Showing 217–228 of 252 results

Over recht gesproken

Een inleiding tot het recht

W.P. Boor, A. Soeteman

Een inleiding tot de rechtsgeleerdheid waarin hoofdzaken van het hoe, het waarom en het waartoe van het recht in onderlinge samenhang gepresenteerd worden. Positief recht en rechtsfilosofie als geïntegreerd geheel.

9789069168296 - 20-7-2016

Particuliere landerijen in Nederlands-Indië en het zogenaamde erfpachtrecht (1836-1912)

C.H. van Rhee

Gedurende een periode van vele eeuwen waren de zogenaamde Particuliere Landerijen een begrip in Nederlands-Indië. In 1836 riep men voor de inheemse landbouwer die op deze landerijen voor eigen rekening landbouw bedreef een recht in het leven, dat men met de verwarrende naam 'erfpachtsrecht' tooide. Dit recht vormt het onderwerp van dit artikel en wordt behandeld nadat eerst wordt vastgesteld wat particuliere landerijen precies zijn. Tevens wordt de relatie met het adatrecht en met het Burgerlijk Wetboek nader aangeduid.

Verdieping | Studentartikel
November 1991
AA19910973

Periculum est emptoris

Over het risico bij koop en over schatvinding in de gekochte zaak

J.E. Jansen

De koper droeg naar Romeins recht het risico dat de gekochte niet-geleverde zaak tenietging door overmacht. Omdat hij die last droeg, had hij aanspraak op de lusten zoals een schat gevonden in de verkochte zaak. Naar huidig recht is het risico voor de koper vanaf de aflevering. Bij registergoederen is mogelijk dat de aflevering is verricht, maar de koper geen eigenaar werd (notarieel feilen). De koper draagt dan de lasten en heeft dus recht op de lusten zoals de vondst van een schat.

Verdieping | Verdiepend artikel
Mei 2020
AA20200454

Possessio in San Francisco. Over bezit en bezitsbescherming in het Romeinse recht

F. Brandsma

In dit artikel uit de Digesten-reeks wordt beschreven hoe de ingewikkelde Romeinsrechtelijke bezitsleer fungeert.

Overig | Rode draad | Digesten
Juli 2006
AA20060475

Procederen tegen een dood lichaam

E.J.M.F.C Broers

In dit artikel wordt aan de hand van de vroegere strafbaarstelling van zelfmoord en daarbij op te leggen straf beschreven hoe het strafrecht zich ontwikkeld heeft tot een 'schuld strafrecht'. In het artikel komt de rechtspleging van de 17de eeuw aan bod en ook de wijze van straffen.

Opinie | Amuse
Oktober 2008
AA20080690

Proloog: inleidende opmerkingen en schets van structurele aspecten

C.Æ. Uniken Venema

Het Anglo-Amerikaanse recht heeft een andere historische achtergrond dan het Nederlandse recht. Het verschil in historische achtergrond ligt ten grondslag aan diverse zeer grote structurele en begripsmatige verschillen. Zeer belangrijk is de nevenschikking van enerzijds de common law en anderzijds het equityrecht. De Anglo-Amerikaanse trustfiguur is een product van de wisselwerking tussen de common law en het equity-recht. Dit artikel behelst een inleidende beschrijving van een aantal belangrijke kenmerken van het Anglo-Amerikaanse recht.

Bijzonder nummer | Anglo-Amerikaans recht | Verdieping | Studentartikel
Mei 1998
AA19980359

Publius Clodius Pulcher. Een aristocratische volkstribuun en bad boy

L. Dragstra, F.T. Groenewegen

In dit artikel onderzoeken Laurens Dragstra & Taco Groenewegen de wortels van het volkstribunaat, die 2000 jaar geleden in de Romeinse Republiek te vinden zijn. De Romeinse Republiek kende verschillende magistraten, zoals consuls, quaestors en praetoren. Die magistraten werden jaarlijks verkozen en vervulden hun ambt doorgaans met één of meerdere collega’s. Ook de tien volkstribunen (tribuni plebis) werden jaarlijks verkozen. Dragstra en Groenewegen bespreken de hoofdlijnen in de ontwikkeling van het tribunaat aan de hand van het levensverhaal van de flamboyante Publius Clodius Pulcher.

Verdieping | Verdiepend artikel
December 2011
AA20110859

Receptie van het Romeinse recht tussen casuïstiek en systeem

L.C. Winkel

Een uiteenzetting waarom het voor de hedendaagse student nog altijd belangrijk is om zich het romeinse recht eigen te maken en waarom het dan ook nog altijd gedoceerd moet worden op de juridische faculteiten.

Overig | Rode draad | Digesten
Juni 2006
AA20060403

Rechter en politiek in de negentiende eeuw

R. Pieterman

Rechter en politiek waren ook in de negentiende eeuw nauw met elkaar verweven. De Nederlandse eenheidsstaat moest zijn bestaansrecht na 1813 onder moeilijke omstandigheden bewijzen. Oude elites trachtten hun autonomie in de rechterlijke organisatie te herstellen. De Koning maakte aanspraak op volledig gezag over het Openbaar Ministerie door het buiten de rechterlijke macht te plaatsen. Na 1848 veranderde het politieke bestel ingrijpend. Dit had ook gevolgen voor de onderlinge verhouding tussen wetgever, rechter en bestuur, zoals blijkt uit de discussies over het legisme en onafhankelijke administratieve rechtspraak. In deze bijdrage zal blijken dat plaats en functie van de rechter ook in de negentiende eeuw op een complexe en dynamische wijze met politieke machtsstrijd en maatschappelijke ontwikkelingen verbonden zijn.

Bijzonder nummer | Rechter en politiek
November 1992
AA19920705

Rechtsgeleerd Magazijn Themis (RM Themis)

C.J.H. Jansen

In dit artikel behorende bij de Rode draad 'Canon van het Recht' wordt ingegaan op de geschiedenis van Themis en het Rechtsgeleerd Magazijn, die later zijn samengevoegd tot RM Themis. Dit blad is als het ware het oudste nog steeds bestaande juridische tijdschrift. Daarnaast is het een van de weinige juridische tijdschriften dat niet gespecialiseerd is.

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
September 2009
AA20090589

Rechtsgeschiedenis als verlengsnoer

L.C. Winkel

In deze amuse wordt ingegaan op de verbreding van de rechtsgeschiedenis. Waar deze voorheen alleen het privaatrecht betrof, wordt er nu ook ingegaan op andere rechtsgebieden. In deze amuse komen korte stukjes rechtsgeschiedenis aan de orde van: Europees recht, rechtsvergelijking, rechtssociologie, auteursrecht en het nieuwe vak 'Dier en recht'.

Opinie | Amuse
Mei 2009
AA20090296

Rechtspraak als staatsterreur. Roland Freisler, beul van het recht

D. Venema

Roland Freisler is het schoolvoorbeeld van wat in het Duits heet een ‘furchtbare Jurist’. Die titel heeft hij vooral te danken aan zijn presidentschap van het nationaal-socialistische Volksgerichtshof, dat in eerste en laatste instantie oordeelde in hoog- en landverraadzaken. Onder Freislers leiding schoot het aantal doodstraffen dramatisch omhoog. ‘Furchtbar’ kan vertaald worden als ‘vreselijk’ of ‘beangstigend’. Freisler was het allebei. Dat blijkt uit zijn opmerkelijke levensloop, zijn uitgesproken opvattingen over recht en rechtspraak en de nietsontziende wijze waarop hij die in de praktijk bracht.

Rode draad | Beroemde en Beruchte rechters
Februari 2010
AA20100128

Showing 217–228 of 252 results