crediteur

Toont alle 8 resultaten

Beantwoording rechtsvraag (N) BW (27) faillissementsrecht

A.M.J. van Buchem-Spapens

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het faillissementsrecht waarbij het NBW aan de orde komt. Vragen als de verplichting van bijhouden van cessielijsten en de werking daarvan en de vordering van toekomstige vorderingen zijn in de rechtsvraag verwerkt.

Perspectief | Rechtsvraag
november 1988
AA19880792

Belastingheffing van Escapes

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 4 april 2001, nr. 35 882, ECLI:NL:HR:2001:AB0852, BNB 2001/216 In de noot bij dit arrest wordt ingegaan wat als rente of waardestijging kan worden aangemerkt en dientengevolge belast wordt.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2001
AA20011015

Een juridisch advies over Paulianeus handelen

W.H. van Boom

Hoge Raad 18 januari 2008, nr. C06/111HR, ECLI:NL:HR:2008:BB5067, LJN: BB5067 (Advocaat S/Brouwer) In deze zaak, die illustrerend is voor handelingen die net voor het intreden van faillissement plaatsvinden, komt aan de orde in welke gevallen er sprake is van betaling die onder art. 47 Fw valt. Ook komt in dit arrest aan de orde in hoeverre een advocaat jegens de boedel aansprakelijk is wegens 'fout' adviseren in een Pailianeuze zaak.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2008
AA20080726

Goederenrechtelijke aspecten van cessie in het IPR

P. Vlas

Hoge Raad 16 mei 1997, nr. 16.470, ECLI:NL:HR:1997:AG7236, RvdW 1997, 126 C De Hoge Raad maakt in dit arrest een einde aan de onzekerheid naar welk recht de goederenrechtelijke werking van de cessie moet worden beoordeeld.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 1998
AA19980213

Het bodem(voor)recht van de fiscus bij faillissement: to be or not to be?

A.J. Tekstra

Post thumbnail Het bodem(voor)recht van de fiscus staat al sinds jaar en dag in de belangstelling. De roep om afschaffing ervan lijkt steeds luider te klinken. Er zijn echter ook partijen, zoals curatoren, die tegen afschaffing zijn, omdat hun positie daardoor zou verslechteren. In het verlengde hiervan speelt de omstandigheid dat de ‘gewone’ (lees: concurrente) crediteuren er bij de afwikkeling van de meeste faillissementen zeer bekaaid van afkomen. Ook dit aspect kan een rol spelen bij de beoordeling van de gevolgen van een even­tuele afschaffing van het bodem(voor)recht.

Opinie | Opiniërend artikel
november 2019
AA20190848

december 2002

Katern 85: Bouwrecht

R.C.E. Leijgraaf

OAR-ABN

S.C.J.J. Kortmann

Hoge Raad 18 december 1987, nr. 13005, NJ 1988, 340, ECLI:NL:HR:1987:AD0106 (OAR/ABN) Voorrecht van de verkoper van onbetaalde roerende goederen en eigendomsoverdracht tot zekerheid van deze goederen die na de faillietverklaring van de koper in de feitelijke macht van de zekerheidseigenaar zijn overgegaan. De Hoge Raad komt tot een oordeel dat voortbouwt op het Berg/de Bary-arrest. In de noot wordt hier dan ook bij aangehaakt.

Annotaties en wetgeving | Annotatie | Overig | Rode draad | Financiële markten en instellingen
juli 1988
AA19880469

Uitleg van afstand van zekerheidsrechten

E. Koops

Post thumbnail

Vrijwillige verkoop levert meer op dan executoriale verkoop, maar een potentiële koper wil niet voor de volle prijs een zaak kopen waarop nog zekerheidsrechten rusten. Crediteuren doen daarom afstand van die rechten. Dat leidt tot problemen van uitleg, want als het even kan, willen crediteuren hun zekerheid graag behouden tot het geld binnen is.

Overig | Rode draad | Historische wortels van het recht
september 2013
AA20130699

Toont alle 8 resultaten