Resultaat 13–24 van de 309 resultaten wordt getoond

Contrair koninklijk besluit Hefshuizen

P.J.J. van Buuren

Koninklijk besluit (KB) 17 december 1987, nr. 1, Staatsblad 1987, 643 Bij koninklijk besluit van 17 december 1987 besliste de Kroon omtrent een groot aantal beroepen van diverse overheidsorganen, milieu-organisaties en particulieren tegen de gedeeltelijke goedkeuring door gedeputeerde staten van Groningen van het bestemmingsplan voor de uitbreiding van de Eemshaven. In deze bijdrage wordt dieper op dit KB in gegaan en komt de verhouding tussen een bestemmingsplan en milieuvoorschriften. Ook wordt er in gegaan op de verschillende toetsingsmogelijkheden die hierbij aan de orde kwamen.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
december 1988
AA19880865

De 1990-maatregel als emancipatiebeleid: tussen schijn en werkelijkheid

R. de Bock

In dit artikel staat de in 1990 ingevoerde arbeidsplicht voor vrouwen centraal. In het artikel komt achtereenvolgens aan de orde: de inhoud en plaats van deze maatregel (par. 1) en een kort overzicht van de ontstaansgeschiedenis van de 1990-maatregel (par. 2). Vervolgens gaat de auteur in op het kader van de 1990-maatregel, het zogenaamde integrale beleid (par. 3). Het belangrijkste deel van dit artikel bestaat echter uit een bespreking van de — zeer uiteenlopende — kritiek op de 1990-maatregel (par. 4). In dit verband zullen onderwerpen als de (veronderstelde) ondermijning van het gezin, individualisering in de sociale zekerheid en de vermannelijking van het recht aan de orde komen.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
april 1989
AA19890269

De Aanpassingswet richtlijn elektronische handel

W.J.G. Oosterveen

Dit artikel behandelt de gevolgen die richtlijn 2000/31/EG heeft op het Nederlandse recht.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
november 2004
AA20040803

De Algemene verordening gegevensbescherming

J.P. de Jong

Op 27 april 2016 werd in Brussel de Algemene verordening gegevensbescherming vastgesteld. De verordening komt in de plaats van de nu nog geldende EU-privacyrichtlijn. De verordening vormt samen met een richtlijn voor de gegevensbescherming op het gebied van de opsporing, de vervolging en de strafrechtstoepassing de algehele herziening van het gegevensbeschermingsrecht van de Europese Unie. Over dit pakket onderhandelden het Europees Parlement en de Raad ruim vier jaar. Deze bijdrage blijft beperkt tot de verordening. Enkele hoofdlijnen worden besproken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
oktober 2016
AA20160770

De Algemene wet gelijke behandeling

M.L. Haimé

In dit artikel wordt de destijds nieuwe Algemene wet gelijke behandeling (Awbg) besproken. Deze wet, die als een uitwerking van art. 1 Gw gezien kan worden is erg omvangrijk en kent een lange ontstaansgeschiedenis. In dit artikel wordt die geschiedenis besproken. Daarnaast komt ook de verhouding met de grondrechten aan de orde. Vanzelfsprekend wordt ook de inhoud van de wet behandeld. Tenslotte komt de verhouding met andere wetgeving alsmede de handhaving van de Awgb aan de orde.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
oktober 1994
AA19940657

De Anglo-Amerikaanse trust in het toekomstige internationaal privaatrecht

H.J. van Kooten

De trust is een uit het Anglo-Amerikaanse recht afkomstige rechtsfiguur. Draagt de trust een internationaal karakter dan is de kans groot dat hij in contact komt met een rechtsstelsel dat de trustfiguur als zodanig niet kent. Het Haags Trustverdrag van 1985 bevat bepalingen met betrekking tot de erkenning van en het toepasselijke recht op trustverhoudingen. Bij de Tweede Kamer is een voorstel van Rijkswet aanhangig strekkende tot goedkeuring van het Verdrag. Dit voorstel wordt vergezeld door een voorstel voor een Wet conflictenrecht trusts. Deze wetsvoorstellen vormen samen met het Haags Trustverdrag het onderwerp van dit artikel.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
september 1993
AA19930637

De Awb driemaal gewijzigd

N. Verheij

Dit artikel behandelt drie wijzigingen van de Awb die tot doel hebben de slagvaardigheid van het openbaar bestuur te vergroten.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
april 2002
AA20020252

De bekendmakingswet

P.J. van der Flier

In dit artikel wordt de Bekendmakingswet besproken. Deze wet regelt de wijze waarop wetten, algemene maatregelen van bestuur en, eenvoudig gezegd, ministeriële regelingen moeten worden bekendgemaakt en op welk moment zij in werking treden. In dit artikel komt de voorgeschiedenis van de wet, de inhoud, het begrip algemeen verbindend voorschrift, de verhouding met de Wet openbaarheid van bestuur en het afkondigingsformulier aan bod.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
mei 1988
AA19880324

De bevoegdheid van de rechterlijke macht naar artikel 112 van de Grondwet

C.J. Borman

De grondwettelijke bepalingen inzake opdracht van berechting van geschillen aan de rechterlijke macht (art. 167 en 168 GW (oud)) hebben bij de herziening van 1983 twee vernieuwingen ondergaan. De aan de rechterlijke macht voorbehouden bevoegdheid is opnieuw omschreven, en het begrip rechterlijke macht is aan een herijking onderworpen. De beide vernieuwingen komen in dit artikel aan de orde.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
november 1984
AA19840608

De Databankenwet

M. Reinsma

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
december 1999
AA19990917

De Embryowet

I. Jansen

‘Het verheugt mij u te kunnen meedelen dat de Wet houdende regels inzake handelingen met geslachtscellen en embryo’s,de Embryowet (Stb. 2002, 338) op 1 september 2002 in werking is getreden. Met deze wet ontstaat duidelijkheid op een terrein waaraan, gezien de ethische vragen en dilemma’s, al jarenbehoefte is.’

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
december 2002
AA20020921

De Europese vennootschap

G.M. ter Huurne

Een bespreking van de nieuwe regelingen inzake de Europese vennootschap, naar aanleiding van het in werking treden van 'De Uitvoeringswet verordening Europese vennooschap' en 'de Wet rol werknemers bij de Europese vennootschap'.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
februari 2006
AA20060123

Resultaat 13–24 van de 309 resultaten wordt getoond