Aanpak van problematische schulden: de Wet adviesrecht gemeenten bij beschermingsbewind


Op 1 januari 2021 trad de Wet adviesrecht gemeenten bij beschermingsbewind in werking. Deze wet beoogt gemeenten in staat te stellen hun regierol bij schuldhulpverlening beter te vervullen en bij te dragen aan de samenwerking tussen gemeenten, rechtbanken en beschermingsbewindvoerders, zodat de meest passende vorm van ondersteuning kan worden gevonden voor mensen met problematische schulden. In deze bijdrage gaat Sven Zoeteman in op de aanleiding, totstandkomingsgeschiedenis en inhoud van deze wet.


Advertorial