Resultaat 1–12 van de 13 resultaten wordt getoond

Afdrachtregeling SP: het einde in zicht?

R.J.B. Schutgens, E.G.A. van der Werf

Rechtbank Midden-Nederland 22 februari 2017, nr. C/16/404668 / HL ZA 15-353, ECLI:NL:RBMNE:2017:843, AB 2017/161, m.nt. G. Boogaard & J. Uzman, NJF 2017/146

Annotaties en wetgeving | Annotatie
November 2017
AA20170928

Beantwoording rechtsvraag (N) BW (27) faillissementsrecht

A.M.J. van Buchem-Spapens

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het faillissementsrecht waarbij het NBW aan de orde komt. Vragen als de verplichting van bijhouden van cessielijsten en de werking daarvan en de vordering van toekomstige vorderingen zijn in de rechtsvraag verwerkt.

Perspectief | Rechtsvraag
November 1988
AA19880792

Beantwoording rechtsvraag (N)BW (25) cessie van toekomstige huurtermijnen

W.M. Kleijn

Beantwoording van een rechtvraag naar NBW waarbij de cessie van toekomstige vorderingen, meer specifiek huurtermijnen wordt onderzocht.

Perspectief | Rechtsvraag
Juni 1988
AA19880402

Curator Van Schaik – ABN-AMRO

J.L.P. Cahen

Hoge Raad 29 januari 1993, nr. 14850, ECLI:NL:HR:1993:ZC0842, RvdW 1993, 42 (Curator Van Schaik/ABN AMRO) In dit arrest en de daarbij behorende noot wordt een casus behandeld die nog speelt onder het oude recht. De vraag is in hoeverre geld dat op een G-rekening (geblokkeerde rekening) staat in aanmerking kan komen voor zekerheidsoverdracht. In de noot wordt hier dieper op ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Juli 1993
AA19930573

De Bruijn’s voerbonen

J.L.P. Cahen

Hoge Raad 29 april 1988, nr. 13161, ECLI:NL:HR:1988:AD0300, RvdW 1988, 84 Arrest van de Hoge Raad met daarbij behorende noot over de bescherming van een verkrijger van een goed te goeder trouw tegen de beschikkingsonbevoegdheid van de vervreemder. Daarbij speelt ook nog de cessie van de vorderingen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
December 1988
AA19880862

De Digesten en de receptie van het Romeinse recht

K.J. Krzeminski, M.C.A. van den Nieuwenhuijzen

Post thumbnail

In de bundel worden fundamentele rechtsfiguren o.a. bezit, dwaling, eigendomsvoorbehoud en onrechtmatige daad vanuit hun oorsprong in het Romeinse recht besproken.

9789069166636 - 22-9-2009

Derdenbeding als alternatief voor cessie?

P. Werdmuller

In het huidig BW zijn er geen bijzondere eisen gesteld aan het derdenbeding. Voor het huidige recht is dan ook verdedigd dat het vormloze derdenbeding de cessie, waarvoor akte en mededeling vereist zijn, kan vervangen. Of dit nodig en wenselijk is, is nog maar de vraag. In dit artikel poogt de schrijver deze vraag te beantwoorden.

Bijzonder nummer | De derde in het recht
Mei 1997
AA19970298

Goederenrechtelijke aspecten van cessie in het IPR

P. Vlas

Hoge Raad 16 mei 1997, nr. 16.470, ECLI:NL:HR:1997:AG7236, RvdW 1997, 126 C De Hoge Raad maakt in dit arrest een einde aan de onzekerheid naar welk recht de goederenrechtelijke werking van de cessie moet worden beoordeeld.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Maart 1998
AA19980213

Juni 1994

Katern 51: Rechtsgeschiedenis

C.J.H. Jansen

December 2002

Katern 85: Rechtsgeschiedenis

C.J.H. Jansen

Koninklijke Nijverdal ten Cate NV-Mr. Wilderink q.q.

S.C.J.J. Kortmann

Hoge Raad 18 februari 1994, nr. 15263, ECLI:NL:HR:1994:ZC1270, NJ 1994, 462, nt. WMK (Koninklijke Nijverdal ten Cate NV/Mr. Wilderink q.q.) In dit arrest van de Hoge Raad en de daarbij behorende noot staat het recht centraal zoals dat nog gold voor de invoering van het NBW in 1992. De rechtsvraag is of een tot zekerheid overgedragen goed accessoir is met de vordering waar deze zekerheid voor biedt. De Hoge Raad overweegt in lijn met eerdere rechtspraak dat dat niet het geval is. Kortmann verduidelijkt in zijn noot de zekerheidsoverdracht en typeert deze als een eigendomsoverdracht onder ontbindende voorwaarde van algehele voldoening.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
November 1994
AA19940745

Over haken en (be)ogen

L. van Wifferen, E. de Zwaan

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de opzetclause die is opgenomen in vele verzekeringsclausules die veel voorkomen in verzekeringsovereenkomsten die door de Hoge Raad in het belang van het slachtoffer wordt uitgelegd

Opinie | Redactioneel
Januari 2000
AA20000003

Resultaat 1–12 van de 13 resultaten wordt getoond