‘Ik zou met name de wijze van werken van de contactambtenaar willen verbeteren’

Interview met mr.drs. P.B.Ph.M. Bogaers


In het interview met mr.drs. P.B.Ph.M. Bogaers, advocaat in asielzaken te Nieuwegein, willen we ingaan op de rol van de advocaat in de asielprocedure. Tevens willen we ingaan op de relatie tussen de advocaat en de overige actoren in de asielprocedure, zoals IND-ambtenaren, medewerkers van Vluchtelingenwerk en tolken.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): S. van Gessel, J. van Hees

Verschijning: december 1998

Archiefcode: AA19980950

ambtenaar asielzoeker IND oorlogsslachtoffers opvangcentra vluchtelingen

Staats- en bestuursrecht Vreemdelingenrecht

Verdieping Interview