Resultaat 11821–11832 van de 12168 resultaten wordt getoond

Vrij verkeer van goederen uit derde landen

P.J. Slot

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 5 maart 1986, nr. 59/84, ECLI:EU:C:1986:102, Tezi Textiel BV/Commissie van de Europese Gemeenschappen en Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 5 maart 1986, nr. 242/84, ECLI:EU:C:1986:103, Tezi BV/Minister van Economische Zaken

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juli 1987
AA19870480

Vrij verkeer van goederen voor en na 1992

B.L.P. van Reeken

In het kader van 1992 wordt een hernieuwde poging gedaan om de gemeenschappelijke markt te realiseren. Het vrije verkeer van goederen speelt daarbij een grote rol. De belangrijkste belemmeringen daarvan komen voort uit technische voorschriften van de Lid-Staten. Daarom in dit artikel een stukje over welke belemmeringen er nog zijn, iets over de oude, en iets over de nieuwe aanpak om die te verwijderen. Tenslotte nog iets over de gevolgen van die nieuwe aanpak voor de burger.

Bijzonder nummer | Europa 1992
mei 1989
AA19890361

Vrij verkeer(d)

L. van Langen, A.M. Overheul

Europese lidstaten hebben steeds minder controle over de toegang tot hun arbeidsmarkten. Recentelijk heeft het Hof van Justitie beslist dat de tewerkstellingsvergunning die wordt vereist voor vreemdelingen die via een inleenconstructie werkzaam zijn in Nederland, een ongerechtvaardigde beperking vormt op de vrijheid van diensten. Zijn de zorgen van minister Asscher over oneerlijke concurrentie en sociale bescherming van werknemers op zijn plaats?

Opinie | Redactioneel
april 2015
AA20150251

Vrijdag, (ge)rechtsdag! Een kijkje in de keuken van een civiele cassatieadvocaat

Over de cassatiepraktijk vóór, op en na een rolzitting van de civiele kamer van de Hoge Raad

Vrije wil bestaat niet – einde strafrecht en aansprakelijkheidsrecht nabij?

E.H. Hondius

Opinie | Column
april 2011
AA20110283

Vrijheid en recht

Open brief van C.W. Maris* aan D.H.M. Meuwissen

C.W. Maris, D.H.M. Meuwissen

Briefwisseling van Maris en Meuwissen in het kader van de Rode draad 'Recht & Ethiek'. Beide briefschrijvers verhalen over vrijheid doch allebei vanuit een andere visie en uitgangspositie.

Opinie | Opiniërend artikel | Overig | Rode draad | Recht en ethiek
juli 1998
AA19980668

Vrijheid en vogels op het internet

M. van der Linden

In dit artikel wordt ingegaan op de invloed van het internet op het recht en vice versa. Aan de orde komen: consumentenbescherming, vrijheid van meningsuiting, auteursrecht bescherming en privacy.

Opinie | Amuse
februari 2008
AA20080096

Vrijheid van expressie en informatie, grondslag van het mediarecht

H. Cohen Jehoram

Vrijheid van expressie en informatie. Wat is dat eigenlijk en welke betekenis heeft deze vrijheid voor ons nu in Nederland?

januari 1983
AA19830005

Vrijheid van meningsuiting vs. discriminatieverboden

J.W. Nieuwboer

Al een poosje staat de botsing tussen de vrijheid van meningsuiting (art. 7 van de Grondwet, ingevoerd in 1983) en de discriminatieverboden, verwoord in niet alleen artikel 1 van de Grondwet, maar ook in het strafrecht, in de belangstelling. Aan de orde zal komen dat Janmaat in het verleden gestraft is voor uitspraken waarmee hij geacht werd te discrimineren, terwijl Fortuyn en Balkenende in een recent verleden zich zonder sanctie afzetten tegen allochtonen. Hierop en op de strafrechtelijke verboden wordt in dit artikel ingegaan, waarbij deze bijdrage zich beperkt tot discriminatie op grond van ras.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 2002
AA20020868

Vrijheid. Over de zin van straf

Habent sua fata libelli - de lotgevallen van een boek

J. ter Heide

Prof.mr. J. ter Heide promoveerde op 16 juni 1965 te Leiden met het onderwerp 'Vrijheid. Over de zin van straf'.

december 1985
AA19850711

Vrijtekening van beroepsaansprakelijkheid

F.J. de Vries

In dit artikel wordt, in het kader van de Rode draad over beroepsaansprakelijkheid, aandacht besteed aan de per beroepsgroep sterk verschillende mogelijkheden om zich van aansprakelijkheid vrij te tekenen. Er wordt stil gestaan bij de wijze waarop dit onderwerp is geregeld in drie vrije beroepen: de advocaten, die zich als gevolg van interne regels in beperkte mate kunnen vrij-tekenen; de artsen, die volgens de wet hun aansprakelijkheid niet mogen beperken; en de raadgevende ingenieurs, die op dit punt geen bijzondere belemmeringen kennen. Besloten wordt met enkele opmerkingen over wettelijke limitering van aansprakelijkheid als alternatief voor contractuele beperking van aansprakelijkheid.

Rode draad | Beroepsaansprakelijkheid
maart 1995
AA19950186

Vrijwillige bloedproef

A.H.J. Swart

Hoge Raad 16 februari 1982, nr. 73558, ECLI:NL:HR:1982:AD6952, DD 82.207, NJ 1982, 385 Het verrichten van bloedonderzoek is in artikel 33a Wegenverkeerswet door de wetgever met strikte waarborgen omkleed. Waar deze waarbor­gen niet zijn nageleefd, is van een dergelijk onder­zoek geen sprake. Daarbij is niet van belang of de verdachte zijn vrijwillige dan wel verplichte medewerking aan dit onderzoek verleent.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 1983
AA19830491

Resultaat 11821–11832 van de 12168 resultaten wordt getoond