bewijsrecht

Resultaat 1–12 van de 20 resultaten wordt getoond

Betwistbaar

H.F.M. Crombag

In dit artikel beschrijft Crombag enkele grote verschillen tussen het Nederlandse en het Amerikaanse strafprocesrecht. In Nederland hebben rechtszaken de vorm van administratieve procedures waar aan de buitenkant niets aan te zien is en die zich niet lenen voor de dramatisering die een film of televisieprogramma vergt. Dit in tegenstelling tot Amerikaanse procedures.

Opinie | Opiniërend artikel
januari 1989
AA19890021

Bewijs en Bewijsrecht

P. van den Broek, J. van Hees, R. Schrömbges

Een inleiding op een nieuw thema binnen de rubriek, Rode Draad. De komende artikelen zullen gaan over bewijs en bewijsrecht, waarbij men niet alleen moet denken aan bewijs in het strafrecht, maar ook in alle andere rechtsgebieden.

Rode draad | Bewijs en bewijsrecht | Verdieping | Verdiepend artikel
januari 1999
AA19990015

Bewijs en Bewijsrecht

een inleiding

J.F. Nijboer bewerkt door P.A.M. Mevis

Dit artikel geeft een uiteenzetting over het verschil tussen bewijs en bewijsrecht. Het bewijsrecht beoogt het bewijs te reguleren, zoals het procesrecht dat doet met het proces. Het blijkt echter zo te zijn dat het bewijsrecht dit slechts partieel doet.

Rode draad | Bewijs en bewijsrecht | Verdieping | Verdiepend artikel
januari 1999
AA19990016

Causaliteitsonzekerheid: betekenis en reikwijdte van de ‘omkeringsregel’

T. Hartlief

Hoge Raad 19 januari 2001, nr. C99/093HR, ECLI:NL:HR:2001:AA9556, RvdW 2001, 34 (Ter Hofte/Oude Monnik) In de noot bij dit arrest wordt de bewijsrechtelijke omkeringsregel besproken die door de Hoge Raad is geïntroduceerd voor gevallen van schending van een zorgvuldigheidsnorm waarbij het gevaar zich verwezenlijkt en daarmee het causaal verband tussen schending van de norm en het ontstaan van de schade dan gegeven is.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2001
AA20010452

De mythe van het de auditu-bewijs

N. Rozemond

Er is geen onderwerp in het strafprocesrecht waarover zo veel mythevorming bestaat als het de auditu-bewijs in strafzaken. Ook in de eerste aflevering van Ars Aequi met de Rode draad `Bewijs en Bewijsrecht`verkondigen Nijboer en Wagenaar zonder enige kritische kanttekening de mythe van het de auditu-bewijs. De mythe van het de auditu-bewijs bestaat uit twee bestanddelen. Het eerste bestanddeel is de opvatting dat de Hoge Raad in het De Auditu-arrest van 1926 tegen de wil van de wetgever de auditu-bewijs in het Nederlandse strafprocesrecht zou hebben geïntroduceerd. Het tweede bestanddeel bestaat uit de mening dat de auditu-bewijs in strijd is met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens: het Europese Hof voor de Rechten van de Mens zou in het Kostovski-arrest `de bijl aan de voet van veel van de de auditu-constructies` hebben gelegd. In deze bijdrage wil ik proberen de mythe van het de auditu-bewijs te ontkrachten. Daarmee wil ik niet betogen dat er geen kritiek kan worden uitgeoefend op de bewijsvoering in Nederlandse strafzaken. Het 'herkennen van Iwan' van Wagenaar en 'Strafrechtelijk bewijsrecht'van Nijboer zijn verplichte literatuur voor iedere jurist die kritisch over het strafrechtelijke bewijsrecht wil nadenken. Ik wil slechts laten zien dat de kritiek op de auditu-bewijs zoals Nijboer en Wagenaar deze onder woorden brengen te ongenuanceerd is: de Nederlandse procespraktijk in strafzaken is veel gevarieerder dan zij het doen voorkomen. Deze nuancering is noodzakelijk om een beter begrip te krijgen van de sterke en zwakke kanten van de Nederlandse bewijsvoering in strafzaken.

Rode draad | Bewijs en bewijsrecht | Verdieping | Studentartikel
maart 1999
AA19990144

Discovery en andere wegen der (ge)lijdelijkheid

M. Kremer, E. Rehbock

Het burgerlijk procesrecht van de common law landen wijkt sterk af van dat op het continent. Er lijkt echter sprake van een zekere toenadering, waarin vooral de discovery (het Anglo-Amerikaanse systee van bewijsgaring) een belangrijke rol toekomt. Discovery wordt door sommigen omarmd om knelpunten in het eigen recht op te lossen. Hier wordt ingegaan op de vraag in hoeverre inbedding daarvan aansluit bij uitgangspunten en ontwikkelingen van het Nederlandse recht.

Bijzonder nummer | Anglo-Amerikaans recht
mei 1998
AA19980448

Evenwichtig genoeg

Een reactie op ‘Het wetsvoorstel ter vereenvoudiging en modernisering van het bewijsrecht’ van Jan Ekelmans

J.R. Sijmonsma

Ekelmans neemt in zijn opinie in het meinummer van dit blad vijf keuzes onder de loep die zijn gemaakt in het Wetsvoorstel vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht. Hij is van mening dat de keus waarop het inzagerecht is verwoord, in dit wetsvoorstel evenwichtiger kan worden gemaakt. Ik deel zijn mening op dit punt niet. Ik meen dat het vernieuwde inzagerecht mooi en evenwichtig is ingekaderd in het nieuwe bewijsrecht.

Opinie | Reactie/nawoord
oktober 2021
AA20210926

Exhibitie van bescheiden

H.B. Krans

Hoge Raad 6 oktober 2006, nr. C05/138HR, ECLI:NL:HR:2006:AX7774, LJN: AX7774, NJ 2006, 547 De exhibitieplicht in het bewijsrecht.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2007
AA20070371

Het wetsvoorstel ter vereenvoudiging en modernisering van het bewijsrecht: drie makkelijke mogelijkheden om het voorstel evenwichtiger te maken

J. Ekelmans

Post thumbnail Bij de Tweede Kamer ligt een wetsvoorstel ter vereenvoudiging en modernisering van het bewijsrecht in civiele procedures. Het wetsontwerp is mede gebaseerd op het advies van een commissie van experts. Wetsontwerp, toelichting en advies tellen samen meer dan tweehonderd pagina’s. Geen zorgen: aan die uitvoerigheid ga ik mij op deze plek niet te buiten. Dat is ook niet nodig, omdat dit elders al is gedaan. Ik richt mij op vijf in het wetsontwerp gemaakte keuzes die voor de praktijk belangrijk zijn: de ruimhartige regeling van het inzagerecht, de verplichting vóór de procedure informatie uit te wisselen, het beperken van de rol van de rechter bij het beoordelen van het geschil, de vrije bewijswaardering door de rechter en het beperken van de mogelijkheden om rechtsmiddelen aan te wenden.


Advertorial

Permanent Actueel met Hoffelijk Juridisch

Permanent Actueel staat voor continu leren en het up-to-date zijn en blijven van de laatste ontwikkelingen binnen jouw rechtsgebieden. Een uniek concept waarmee je tijd bespaart: je leest in je persoonlijke leeromgeving wat écht actueel is en je behaalt tegelijkertijd je PO-punten. Je kunt Permanent Actueel blijven op de volgende rechtsgebieden uit het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten: • Arbeidsrecht • Burgerlijk procesrecht • Financieel recht • Ondernemingsrecht • Personen- en familierecht • Verbintenissenrecht Per rechtsgebied kun je elk jaar gegarandeerd 10 PO-punten behalen. Ook krijg je altijd kosteloos toegang tot rechtsgebiedoverstijgende actualiteiten. Wil je Permanent Actueel voor een maand uitproberen en daarmee je eerste PO-punt gratis behalen? Vraag dan nu jouw proefmaand aan en start vandaag nog!

Opinie | Opiniërend artikel
mei 2021
AA20210445

maart 1988

Katern 26: Burgerlijk procesrecht

R.J.C. Flach, G.R. Rutgers

juni 1988

Katern 27: Burgerlijk procesrecht

R.J.C. Flach, G.R. Rutgers

september 1988

Katern 28: Burgerlijk procesrecht

A.G. Castermans, M.E. Franke, W.L. Valk, M.A.C. Veeger

Resultaat 1–12 van de 20 resultaten wordt getoond