Resultaat 11785–11796 van de 11861 resultaten wordt getoond

Woord vooraf ‘Duits recht’

Bijzonder nummer 'Duits recht'

R. de Graaff, M. Neekilappillai, J. Streefkerk, J.J. Valk, E.F. Verheul

Post thumbnail

In dit woord vooraf legt de redactie uit waarom het Bijzonder nummer 2014 het thema ‘Duits recht’  heeft gekregen en stipt zij kort aan welke onderwerpen aan bod zullen komen.

Bijzonder nummer | Duits recht
Juli 2014
AA20140510

Woord vooraf Bijzonder nummer ‘Zoeken naar hiërarchie’

Bijzonder nummer 'Zoeken naar hiërarchie'

G.J.A. Geertjes

Post thumbnail Het recht kan niet zonder hiërarchie. Juridische conflicten zijn pas definitief beslecht wanneer de hoogste regels zijn geïdentificeerd en wanneer de hoogste rechter zich over de uitleg van die regels heeft uitgelaten. Juridische conflicten laten zich door de opkomst van nieuwe juridische deelterreinen op internationaal, Europees en nationaal niveau echter niet meer steeds in termen van hiërarchie vangen. In dit Bijzonder Nummer van Ars Aequi wordt gepoogd een begin van een antwoord te geven op de vragen die deze ontwikkeling oproept.

Bijzonder nummer | Zoeken naar hiërarchie | Overig
Juli 2012
AA20120506

Woord vooraf: Autonomie en recht

Woord vooraf

P.H.M. Broere, C.C. de Kluiver, L. Münchow, L. Noyon, O. Oost

Post thumbnail

Dit is de inleiding van het Bijzonder Nummer 2017 van Ars Aequi, gewijd aan het thema ‘autonomie’. Het nummer behelst een zoektocht naar de betekenis van autonomie in het huidig recht.

Bijzonder nummer | Autonomie
Juli 2017
AA20170578

Woord-en-strijd

S.E. Bartels, I. Meijer

Redactioneel artikel waarin wordt ingegaan op de beperking van de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid die niet alleen tot minder ontwikkelde landen dan Nederland beperkt blijft maar ook in eigen land de aandacht wekt.

Opinie | Redactioneel
September 1994
AA19940553

Words, words, words!

C.A. Oudshoorn

De auteur vraagt zich af hoe het toch mogelijk is dat, ondanks dat studenten kunnen kiezen wat ze willen doen, er toch zoveel gezucht klinkt in de studiezaal. Volgens de auteur ligt dit eraan dat de teksten die gelezen moeten worden te moeilijk zijn opgesteld.

Opinie | Redactioneel
Oktober 2004
AA20040709

Wordt de advokatuur voor nieuwkomers gesloten?

P.J.A.M. Baudoin

Meester-column. Ingevolge de Stageverordening moet een beginnend advocaat de eerste drie jaar werkzaam zijn onder toezicht van een patroon. In beginsel is hij verplicht de stage door te brengen op het kantoor van de patroon maar van deze verplichting kan ontheffing worden verleend. Afgaande op geluiden, die van diverse kanten gehoord worden, lijkt het erop, dat de Raden van Toezicht de laatste jaren steeds terughoudender worden in het geven van toestemming voor buitenpatronaten. Met name nieuwe collectieven en sociale kantoren worden hierdoor ernstig belemmerd. In deze column wil de auteur dit verschijnsel nader beschouwen.

Opinie | Column
Mei 1985
AA19850251

Wordt de Europese Gemeenschap een sociale unie?

J. van Rens

In dit artikel wordt de vraag gesteld of de Europese Gemeenschap een sociale unie kan worden. Daartoe worden eerst enkele achtergronden bij het sociale beleid binnen Europa geschetst. Het verschil tussen wetgeving en zelfregulering wordt geschetst net als regelgeving die op nationaal niveau en Europees niveau tot stand komt. Verder wordt er nog in gegaan op vraagstukken rondom werkgelegenheid en medezeggenschap. Tenslotte komen Europese arbeidsverhoudingen en basisrechten van werknemers aan de orde.

Bijzonder nummer | Europa 1992
Mei 1989
AA19890486

Wordt de spoeling voor dokters echt te dun of kan het geen kwaad om er wat meer op te leiden?

L.J.A. Damen

Rechtbank Utrecht 31 augustus 1994, nrs. AWB 94/2587 en AWB 94/2588VV, ECLI:NL:RBUTR:1994:ZF1506, Jurisprudentie bestuursrecht 1994, 255 (m.nt. F.A.M. Stroink), AB/Awb-katern 1994, 154 (mr. Slump) In deze uitspraak en de bijbehorende noot wordt ingegaan op het rechtskarakter van een bepaald ministerieel besluit. Indien dit een algemeen verbindend voorschrift is, is bezwaar en beroep niet mogelijk. Verder wordt er nog ingegaan op het bevoegde bestuursorgaan, de rechtsmacht van de administratieve rechter, vermeend detournement de pouvoir en de verhouding tussen de hoofdzaak en het treffen van voorlopige voorzieningen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Januari 1995
AA19950043

Wordt Europa een paradijs voor de Amerikaanse adverteerder?

M.S. Don

In het nieuwe millennium moet de Richtlijn Vergelijkende Reclame de verschillende Europese regelingen op dit gebied gelijk trekken. Dit heeft consequenties voor Amerikaanse adverteerders, die tot nog toe voor veel landen verschillende reclamecampagnes moesten maken. Dit was vaak een (financieel) onmogelijke opgave, waardoor ze zich conformeerden aan het strengste regime, met als gevolg dat het een wel zeer gematigde versie van de oorspronkelijke vergelijkende reclame het Europese publiek bereikte. In dit artikel wordt nader ingegaan op de gevolgen die de richtlijn met zich meebrengt voor de situatie in Nederland. De nadruk zal hierbij liggen op wat hierdoor voor de Amerikaanse adverteerder, die zich op de Europese markt begeeft, verandert.

Verdieping | Studentartikel
Oktober 1999
AA19990708

Wordt wetgeving de bottleneck van ons klimaat- en energiebeleid?

M.A.M. Dieperink

Post thumbnail

Om de klimaatdoelstellingen te realiseren is effectieve klimaat- en energiewetgeving, die bijdraagt aan een tijdige reductie van CO2-emissies, essentieel. De huidige en in de pijplijn zittende wetgeving schiet hierin tekort. In dit artikel wordt verkend hoe de wetgever op een betere manier zijn essentiële rol op het vlak van klimaat en energie kan waarmaken. Daartoe wordt ingegaan op een projectgerichte aanpak, het creëren van samenhang door het benoemen van overkoepelende principes en het maken van maatwerkafspraken als tussenoplossing.

Bijzonder nummer | Recht & Natuur
Juli 2022
AA20220544

World on Line: aansprakelijkheid ‘issuer’ en syndicaatsleider(s) voor misleidende informatie bij eerste uitgifte van aandelen

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 27 november 2009, nr. 07/11104, ECLI:NL:HR:2009:BH2162, LJN: BH2162 (VEB en Stichting VEB-Actie WOL/World on Line International N.V., ABN AMRO Bank N.V. en Goldman Sachs International) Effectenrecht/verbintenissenrecht. Prospectusaansprakelijkheid. Volgende onderwerpen komen aan de orde: A. ontvankelijkheid Stichting; cessie en lastgeving; B. collectieve actie als bedoeld in art. 3:305a BW; C. algemene uitgangspunten prospectusaansprakelijkheid bij beursintroductie; D. onjuiste of onvolledige mededelingen in prospectus?; D1. klachten VEB in principaal beroep (a) aandelenbezit bestuursvoorzitster (b) verkoopprijs Kalexer-aandelen (c) bestemming emissieopbrengst (d) conversiekoers (e) lock up-verplichtingen (f) optieregelingen (g) vaststelling mededelingen introductieprijs D2. klachten World Online Banken in incidentele beroepen (h) loopbaanbeschrijving bestuursvoorzitster (i) overname Telitel (j) optieregeling Wyler E. aansprakelijkheid World Online mededelingen buiten prospectus; (k) uitlatingen bestuursvoorzitster over haar aandelenbezit (l) persberichten over allianties met andere bedrijven (m) uitlatingen bestuursvoorzitster over belminuten, abonnees, omzet (n) patroon van optimistische berichtgeving? F. aansprakelijkheid Banken voor mededelingen buiten prospectus; G. misleidend karakter; H. aansprakelijkheid Banken voor koers-manipulatie?

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Mei 2010
AA20100336

Wouters: is het beroep van advocaat een aparte tak van sport?

J.W. van de Gronden, K.J.M. Mortelmans

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 19 februari 2002, zaak C-309/99, ECLI:EU:C:2002:98 (J.C.J. Wouters en anderen en Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA) in tegenwoordigheid van de Raad van de Balies van de Europese Gemeenschap) Verzuim ava voldoende te betrekken in strategische beslissingen, afwijzing bod op dochter respectievelijk op de NV zelf, aangaan van een joint venture: wanbeleid?

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Juni 2002
AA20020441

Resultaat 11785–11796 van de 11861 resultaten wordt getoond