Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner Hoge Raad
Banner Autoriteit Persoonsgegevens
Banner Facts & Numbers
Banner Maverick
Banner Hoge Raad
Banner Autoriteit Persoonsgegevens
Banner Facts & Numbers
Banner Maverick

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/201204


Maandblad april 2012

Ars Aequi april 2012

Civilisten hebben weinig fantasie, maar meer dan Hijma (meent)

E.H. Hondius

In het maartnummer 2012 van Ars Aequi schreef Jac. Hijma al over de diverse koosnamen van artikelen uit het Burgerlijk Wetboek. Ewoud Hondius gaat in deze column nog een stap verder en kijkt daarbij ook over de grenzen.

Opinie | Column
april 2012
AA20120260

De regeling inzake het betreden en doorzoeken van plaatsen en woningen verduidelijkt

J.A.A.C. Claessen, D.L.F. de Vocht

Post thumbnail Deze bijdrage bespreekt de strafvorderlijke regeling inzake het betreden en doorzoeken van plaatsen ter aanhouding of ter inbeslagname. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan het betreden en doorzoeken van woningen en de rol van de Algemene wet op het binnentreden hierbij.

Perspectief | Perspectiefartikel
april 2012
AA20120317

Goede raad is goud waard

R. Kindt, W.S. de Zanger

De Raad van State geeft over elk wetsvoorstel een advies aan de wetgever. Deze adviesfunctie ligt al enige tijd onder vuur: aangezien met name de regering de adviezen vaak niet volgt, wordt betoogd dat die adviesfunctie haar nut verloren heeft en anders ingericht zou moeten worden. In dit redactioneel wordt, aan de hand van drie concrete wetsvoorstellen, betoogd dat de adviesfunctie van de Raad in de huidige vorm wel degelijk van waarde is. Hoewel slechts in één van de genoemde gevallen het advies tot een aanpassing van het wetsvoorstel heeft geleid, is daarmee immers nog niets gezegd over de kwaliteit van de adviezen.

Opinie | Redactioneel
april 2012
AA20120245

Gombrowicz en de kevers

W.J. Veraart

Wouter Veraart schrijft in deze column over een passage uit het dagboek van de Poolse auteur Witold Gombrowicz, waarin deze verslag doet van een vreemd voorval op een Argentijns strand. De passage zou verplichte literatuur voor iedere rechtenstudent moeten zijn.

Opinie | Column
april 2012
AA20120276

Het concept van ‘goed bestuur’ in het bestuursrecht en de praktische consequenties daarvan

G.H. Addink

Post thumbnail In deze bijdrage gaat Henk Addink in op de Principles of Good Governance op nationaal niveau. Centrale vragen in het artikel zijn: wat is de inhoud van het juridische concept van goed bestuur, welke benadering wordt daarbij gekozen en welke praktische, normatieve consequenties zijn daaraan verbonden?

Verdieping | Verdiepend artikel
april 2012
AA20120266

Het Forum humane tenuitvoerlegging levenslange gevangenisstraf

W.F. van Hattum

In dit artikel beschrijft Wiene van Hattum de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf vanaf de jaren 50 tot heden. In het laatste decennium is een omslag te zien; resocialisatie en een menswaardige behandeling staan niet langer voorop. Deze omslag was de aanleiding voor het oprichten van het Forum Levenslang: een groep deskundigen op het gebied van strafrechtspleging en -toepassing die door onder andere het geven van lezingen en het publiceren van artikelen hopen politici en rechters te overtuigen van de noodzaak tot bijstelling van het beleid.

Perspectief | Perspectiefartikel
april 2012
AA20120312

Het Wildersvonnis vanuit staatsrechtelijk perspectief

R.J.B. Schutgens

Rechtbank Amsterdam 23 juni 2011, nr. 13/425046-09, ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ9001, LJN: BQ9001 (Wilders)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2012
AA20120290

Het Wildersvonnis vanuit strafrechtelijk perspectief

N. Rozemond

Rechtbank Amsterdam 23 juni 2011, nr. 13/425046-09, ECLI:NL:BRAMS:2011:BQ9001, LJN: BQ9001 (Wilders)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2012
AA20120286

Hoedanigheden en zorg(vuldigheids-)plichten in het ondernemingsrecht

B.F. Assink

Hoge Raad 11 februari 2011, nr. 09/02216, LJN: BO9577, ECLI:NL:HR:2011:BO9577 (Belastingdienst Limburg/x - ING)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2012
AA20120277

Onderbelicht: het vaststellen van de feiten

R.J.B. Schutgens

Post thumbnail

In de rechtenopleiding zou meer aandacht moeten worden besteed aan de beoordeling van feiten. In een vak ‘waarheidsvinding’ zouden rechtenstudenten kunnen leren hoe bewijs moet worden beoordeeld.

Blauwe pagina's | Onderbelicht
april 2012
AA20120246

Rechter en politiek: kunstenaarsregeling onverbindend

L.F.M. Verhey

Post thumbnail De machtsverhoudingen tussen de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht zijn voortdurend in beweging. Daarbij ontstaan soms spanningen die door het staatsrecht in goede banen geleid kunnen worden. In deze amuse laat Luc Verhey ons dit zien aan de hand van de Wet intrekking van de Wet werk inkomen kunstenaars.

Opinie | Amuse
april 2012
AA20120248

Rode rafels in het ondernemingsrecht

H. Willems

Post thumbnail

In deze Rode draad-bijdrage belicht Huub Willems de ontwikkelingen in het ondernemingsrecht van de afgelopen twintig jaar.

Rode draad | 20 jaar Nieuw BW
april 2012
AA20120302

Uitzondering of precedent? De historische dubbelzinnigheid van de Rawagede-uitspraak

W.J. Veraart

Post thumbnail Op 9 december 1947 vermoordden Nederlandse militairen zonder duidelijke militaire noodzaak het grootste deel van de mannelijke bevolking in het Indonesische dorpje Rawagede. Bijna 64 jaar later, op 14 september 2011, deed de Haagse rechtbank uitspraak in een zaak die was aangespannen tegen de Nederlandse staat door een aantal weduwen en andere nabestaanden van de slachtoffers. De Nederlandse staat beriep zich hierbij op verjaring, maar de rechtbank oordeelde dat de verjaringstermijn (deels) buiten toepassing moest worden gelaten. In dit artikel plaatst Wouter Veraart de Rawagede-zaak in perspectief.

Verdieping | Verdiepend artikel
april 2012
AA20120251

Vliegen kan niet meer. Niet meer naar Lelystad toe?

L.J.A. Damen

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 7 december 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BU7100, LJN: BU7100, nr. 200909551/1/R1

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2012
AA20120295

‘De Sahara ligt er. Of je nu van zand houdt of niet’. Jop Spruit over het Romeinse recht

Jop Spruit over het Romeinse recht

F. Ahlers, L. van den Berge

Post thumbnail Emeritus hoogleraar rechtsgeschiedenis Jop Spruit voltooide onlangs na bijna een kwart eeuw een enorm project: de Nederlandse vertaling van het Corpus iuris civilis in een prachtige twaalfdelige reeks, waarin naast het Nederlands ook de oorspronkelijke Latijnse en Griekse teksten zijn opgenomen. Het Corpus iuris civilis is de codificatie van het Romeinse recht die werd opgesteld in opdracht van de Oost-Romeinse keizer Justinianus (527-565). Deze bevat een verzameling juridische teksten die van allesbepalende invloed is geweest op de ontwikkeling van het recht in Europa en op de nationale Europese rechtsstelsels. Ars Aequi vroeg Spruit naar zijn visie op het Romeinse recht, zijn drijfveren voor deze vertaling en zijn mening over de hedendaagse plaats van het Romeinse recht in het juridisch onderwijs.

Opinie | Interview
april 2012
AA20120261