Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner Open Universiteit
Banner Maverick
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Open Universiteit
Banner Academie voor Overheidsjuristen en Wetgeving
Banner Hoffelijk Juridisch
Banner Open Universiteit
Banner Maverick
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Open Universiteit
Banner Academie voor Overheidsjuristen en Wetgeving
Banner Hoffelijk Juridisch

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/202210


Maandblad oktober 2022

Ars Aequi oktober 2022

Het diverse publiek van de rechter

M.J. De Boeck, L.G.L. Hartman-Ohnesorge

De afgelopen jaren gaat in toenemende mate aandacht uit naar de begrijpelijkheid van rechterlijke uitspraken. Een rechterlijke uitspraak dient enerzijds juridisch precies en goed gemotiveerd te zijn, maar moet anderzijds ook begrijpelijk zijn voor de (laaggeletterde) lezer. In dit redactioneel plaatsen de auteurs vraagtekens bij de reeds bestaande projecten ten behoeve van begrijpelijkheid. Zij wijzen op het uiteenlopende lezerspubliek van een rechterlijke uitspraak en komen met een voorstel waarmee aan de behoeften van alle lezers kan worden voldaan.

Opinie | Redactioneel
oktober 2022
AA20220731

Martha Nussbaum – ‘Lawyer for humanity’

R.B.J. Tinnevelt

Post thumbnail In deze aflevering van de Blauwe Pagina’s over ‘Rechtsheld(inn)en’ schrijft Ronald Tinnevelt over Martha Nussbaum, hoogleraar recht en ethiek aan The University of Chicago, die in haar werk en handelen op overtuigende wijze toont hoe de filosofie relevant kan zijn voor rechtswetenschap en rechtspraktijk.

Blauwe pagina's | Rechtsheld(inn)en
oktober 2022
AA20220732

Sywert de strenge slager

K.A.M. van Vught

Post thumbnail De rechtspersoon heeft een ‘slagerprobleem’. Het bestuur bepaalt of het bestuur aansprakelijk wordt gesteld wegens onbehoorlijke taakvervulling. Is het ontslag van Sywert en consorten een goed precedent om dat anders te doen?

Opinie | Amuse
oktober 2022
AA20220734

Zwijgen als bewijs?

De rol van het zwijgen of verklaren van de verdachte in de bewijsconstructie van diefstal

T.J. van der Rijst

Post thumbnail Het zwijgrecht is een fundamenteel onderdeel van het recht op een eerlijk proces, maar is desondanks niet absoluut. In dit artikel wordt aan de hand van systematische feitenrechtspraakanalyse onderzocht wat de rol is van het zwijgen van de verdachte in de bewijsbeslissing bij diefstal, of dit verschilt tussen de delicten diefstal en witwassen en zo ja, welke factoren daarbij relevant zijn.

Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2022
AA20220737

Het evenredigheidsbeginsel als gedragsnorm voor het overheidsbestuur

H.E. Bröring

Post thumbnail In haar Harderwijk-uitspraak van 2 februari 2022 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een nieuwe lijn voor het evenredigheidsbeginsel uitgezet. Hiermee is de terughoudende toetsing in het kader van artikel 3:4 lid 2 Awb verlaten. Deze bijdrage gaat over de betekenis van de koerswijziging voor het bestuursrechtelijke besluitvormingsrecht, waar het evenredigheidsbeginsel geen toetsingsnorm maar een gedragsnorm vormt.

Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2022
AA20220755

Het verschoningsrecht van de advocaat – actuele ontwikkelingen

D.J.B. de Wolff

Post thumbnail In dit artikel staat het verschoningsrecht van advocaten centraal. Nadat ratio en reikwijdte ervan zijn besproken, wordt ingegaan op enkele actuele thema’s: het verschoningsrecht van (buitenlandse) in-house-advocaten die in Nederland werken, het verschoningsrecht bij interne feitenonderzoeken en de schending door het Openbaar Ministerie van de vertrouwelijkheid van de communicatie tussen cliënt en advocaat in de geruchtmakende Box-zaak. Ten slotte wordt vooruitgeblikt op het voorstel tot modernisering van het Wetboek van Strafvordering en de wijze waarop het verschoningsrecht daarin zal worden verankerd.

Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2022
AA20220767

Staatsnoodrecht: kritische kanttekeningen bij het huidige moderniseringsdebat

S. Daniëls

De coronacrisis en het kabinetsvoornemen om het staatsnoodrecht te moderniseren leiden tot een stevig debat over de vraag hoe het staatsnoodrecht eruit moet komen te zien. Dit debat wordt gekleurd door een onjuist begrip van de toepassingscriteria van het staatsnoodrecht, met als mogelijk gevolg dat toekomstige noodwetgeving het staatsnoodrecht complexer maakt. Het zou beter zijn om het staatsnoodrecht overeenkomstig reeds gehanteerde terminologie te harmoniseren, om zodoende tot consistentie en vereenvoudiging te komen.

Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2022
AA20220778

Mondelinge einduitspraak in civiele zaken; ter overdenking

K.G.F. van der Kraats

Met dit artikel beogen de auteurs bij te dragen aan de praktijk van de mondelinge einduitspraak in civiele zaken en de eerdere discussie daarover in dit blad. Daartoe wordt stilgestaan bij de redenen om een mondelinge uitspraak na te streven dan wel ervan af te zien en de praktische vragen wanneer en hoe die mondelinge uitspraak kan worden gedaan.

Opinie | Opiniërend artikel
oktober 2022
AA20220750

Doxing; ik weet waar je huis woont

J.S. Nan, B.W. Schermer

Post thumbnail Kennelijk wordt de persoonlijke vrijheid op dit moment nog niet genoeg strafrechtelijk beschermd, want een nieuwe loot aan de stam van het Wetboek van Strafrecht wordt naar alle waarschijnlijkheid artikel 285d. In deze nieuwe bepaling zal het fenomeen doxing strafbaar worden gesteld. Aangenomen dat dit nieuwe strafbare feit er – hoe dan ook – zal komen, is het zaak tot een goed afgebakende en heldere strafbaarstelling te komen.

Opinie | Opiniërend artikel
oktober 2022
AA20220774

Het testament van de Queen: only a family affair?

L.A.G.M. van der Geld

Naar aanleiding van het overlijden van Queen Elizabeth II bespreekt Lucienne van der Geld in deze column waarom we waarschijnlijk nooit zullen weten wat er in haar testament staat, ondanks dat testamenten in de UK, in tegenstelling tot in Nederland, doorgaans wél openbaar worden gemaakt.

Opinie | Column
oktober 2022
AA20220766

De soap rond onoverdraagbaarheidsbedingen

R.M. Wibier

Hoge Raad 1 juli 2022, ECLI:NL:HR:2022:984 (Rabobank/Ten Berge q.q.)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2022
AA20220787

Rechtsverwerking, de oudere en de nog oudere handelsnaam in het merkenrecht

A.M. Verduijn, D.J.G. Visser

Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) 2 juni 2022, C-112/21, ECLI:EU:C:2022:428 (Classic Coach Company)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2022
AA20220791

Octrooi vereist een effectieve oplossing van een probleem

Th.C.J.A. van Engelen

Hoge Raad 25 februari 2022, ECLI:NL:HR:2022:163, IEPT20220225 (Philips v Wiko – EP 659) (raadsleden: M.V. Polak, M.J. Kroeze, T.H. Tanja-van den Broek, C.H. Sieburgh en F.J.P. Lock; conclusie A-G G.R.B. van Peursem) Hoge Raad 25 februari 2022, ECLI:NL:HR:2022:295, IEPT20220225 (Philips v Asus – EP 659) (raadsleden: M.V. Polak, M.J. Kroeze, T.H. Tanja-van den Broek, C.H. Sieburgh en F.J.P. Lock; conclusie A-G G.R.B. van Peursem)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2022
AA20220796

De Innovatiewet Strafvordering: het eerste spoor van het nieuwe Wetboek van Strafvordering

R.J. Verbeek

Op 21 juni 2022 heeft de Eerste Kamer de Innovatiewet Strafvordering aangenomen. Daarmee is de eerste wet uit het recent gepresenteerde sporenoverzicht in het kader van het nieuwe Wetboek van Strafvordering tot stand gekomen (Stb. 2022, 276). De wet is 1 oktober 2022 in werking getreden (Stb. 2022, 362). In deze bijdrage wordt allereerst kort ingegaan op de stand van zaken van het nieuwe Wetboek van Strafvordering. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de totstandkoming van de Innovatiewet Strafvordering en de vijf onderdelen die deel uitmaken van deze nieuwe wet. Tot slot wordt een blik op de nabije toekomst geworpen.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
oktober 2022
AA20220802

Staatsnoodrecht: balanceren tussen democratie en slagvaardigheid

J. Doomen

Deze bijdrage is gericht op een specifiek onderdeel van de modernisering van het staatsnoodrecht. De centrale vraag is of de separate inwerkingstelling van noodwetgeving in het licht van actuele en toekomstige dreigingen en maatschappelijke ontwikkelingen aanpassing behoeft. In de analyse betrek ik de mogelijkheid van directe ministeriële inzet van separate noodbevoegdheden en de rol van de Staten-Generaal in de besluitvorming omtrent het voortduren van die separate inwerkingstelling van noodwetgeving.

Rode draad | Grenzeloze Grondwetten
oktober 2022
AA20220806

Recht is Rond (II)

J.W.A. Rheinfeld, B.M.E.M. Schols

Post thumbnail Van literatuur via universiteitcultuur naar studentenprotest en boerenburenprotest: zoals Prof & Prof weer laten zien: Recht is Rond!

Perspectief | Column
oktober 2022
AA20220819

De openbare verdediging van proefschriften: kers op de taart of spelbreker?

R.A.J. van Gestel

Post thumbnail Mede naar aanleiding van een Tilburgse promotie, waarbij het doctoraat in eerste aanleg werd geweigerd vanwege een beweerdelijk ondermaatse verdediging, wordt hier de rol van de openbare verdediging bij promoties onderzocht. De stelling die wordt verdedigd is dat die verdediging een ceremoniële rol vervult die niet mag leiden tot weigering van het doctoraat nadat de dissertatie door de promotiecommissie is goedgekeurd. Indien universiteiten daarin verandering willen brengen zullen niet alleen de beoordelingscriteria voor de verdediging moeten worden geëxpliciteerd, maar behoren er ook extra eisen aan promotiecommissies gesteld te worden.

Perspectief | Perspectiefartikel
oktober 2022
AA20220814

Verbinding in plaats van vergelding. Verslag van het congres ‘Herstelrecht door de ogen van…’

J. Bakker, P.M. Sijtsma

Op 27 juni 2022 vond aan de Maastrichtse rechtenfaculteit het congres ‘Herstelrecht door de ogen van…’ plaats. Het congres ging gepaard met de presentatie van een gelijknamige bundel waarin specialisten vanuit 27 perspectieven op het herstelrecht reflecteren. In dit artikel doen de auteurs verslag van dit congres.

Perspectief | Perspectiefartikel
oktober 2022
AA20220820

Nomomorfologie: over het juridische voorland van de bedrijfsethiek

B. Jansen

Bedrijfsethiek is onderworpen aan juridisering. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het stijgende aantal ethische codes in het bedrijfsleven. Deze juridisering van bedrijfsethiek betekent dat juridische denkwijzen de ethische denkwijzen verdringen of zelfs vervangen. Het resultaat is een bedrijfsethiek die meer en meer op recht is gaan lijken. In zijn proefschrift onderzoekt Bart Jansen deze ‘juridisch gedachte bedrijfsethiek’ en houdt hij een pleidooi om aan dit juridische denken in de bedrijfsethiek te ontkomen door een beroep te doen op de kritische bestudering van het recht.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
oktober 2022
AA20220824