Rijksuniversiteit Utrecht ben ik gaan werken op een gerechtsdeurwaarderskantoor. Van de precieze aard van de werkzaamheden van een gerechtsdeurwaarder wist ik op dat moment niet veel meer dan iedere andere student. Een deurwaarder brengt dagvaardingen uit en legt beslagen, veel meer wist ik er niet van. Het vak blijkt in de praktijk veel verder te gaan dan dat. Naast de ambtelijke werkzaamheden verricht een gerechtsdeurwaarder ook een aantal niet ambtelijke werkzaamheden, hetgeen hem een aparte juridische beroepsbeoefenaar maakt.’In dit artikel vertelt John Wisseborn over zijn afwisselende werk als gerechtsdeurwaarder.

Perspectief | Perspectiefartikel
mei 2011
AA20110396

Herstelexploot-arresten

A.I.M. van Mierlo

Hoge Raad 24 november 2000, nr. C00/220HR, ECLI:NL:HR:2000:AA8734, RvdW 2000, 238 C (Smit/Geytenbeek Hompes). Ook bekend als Herstelexploot-arresten; Hoge Raad 15 december 2000, nr. C99/105HR, ECLI:NL:HR:2000:AA9112, RvdW 2001, 7 C (Grapendaal/Nationale Nederlanden). Ook bekend als Herstelexploot-arresten. In deze annotatie worden twee arresten besproken rondom de toelaatbaarheid van herstelexploten in het burgerlijk proces.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2001
AA20010459

Het Civiele Procesdossier

P.S.T. Awater, P.M. Vos

Post thumbnail Het Civiele Procesdossier biedt studenten en praktijkjuristen aan de hand van een echt procesdossier praktisch inzicht in het Nederlandse burgerlijk procesrecht.

9789493333055 - 06-12-2023

maart 1988

Katern 26: Strafrecht

P.J. Baauw

september 1989

Katern 32: Strafrecht

P.J. Baauw

december 1992

Katern 45: Burgerlijk procesrecht

R.J.C. Flach, G.R. Rutgers

september 2003

Katern 88: Burgerlijk procesrecht

R.J.C. Flach

Publiciteit over strafzaken: de rol van de gerechten

L. Noyon

Post thumbnail Gerechten verstrekken informatie aan de pers over aankomende strafzaken, zodat journalisten zich hierop kunnen voorbereiden. Deze informatieverstrekking geschiedt soms ruimhartig, door het verstrekken van niet-geanonimiseerde afschriften van dagvaardingen, en soms summier. Bij dergelijke informatieverstrekking dienen gerechten zich echter rekenschap te geven van het spanningsveld tussen effectieve openbaarheid van rechtspleging enerzijds en bescherming van de (privacy)rechten van hen die in een strafzaak worden betrokken anderzijds. In deze bijdrage wordt de huidige praktijk in dat licht bezien. Besloten wordt met enkele aanbevelingen voor verbetering.

Verdieping | Verdiepend artikel
november 2022
AA20220851

Rechtsvraag (226) Burgerlijk procesrecht

A.W. Jongbloed

Rechtsvraag op het gebied van het burgerlijk procesrecht. In de casus worden verschillende conflicten geschetst. Bij elk conflict dient beantwoord te worden welke rechter bevoegd is om van het conflict kennis te nemen en op welke wijze en door wie het geding aanhangig dient te worden gemaakt.

Perspectief | Rechtsvraag
september 1993
AA19930697

Resultaat 1–12 van de 18 resultaten wordt getoond