Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner Hoge Raad
Banner De Rechtspraak
Banner KokxDeVoogd
Banner Maverick
Banner Hoge Raad
Banner De Rechtspraak
Banner KokxDeVoogd
Banner Maverick

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/201502


Maandblad februari 2015

Ars Aequi februari 2015

As honest as the day is long

V. Mak

In common law-systemen is de goede trouw een vreemd verschijnsel. In het Canadese recht lijkt daar nu verandering in te komen, aldus Vanessa Mak.
 

Opinie | Column
februari 2015
AA20150121

Dano en Dano t. Jobcenter Leipzig

Economisch niet-actieve burgers van de Unie die zich naar een andere lidstaat begeven met als enig doel daar sociale bijstand te ontvangen, mogen worden uitgesloten van bepaalde sociale uitkeringen

P.J. Slot

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 11 november 2014, zaak C-333/13, ECLI:EU:C:2014:2358 (Dano en Dano/Jobcenter Leipzig)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2015
AA20150136

De inningsbevoegdheid van de pandhouder van een vordering

R.M. Wibier

Hoge Raad 21 januari 2014, nr. 13/02185, ECLI:NL:HR:2014:415 (Immun Age/Neo-River)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2015
AA20150126

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Gemeenten verantwoordelijk voor welzijnszorg

M.A.J.M. Buijsen

Post thumbnail

Op 1 januari 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in werking getreden. Deze wet is een van de pijlers van het nieuwe zorgstelsel en brengt een zeer aanzienlijke taakverzwaring met zich voor de lokale overheid. Deze nieuwe wet paart veel beleidsruimte aan een eigenaardige besluitvormingsprocedure, waardoor zorgzoekenden weinig houvast geboden wordt. Veel conflicten liggen in het verschiet.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2015
AA20150112

De Wet positie en toezicht advocatuur

D.J. Hesemans

Deze bijdrage bespreekt de belangrijkste wijzigingen die in de Advocatenwet zijn doorgevoerd met de Wet positie en toezicht advocatuur, waarbij met name wordt ingegaan op het nieuwe toezicht op advocaten.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
februari 2015
AA20150142

Door roekeloosheid getriggerd

T. Kooijmans

Hoge Raad 28 oktober 2014, nr. 13/02341, ECLI:NL:HR:2014:3057 (Russische roulette)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2015
AA20150130

Europese invloed op het budgetrecht

Post thumbnail

Drie belangrijke nationale spelers bij de uitoefening van het budgetrecht hebben recentelijk onderzoek gedaan naar de spanning tussen dit recht en Europese integratie. Hoewel het onderwerp van de verschillende rapporten in grote lijnen overeenkomt, lopen de conclusies nogal uiteen. Deze bijdrage brengt de verschillen en de oorzaken daarvan in kaart.

Opinie | Amuse
februari 2015
AA20150090

Het handhaven van de heffing

T.A. Keijzer, C.C. de Kluiver

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling heeft in 2012 door middel van een uitgebreid stappenplan besloten de strijd aan te gaan met internationale belastingontwijking door vooral multinationals. Op 16 september 2014 is een rapport gepubliceerd waarin geëvalueerd wordt hoe de uitvoer van deze plannen er voor staat. Het rapport heeft tot gemengde reacties in de literatuur geleid. Een geschikt moment om te bekijken of eventuele kritiek terecht is, en wat een geschikte oplossing zou zijn.

Opinie | Redactioneel
februari 2015
AA20150087

Huwelijksdwang en het Nederlandse strafrecht

I.E.M.M Haenen

Post thumbnail

Iris Haenen promoveerde op 24 juni 2014 aan Tilburg University met het proefschrift Force & Marriage. The criminalisation of forced marriage in Dutch, English and international criminal law. Promotor was prof.mr. T. Kooijmans, co-promotor was dr.mr. A.L.M. de Brouwer. In deze bijdrage vertelt zij over haar onderzoek.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
februari 2015
AA20150160

Judgment at Nuremberg

H.G. van der Wilt

Post thumbnail

In deze aflevering van 'Bouwstenen van het recht' staat het Paleis van Justitie in Neurenberg centraal. In 1945 en 1946 zetelde hier het Neurenberg Tribunaal, waar 22 exponenten van het naziregime terecht op verdenking van het plannen, voorbereiden, initiëren en plegen van misdrijven tegen de vrede, oorlogsmisdaden en misdrijven tegen de menselijkheid. 

Blauwe pagina's | Bouwstenen van het recht
februari 2015
AA20150088

Onze rechtsstaat op de schaal van erg

N. Doornbos

Post thumbnail

Er wordt heel wat geklaagd over de staat van de rechtsstaat. Maar hoe erg is het daarmee nou eigenlijk gesteld? Dat hangt af van welk rechtsstaatbegrip als uitgangspunt wordt genomen. De auteur pleit ervoor om discussies over de rechtsstaat te beperken tot de kern van het rechtsstaatbegrip, zodat de – terecht geuite – kritiek ook in de toekomst gehoord wordt.

Opinie | Opiniërend artikel
februari 2015
AA20150106

Recht en tijd

E.H. Hondius

Ewoud Hondius schrijft over recht en tijd, ter inspiratie voor een werkstuk of scriptie.
 

Opinie | Column
februari 2015
AA20150111

Sinaasappels

Rechtsvraag (345) Goederenrecht

L.P.W. van Vliet

Stuur je antwoord op deze rechtsvraag in vóór 1 april 2015. De beste studentinzender wordt beloond met een geldprijs van € 50 plus een keuze uit het Ars Aequi Libri-fonds. Andere serieuze inzenders mogen een keuze maken uit genoemd fonds. De inzenders wordt verzocht om aan te geven aan welke universiteit zij studeren, in welk jaar en welke studierichting zij volgen. De beantwoording van de rechtsvraag zal worden geplaatst in het septembernummer 2015.

Perspectief | Rechtsvraag
februari 2015
AA20150159

Venus Mars en koekoekskinderen

L.M. Coenraad

Post thumbnail

Met enige regelmaat doen (inventieve advocaten van) met name bedrogen mannen een beroep op indirecte juridische sancties op overspel. Zo slaagt in HR 21 februari 2014, NJ 2014/265 het beroep op dwaling van een man vanwege het door zijn vrouw verzwegen overspel. In hoeverre is overspel eigenlijk juridisch relevant?
 

Opinie | Opiniërend artikel
februari 2015
AA20150122

Wetsvoorstel schadevergoeding zorg- en affectieschade

E.S. Engelhard, M.R. Hebly, I. van der Zalm

Post thumbnail

Naar verwachting wordt begin 2015 het wetsvoorstel zorg- en affectieschade naar de Raad van State verzonden voor advies. Hiermee wordt een regeling voorgesteld voor een ruimere vergoeding van de zorgschade van letselschadeslachtoffers. Het voorstel behelst bovendien een regeling voor smartengeld voor naasten en nabestaanden. Ook beoogt het voorstel naasten en nabestaanden de mogelijkheid te bieden om zich als benadeelde partij in het strafproces voegen voor de vergoeding van affectieschade en van kosten die zij ten behoeve van het slachtoffer hebben gemaakt.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2015
AA20150093

Zuinig motiveren maar wel uitleggen

Y. Buruma

Post thumbnail

Waarom motiveren rechters niet uitgebreider? Feitelijke oordelen worden niet noodzakelijk accurater gemotiveerd door meer gronden aan te voeren. En juridische oordelen moeten worden begrepen in het licht van de Europese traditie waarin het niet zozeer gaat om een argumentatie inzake de ‘beste oplossing’, maar veeleer om de interpretatie van de wet. Maar een en ander neemt niet weg dat de rechter wel degelijk wat meer mag uitleggen, niet bij wijze van rechtvaardiging van zijn oordeel, maar als toelichting op de betekenis van zijn uitspraak voor de betrokkenen en de samenleving.

Rode draad | Rechtsvorming door de Hoge Raad
februari 2015
AA20150150