Resultaat 37–48 van de 64 resultaten wordt getoond

Eenheid van recht is buitengewoon belangrijk

Interview met prof.mr. M. Scheltema, hoogleraar Bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en regeringscommissaris voor de Algemene wet bestuursrecht

M.A. Leijten, G.T.M.J. Raaijmakers

Michiel Scheltema werd geboren in juni 1939 te 's Gravenhage. Hij studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Leiden van 1957 tot 1964. Na die studie studeerde hij een jaar aan de Harvard Law School. Van 1965 tot 1972 was hij wetgevingsambtenaar op het ministerie van Justitie, waar hij wegging toen hij hoogleraar bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen werd. Begin jaren tachtig was hij staatssecretaris van Justitie. Sinds 1983 is hij naast hoogleraar regeringscommissaris voor de Algemene wet bestuursrecht.

Verdieping | Interview
november 1993
AA19930804

Het ipr wil van alle walletjes tegelijk eten

Interview met prof.mr. L. Strikwerda, Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad, hoogleraar internationaal privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en lid van de Staatscommissie voor ipr

I. Giesen, M.F.J. Haak

Interview met prof. mr. L. Strikwerda over de vele facetten van het internationaal privaatrecht.

Verdieping | Interview
juli 1995
AA19950555

Het is bon ton om European Union bashing te bedrijven

Interview met P.H. Kooijmans, hoogleraar Volkenrecht te Leiden en oud-Minister van Buitenlandse Zaken

S.E. Bartels, I. Giesen

P.H. Kooijmans (1933) studeerde rechten en economie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Aan diezelfde instelling promoveerde hij in 1964 en werd hij in 1965 benoemd tot hoogleraar Volkenrecht. In de periode 1973-1977 was hij staatssecretaris in het kabinet-Den Uyl. Van 1978 tot eind 1992 was hij wederom hoogleraar Volkenrecht, ditmaal aan de Rijksuniversiteit Leiden. Al deze werkzaamheden vormden geen beletsel voor inspanningen in het kader van de Verenigde Naties. Kooijmans was voorzitter van de Commissie voor de Rechten van de Mens en speciaal rapporteur inzake foltering. Vanaf 1 januari 1993 heeft hij als minister van Buitenlandse Zaken het kabinet-Lubbers-III versterkt. Kooijmans is tegenwoordig weer terug op zijn oude stek aan de RUL. Wij spraken 50 jaar na D-Day met de demissionaire minister, voornamelijk over de Verenigde Naties en de Europese Unie.

Verdieping | Interview
november 1994
AA19940725

Het leven is vaak sterker dan de leer!

Interview met prof.dr. G.P. Hoefnagels

E. Baken, A. Snijder-Lobik

Peter Hoefnagels werd in 1927 in Bilthoven geboren. Hij studeerde Indisch recht en psychologie in Utrecht. Gedurende zijn militaire diensttijd was hij werkzaam als griffier en als plaatsvervangend officier-commissaris bij de Krijgsraad, waar hij werd geïnspireerd tot het schrijven van een van zijn bekendste boeken: 'Rituelen ter terechtzitting'. In 1957 promoveerde hij op de dissertatie 'De Rapportage in het kinderrecht'. Vervolgens werkte hij onder meer bij de Raad voor de Kinderbescherming en aan een sociale academie. Daarna was hij fellow aan de Universiteit van Californië in 'The Center for Law and Society'. Sinds 1965 in Hoefnagels werkzaam als hoogleraar Criminologie en Kinderrecht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Daarnaast houdt hij zich bezig met bemiddeling op het gebied van echtscheiding. Tevens is hij lid van de Eerste Kamer (D'66). In dit interview wordt onder meer aandacht besteed aan de ideeën van prof.dr. G.P. Hoefnagels over echtscheidingsbemiddeling, omgangsrecht en de toekomst van het echtscheidingsrecht. Hij pleit tevens voor een 'doe-het-zelf-scheiding' en een zogenaamde gehuwdenverzekering, die na scheiding verzekert van een uitkering. Ten slotte komt zijn kritiek op de Raad voor de Kinderbescherming ter sprake.

Verdieping | Interview
november 1990
AA19900811

Het recht op hoor en wederhoor wordt nergens meer geschonden dan binnen de traditionele rechtswetenschap

Interview met Dorien Pessers

T.B. Trotman, K. Vos

Dorien Pessers werd in 1951 geboren te Tilburg. Zij studeerde van 1972 tot 1978 Nederlands Recht aan de Katholieke Universiteit Tilburg. Na haar studie werkte zij als redactiesecretaris bij het NJB en vervolgens als docente vrouwenstudies aan successievelijk de Katholieke Universiteit Nijmegen en de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1987 is zij tevens verbonden aan het Clara Wichmann Instituut (CWI). Zij is redactrice van Nemesis en maakte tot 1989 deel uit van de redactie van het Nederlands Juristenblad (NJB). Zij is een productief publiciste, onder andere in het NJB, Nemesis en uitgaven van het Clara Wichmann Instituut.

Verdieping | Interview
januari 1991
AA19910027

Het strafrecht als cement van de samenleving

Interview met prof.mr. Th.W. van Veen

F.G.H. Kristen, K. Schrijvers

Prof.mr. Th.W. van Veen studeerde voor de oorlogsjaren (1938-1939) rechten in Utrecht en voltooide zijn studie tijdens de oorlog in Groningen. Een drieëneenhalf uur durend mondeling examen bij prof.mr. M.P. Vrij vormde de basis voor een verdergaande samenwerking. Hoewel Vrij — op dat moment reeds raadsheer in de Hoge Raad — in wezen zijn promotor was, promoveerde Van Veen in 1949 op het thema generale preventie bij prof.mr. B.V.A. Röling. Na twintig jaar als journalist bij het Vrije Volk gewerkt te hebben, waarvan de laatste zes jaar als hoofdredacteur, aanvaardde hij in 1969 het hoogleraarschap in Groningen. Sedertdien heeft Van Veen talloze malen van zich laten horen met wetenschappelijke publicaties, de bewerking van Van Bemmelens handboek Ons Strafrecht en de vele noten in de Nederlandse Jurisprudentie. Op 11 januari 1996 spraken wij met de emeritus hoogleraar in zijn woning te Zuidhorn.

Verdieping | Interview
september 1996
AA19960550

In het strafrecht zit een spelmoment

Interview met prof.mr. J. Remmelink, Procureur-Generaal bij de Hoge Raad

O. van Klinken, M. Veldt

Jan Remmelink werd in 1922 in Zelhem, in de Gelderse Achterhoek, geboren. In 1946 behaalde hij zijn doctoraal aan de universiteit van Utrecht en begon hij in een aanvangsfunctie bij het Openbaar Ministerie te Dordrecht. Remmelink promoveerde in 1951 bij Pompe, de befaamde leider van de Utrechtse School, op het proefschrift 'Onbevoegde uitoefening van beroepen in het Nederlandse Strafrecht'. In 1956 volgde zijn benoeming tot substituut-OvJ, ook in Dordrecht.In 1963 werd Remmelink benoemd tot hoogleraar Straf- en Strafprocesrecht aan de RU Groningen. Hij volgde daar Röling op, die zich geheel aan het volkenrecht en de polemologie ging wijden. In 1968 aanvaardde hij de positie van Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad. De liefde voor het professoraat bleef echter en in 1970 volgde hij Gerard Mulder op als hoogleraar Strafrecht aan de VU. In 1988 volgde zijn benoeming tot Procureur-Generaal bij de Hoge Raad. Het jaar daarop wordt hij aan de VU emeritus. Zijn afscheidscollege was gewijd aan 'Tijd en plaats in het strafrecht'.Remmelink heeft zich in de loop der jaren met vele onderwerpen beziggehouden. Zijn voorkeur gaat echter duidelijk uit naar het materiële strafrecht. Dit blijkt onder andere uit zijn bewerkingen van Noyon/Langemeijer alsmede Hazewinkel-Suringa. Voorts hadden ook verkeersrecht, uitleveringsrecht en oorlogsstrafrecht (hij concludeerde in de Menten-zaak) zijn belangstelling. Nadat hij al eerder in een preadvies over gewetensbezwaren voor de NJV had doen blijken van zijn Lutherse geloofsovertuiging, schreef hij in 1989 voor de Calvinistische juristenvereniging een studie over Luther en het strafrecht.Remmelink, die voorts hoofdredacteur is van de Nederlandse Jurisprudentie en lid van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, was enkele malen voorzitter van een commissie die de regering moest adviseren, met name over de positie van de bedreigde getuige en over de medische praktijk inzake de euthanasie. In 1991 hield hij de zogenaamde David de Wied-lecture gewijd aan strafrechtelijke aspecten van begin en einde van het menselijk leven. Dit jaar bereikt Remmelink de pensioengerechtigde leeftijd van 70 jaar. Op de dag waarop het spraakmakende `Borgers-arrest´ werd gewezen spraken wij met hem over zijn functie, het strafrecht en het functioneren van ons justitiële apparaat.

Verdieping | Interview
maart 1992
AA19920144

Interview met mr. G. Spong, advocaat te Den Haag

B. Bastein, C. Hupkes

Mr. G. Spong studeerde rechten in Amsterdam. Na zijn afstuderen in 1972, werd hij op 7 februari 1973 in Paramaribo beëdigd als advocaat. In 1976 kwam hij terug naar Nederland waar hij in Den Haag beëdigd werd. In 1977 deed hij zijn eerste cassatiezaak. In dit interview komt onder meer aan de orde hoe Spong aankijkt tegen aanvallen op de rechterlijke macht. Daarnaast vertelt hij ook hoe zijn werk als advocaat zijn werk als rechter beïnvloedt en vice versa? Ook leerstukken als euthanasie, alternatieve straffen, anonieme getuigenverklaringen en veiligheidsfouilleringen passeren de revue.

Verdieping | Interview
december 1988
AA19880834

Interview met prof.mr. A.V.M. Struycken en mr. J.G.A. Struycken

J.A.K. van den Berg, J.B. Spath

In dit dubbelinterview komen verschillende facetten van de jurist, studie, beroepsbeoefening en Ars Aequi aan bod.

Verdieping | Interview
oktober 2001
AA20010741

Je moet nooit denken dat je iets voor het eerst zegt

Interview met prof.mr. J.M. van Dunné

J.S. Kortmann, A. Verheij

Jan Meinard van Dunne werd geboren in Batavia, Nederlands-Indië (1941). Hij studeerde rechten in Leiden van 1960 tot 1965 en promoveerde er in 1971 bij Haardt en Schoordijk op het onderwerp 'Normatieve uitleg van rechtshandelingen'. In 1972 werd hij tot hoogleraar Privaatrecht benoemd aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Daarnaast is hij werkzaam als rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Rotterdam en treedt hij regelmatig als arbiter op. Professor Van Dunne heeft veel gepubliceerd op het gebied van rechtsvinding, verbintenissenrecht en milieuaansprakelijkheid en heeft het Tijdschrift voor Milieu Aansprakelijkheid (TMA) opgericht.

Verdieping | Interview
oktober 1995
AA19950764

Kort interview met Miel Bogaerts

Miel Bogaerts is één van de pioniers op het gebied van het insolventierecht in Nederland. Na ruim 30 jaar als curator werkzaam te zijn geweest, nam Miel Bogaerts op 1 januari 2003 afscheid als advocaat om rechter te worden in ‘s-Hertogenbosch. Binnen en buiten de advocatuur heeft Miel Bogaerts zijn sporen verdient met indrukwekkende faillissementen en surseances van betaling. Hij is één van de eerste curatoren geweest die het aandurfde om bestuurders en commissarissen vanfailliete vennootschappen aansprakelijk te stellen wegens wanbestuur. Ter gelegenheid van zijnafscheid is de Miel Bogaerts prijs in het leven geroepen, welke zal worden uitgereikt aan de studentdie de beste verhandeling op het gebied van het insolventierecht heeft geschreven.

Perspectief
september 2003
AA20030723

Kort interview met mr.dr. M. Boot-Matthijssen

W.M.T. Keukens, K. Kliphuis

Machteld Boot-Matthijssen is als jurist en wetenschapper werkzaam op het Nederlands Instituut voor Internationale betrekkingen 'Clingendael'. Op de afdeling Opleidingen ontwikkelt en coördineert zij opleidingen op het gebied van veiligheid en recht. Ze houdt zich daarbij met name bezig met thema`s als goed bestuur, democratisering en mensenrechten. Na een tijdje bij het Nederlandse Rode Kruis te hebben gewerkt stapte ze over naar het Clingendael Instituut, omdat ze ook het doen van onderzoek miste. We hadden met haar een gesprek over de huidige ontwikkelingen in het humanitair oorlogsrecht, die na 11 september in een stroomversnelling terecht zijn gekomen.

Perspectief
mei 2004
AA20040384

Resultaat 37–48 van de 64 resultaten wordt getoond