Resultaat 25–36 van de 45 resultaten wordt getoond

Internationaal Privaatrecht: hierziening van een testamentair beding

Th.M. de Boer

Hoge Raad 16 maart 1990, nr. 7703, ECLI:NL:HR:1990:AD1057, RvdW 1990, 97, NJ 1991,575 m.nt. J.C. Schultsz (Bredius) In dit arrest van de Hoge Raad en de bijbehorende noot komt aan de orde in hoeverre een bij legaat gegeven verplichting door nationale (openbare) belangen doorkruist kan worden. In de noot komt aan de orde op grond van welke regelgeving dit mogelijk zou zijn. Verder gaat de annotator in op de rechtsmacht van de Nederlandse rechter in deze zaak. De zaak was immers nauw verbonden met Monaco. Vervolgens behandelt de annotator het toepasselijke recht waarbij deze het uitgangspunt volgens ongeschreven Nederlands IPR bespreekt dat bij erfrechtelijke kwesties in beginsel het nationale recht van de erflater van toepassing is (nationaliteitsbeginsel) en bespreekt daarbij mogelijke uitzonderingen en de uitkomst in geval het Haags Erfrechtverdrag zou zijn toegepast. Daarna gaat de annotator in op de mogelijkheid om het nationale recht van de erflater te doorkruisen o.g.v. een voorrangsregel die de Hoge Raad uit de Museumwet destilleert. De Boer gaat daarbij met name in op de werking van voorrangsregels en geeft daarvan verschillende voorbeelden van toepassingen en geeft een bruikbare definitie.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 1990
AA19900556

Kort interview met Miel Bogaerts

Miel Bogaerts is één van de pioniers op het gebied van het insolventierecht in Nederland. Na ruim 30 jaar als curator werkzaam te zijn geweest, nam Miel Bogaerts op 1 januari 2003 afscheid als advocaat om rechter te worden in ‘s-Hertogenbosch. Binnen en buiten de advocatuur heeft Miel Bogaerts zijn sporen verdient met indrukwekkende faillissementen en surseances van betaling. Hij is één van de eerste curatoren geweest die het aandurfde om bestuurders en commissarissen vanfailliete vennootschappen aansprakelijk te stellen wegens wanbestuur. Ter gelegenheid van zijnafscheid is de Miel Bogaerts prijs in het leven geroepen, welke zal worden uitgereikt aan de studentdie de beste verhandeling op het gebied van het insolventierecht heeft geschreven.

Perspectief
september 2003
AA20030723

september 2016

KwartaalSignaal 140: Burgerlijk recht

- Instituut voor Privaatrecht Universiteit Leiden, M.T. Beumers, L.M. de Hoog, J. van Kralingen, T. van den Linden, P.L.F. Ribbers

Leven als Mars in Gallië

E. Koops

Post thumbnail

Wie is de eigenaar van een schenking aan een godheid? Dit privaatrechtelijke probleem is nu niet meer zo actueel, maar de Romeinse juristen vonden voor dit probleem een eigenzinnige, praktische en – door de opkomst van het Christendom – tamelijk onderbelicht gebleven oplossing.

Blauwe pagina's | Onderbelicht
juni 2012
AA20120414

Mijn echtgenote?

M.J.A. van Mourik

Hoge Raad 31 januari 1997, nr. 16196, ECLI:NL:HR:1997:ZC2265, RvdW 1997, 35 C In dit arrest en de daarbij behorende noot wordt ingegaan op de uitleg van een uiterste wilsbeschikking waarbij aan de orde komen: dwaling, drie regels voor uitleg en de duidelijkheid een uiterste wilsbeschikking.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 1997
AA19970737

Misbruik van omstandigheden in het erfrecht

H.J. de Jonge

Deze bijdrage richt zich hoofdzakelijk op misbruik van omstandigheden in het erfrecht. De verboden beschikkingen (art. 4:57 tot en met 4:62 BW) komen zijdelings aan de orde. De auteur pleit voor het erkennen van misbruik van omstandigheden als vernietigingsgrond voor uiterste wilsbeschikkingen en doet een suggestie hoe een dergelijk stelsel gestalte kan krijgen.

Rode draad | Recht & Geest
november 2021
AA20211039

Nawoord op bovenstaande reactie

G.J.C. Lekkerkerker

Prof. mr. Lekkerkerker, geïnterviewde in eerder nummer van Ars Aequi, geeft een nawoord op een reactie die uitspraken in het interview over de langstlevende echtgenoot.

Opinie | Reactie/nawoord
februari 1993
AA19930095

Ouderlijk vruchtgenot en testamentair bewind

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 18 oktober 2013, nr. 12/03380, ECLI:NL:HR:2013:983 Familie- en erfrecht. Erfdeel onder testamentair bewind totdat erfgenaam 22 jaar is. Renteopbrengsten van onder bewind gesteld vermogen. Burgerlijke vrucht (art. 3:9 lid 2 BW). Ouderlijk vruchtgenot over renteopbrengsten (art. 1:253l BW). Opeisbaarheid renteopbrengsten. Testamentair bewind en bevoegdheid testamentair bewindvoerder (art. 4:162, 171 lid 1 en 175 lid 1, aanhef en onder b, BW).

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2014
AA20140034

Over de erfelijkheid van bezit, goede en kwade trouw

Kan de bona fide erfgenaam van de mala fide erflater een verkrijgende verjaring beginnen?

J.E. Jansen

Post thumbnail

Wat gebeurt er als een bona fide erfgenaam een goed verkrijgt van een mala fide erflater? Naar het voorbeeld van het Romeinse en Franse recht bepaalt ons burgerlijk wetboek dat de kennis en wetenschap van de erfgenaam niet ter zake doen: hij volgt op in het mala fide bezit van de erflater en begint dus geen verkrijgende verjaring ex artikel 3:99 BW. Naar Duits recht is de erfgenaam beter af: bij bona fide verkrijging van het bezit door erfopvolging begint hij verkrijgend te verjaren. Aan de hand van een rechtshistorische en rechtvergelijkende analyse wordt in dit artikel onderzocht of de Nederlandse wetgever dit Duitse voorbeeld zou moeten volgen.

Overig | Rode draad | Historische wortels van het recht
juni 2013
AA20130501

Personen-, familie- & erfrecht 2022-2023

C.R. Mol, W.M. Schrama

Post thumbnail Selectie wet- en regelgeving betreffende personen-, familie- & erfrecht. Opgenomen zijn de actuele teksten zoals deze gelden op 1 september 2022.

9789493199699 - 12-10-2022

Postmortale verantwoordelijkheid op maat, zonder legitieme portie

F.W.J.M. Schols

Post thumbnail In deze aflevering van de reeks 'Caribisch recht' schrijft Freek Schols over de legitieme portie, die in Curaçao en Sint Maarten al is afgeschaft, op Aruba vermoedelijk spoedig zal verdwijnen, en in Nederland nog in gehavende vorm bestaat.

Blauwe pagina's | Caribisch recht
oktober 2019
AA20190740

Reactie op het interview met mr. G.J.C. Lekkerkerker

M.J.A. van Mourik

Reactie van prof. Van Mourik op een interview waarbij de langstlevende echtgenoot aan de orde komt. Van Mourik gaat in op de in zijn ogen onjuiste stellingen van de geïnterviewde, Lekkerkerk.

Opinie | Reactie/nawoord
februari 1993
AA19930094

Resultaat 25–36 van de 45 resultaten wordt getoond