Resultaat 13–24 van de 64 resultaten wordt getoond

‘Het gaat vooral om het bewaken van de essentialia van de democratische en sociale rechtsstaat’

Interview met mr. H.D. Tjeenk Willink, Vice-President van de Raad van State

J. Straesser, C. Zijderveld

De Raad van State is een Hoog College van Staat. De voorzitter van de Raad is H.M. de Koningin. De feitelijke leiding is echter in handen van de Vice-President. De Raad heeft een adviesfunctie en een taak als rechter. In de adviesrol adviseert de Raad de regering en Staten-Generaal inzake wetgeving. Bovendien adviseert dit college ook het centraal bestuur. De rechtsprekende taak wordt uitgevoerd door de Afdeling bestuursrechtspraak. De Vice-President draagt de eindverantwoording voor de gehele Raad.

Verdieping | Interview
april 1999
AA19990244

‘Het is de taak van een vertegenwoordigend orgaan om lastig te zijn’

Interview met prof.dr. E.M.H. Hirsch Ballin

J.H. van Breda, M. Scheffers

Prof.dr. E.M.H. Hirsch Ballin is iemand die van vrijwel alle juridische markten thuis is. Tot 1989 was hij hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de KUB. Daarna was hij van 1989 — 1994 minister van Justitie in het derde kabinet-Lubbers. In 1995 keerde hij terug aan de KUB als hoogleraar Internationaal Recht. Hij publiceerde onder andere over staats- en bestuursrecht, strafrecht, ethiek, onderwijs en internationaal recht. Tegenwoordig is hij politiek betrokken als lid van de Eerste Kamer. Een veelzijdig mens, kortom. Een interview met deze veelzijdige persoon.

Verdieping | Interview
maart 1997
AA19970142

‘Het spijt me heren, het is over, uit, het doek valt’

Interview met mr. F. Meeter

H. Borgers, M. Scheffers

Spraakmakende deconfitures als van Fokker en DAF hebben ons nieuwsgierig gemaakt naar de mens die regeert over in problemen geraakte ondernemingen. Een bewindvoerder of curator beslist over miljoenen guldens, over mensenlevens en over een eventueel voortbestaan van de onderneming. Om zoveel mogelijk geld voor de ogen van de fiscus weg te slepen, woedende schuldeisers te trotseren en gladde bankvertegenwoordigers te slim af te zijn, moet een curator beschikken over vele kwaliteiten. In de heer F. Meeter hebben wij een doorgewinterd curator gevonden die over alle facetten van het curatorschap een boekje kan opendoen. Hij is reeds 35 jaar advocaat te Rotterdam en onder andere bekend van het geruchtmakende RSV-bewind. Daarnaast was hij een van de motoren achter de succesvolle doorstart van DAF. Op Weena 70 te Rotterdam spraken wij met hem.

Verdieping | Interview
juni 1998
AA19980573

‘Ik heb het idee dat heel Nederland achter mij staat behalve een paar top-mensen!’

Een interview met de plaaggeest van bedrijven Pieter Lakeman

F. Jaspers, R.M. Pasma

Pieter Lakeman van de Stichting Onderzoek Bedrijfs-informatie SOBI spant regelmatig procedures tegen grote ondernemingen aan indien hij van mening is dat de cijfers in hun jaarrekening niet kloppen. Meestal zijn dat ondernemingen die volgens hem de cijfers rooskleuriger voorstellen dan ze in werkelijkheid zijn. Op dit moement lopen er procedures tegen KPN, Reed Elsevier, Ahold en Akzo Nobel. In het merendeel van de door hem aangspannen procedures trok hij aan het langste eind. Zevenentwintig van de dertig zaken werden gewonnen. Dat voorspelt niet veel goed s voor de genoemde beursfondsen, hoewel behaalde resultaten in het verleden uiteraard geen garantie voor de toekomst zijn. Een vraaggesprek met een man die persoonlijk voor bijna alle jurisprudentie verantwoordelijk is op het gebied van het jaarrekeningenrecht en de bijnaam heeft 'de horzel van het bedrijfsleven'.

Verdieping | Interview
januari 2004
AA20040027

‘Ik kon nooit tegen mijn verlies’

Interview met prof.mr. H.T. van Staveren

M.F.J. Haak, J.S. Kortmann

Heiko van Staveren is verwikkeld in bijna alles wat maar met sport te maken heeft. Zelf begon hij zijn sportcarrière jaren geleden bij de toenmalige hockeyclub HTCC in Brabant. Hij verwierf zich een plek in het Nederlands Elftal, waarin hij samenspeelde met onder andere de Chef de Mission van de laatste Olympische Spelen, André Bol¬huis ('Bolhaus zum Gladbach, zo noemden we hem'). De topsport-geest is hij nooit meer kwijtgeraakt: naar eigen zeggen kan hij nog steeds niet een uurtje joggen zonder paaltjes te tellen en tussentijden te klokken. Van Staveren heeft in Utrecht gestudeerd, en is daar in 1981 bij professor B. Wachter ook gepromoveerd op het onderwerp 'Het voet-balcontract'. Tegenwoordig is hij hoogleraar Sport en Recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij is lid van vele adviesraden van de verschillende sportbonden. Behalve voor deze direct aan sport ge¬lieerde instanties doet hij zo nu en dan ook onderzoeken voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Na een sportieve zoektocht langs de diverse verdiepingen van de rechtenfaculteit van de VU, vonden we Van Staveren op de zevende.

Overig | Rode draad | Sport en recht | Verdieping | Interview
november 1996
AA19960683

‘Ik zou met name de wijze van werken van de contactambtenaar willen verbeteren’

Interview met mr.drs. P.B.Ph.M. Bogaers

S. van Gessel, J. van Hees

In het interview met mr.drs. P.B.Ph.M. Bogaers, advocaat in asielzaken te Nieuwegein, willen we ingaan op de rol van de advocaat in de asielprocedure. Tevens willen we ingaan op de relatie tussen de advocaat en de overige actoren in de asielprocedure, zoals IND-ambtenaren, medewerkers van Vluchtelingenwerk en tolken.

Verdieping | Interview
december 1998
AA19980950

‘In het algemeen vind ik dat je ontzettend voorzichtig moet zijn met het regelen van het inhoudelijke medisch handelen.’

Interview met prof.dr. H.J.J. Leenen

J. Broekhuizen, A.J. Verheij

H.J.J. Leenen werd op 25 juli 1929 geboren te Venlo. Na het gymnasium doorlopen te hebben, studeerde hij rechten in Utrecht, welke studie hij in 1952 afrondde. In 1966 promoveerde hij op het onderwerp 'Sociale grondrechten en gezondheidszorg'. Hij werkte tot september 1970 bij een nationale kruisvereniging en een artsenorganisatie. Daarna werd hij aan de medische faculteit van de Universiteit van Amsterdam (UvA) benoemd tot hoogleraar 'Sociale achtergronden van Gezondheid en Gezondheidszorg'. Leenen is op het gebied van de gezondheidszorg en het gezondheidsrecht zeer aktief geweest, ook op internationaal niveau. Hij is oprichter van de Vereniging voor Gezondheidsrecht, van het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht en van de European Journal of Health Law. Hij publiceerde vele artikelen in binnen- en buitenland en verscheidene boeken, waaronder zijn tweedelig Handboek Gezondheidsrecht. Leenen adviseerde regelmatig de overheid en was lid van vele commissies en organen. Uit die reeks zijn te noemen de Commissie-Festen die in 1973 de regering over de structuur en de financiering van de gezondheidszorg adviseerde, de Commissie-Dekker die hetzelfde in 1987 deed, de Staatscommissie Euthanasie en de Commissie-Leenen die tussen 1978 en 1982 vijf adviezen over de rechten van de patiënt uitbracht. Uit de werkzaamheden van die laatste commissie is onder andere de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) die op 1 april jongstleden in werking is getreden, voortgevloeid. Inmiddels is Leenen al weer enige jaren met emeritaat, maar is nog steeds actief op zijn vakgebied. Leenen wordt wel de founding father van het Nederlands gezondheidsrecht genoemd. In het kader van de Rode draad 'Beroepsaansprakelijkheid' spraken wij op 6 juli van dit jaar met hem in zijn huis in Amsterdam Oost.

Rode draad | Beroepsaansprakelijkheid | Verdieping | Interview
november 1995
AA19950851

‘Je kunt alleen een goede jurist zijn als je het leven goed kent.’ Interview met prof.mr. A.S. Hartkamp

S.R. Damminga, G. Theuws

Prof. mr. A.S. Hartkamp is procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden en hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Hij begon zijn carrière asl wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit van Amsterdam en schreef een proefschrift over het wilsgebrek dwang in het Romeins recht. Daarna werkte mr. Hartkamp op de stafafdeling Burgerlijk Wetboek op het ministerie van justitie, waar indertijd gewerkt werd aan de invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek. In 1986 werd hij advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Sinds 2001 is hij procureur-generaal bij de Hoge Raad en geeft hij leiding aan de advocaten-generaal en het Wetenschappelijk Bureau. In zijn vrije tijd houdt mr. Hartkamp zich veel bezig met literatuur en poëzie. dat was voor de redactie genoeg reden voor een interview met mr. Hartkamp in het kader van de rode draad 'Recht en literatuur'.

Overig | Rode draad | Recht en literatuur | Verdieping | Interview
december 2004
AA20040860

‘Juristen hebben in het algemeen wel erg veel pretenties’

Interview met mr. J.L. de Wijkerslooth

F.G.H. Kristen, A. van Veen

In dit artikel een interview met mr. J.L de Wijkerslooth, landsadvocaat waarbij onder andere aan de orde komt: het werk als landsadvocaat, onrechtmatige overheidsdaad, de rechterlijke macht en de juridische beroepsgroep.

Verdieping | Interview
maart 1995
AA19950193

‘Ouders zouden verplicht moeten zijn om ter terechtzitting te verschijnen’

Interview met mw.mr. S.B. de Pauw Gerlings-Döhrn

L. Bosch, C. Mak

Overig | Rode draad | Minderjarigen in het recht | Verdieping | Interview
oktober 2000
AA20000708

‘We kweken een Mexicaans leger met alleen maar generaals en officieren en bijna geen manschappen’

Interview met prof. dr. A.A.M. Kinneging

D.J.W. Jongsma, J.M.J. van Rijn van Alkemade

Het bieden van academische vorming is traditioneel onderdeel van iedere universitaire onderwijsmissie. Het streven daarbij is om van studenten breed gevormde, weldenkende mensen te maken, voorbereid op hun toekomstige positie in de maatschappij. Aan de universiteit behoort, mede met het oog hierop, een intellectueel klimaat te heersen dat ruimte biedt voor verdieping, reflectie en contemplatie. Maar in hoeverre beantwoorden de hedendaagse rechtenstudie en de hedendaagse universiteit nog wel aan dit ideaalbeeld? Komt academische vorming voldoende aan bod? 'Massificatie'en 'verschoolsing' van de rechtenstudie, geldgebrek en bureaucratisering van de universiteit zijn immers al jarenlang veelgehoorde klachten. Wat zijn de uiteindelijke gevolgen hiervan voor de maatschappij? We vragen het aan Andreas Kinneging, hoogleraar rechtsfilosofie aan de Universiteit Leiden.

Verdieping | Interview
oktober 2007
AA20070770

‘Als je verder wilt komen, moet je ook verder gaan’.

Interview met Arthur W.H. Docters van Leeuwen

W.M.T. Keukens, G. Theuws, H. van der Zwan

Mr. Arthur Docters van Leeuwen (1945) is voorzitter van de Autoriteit financiële markten. Hij bekleedt verschillende nevenfuncties, onder andere is hij voorzitter van het Committee of European Securities Regulators en voorzitter van de Raad van Toezicht van de Koninklijke Schouwburg. Met één van onze langstlopende abonnees hadden wij een gesprek over de stand van zaken in het Nederlandse financiële toezicht en criminaliteitsbestrijding.

Verdieping | Interview
september 2004
AA20040701

Resultaat 13–24 van de 64 resultaten wordt getoond